ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aerodynamics

EH2 R OW0 D AY0 N AE1 M IH0 K S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerodynamics-, *aerodynamics*, aerodynamic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerodynamics[N] กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this.นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน The Road Warrior (1981)
The craft isn't flying because it's not built according to the laws of aerodynamics and is subject to the law of gravity.พาหนะของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วง The Corporation (2003)
Civilization is not flying because it's not built according to the laws of aerodynamics for civilizations that would fly.อารยธรรมของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ ที่จะช่วยให้อารยธรรมบินได้จริง ๆ The Corporation (2003)
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์ Cars (2006)
I heard those are some pretty sweet aerodynamics your friend powered up back there.ผมได้ยินสิ่งเหล่านั้นเพรียวหวานสวยงาม พลังเพิือนของคุณกลับมาแล้วนี่ Odyssey (2008)
The angle of attack in aerodynamics, the brightest star in a constellation.มุมในการโจมตี ทางอากาศพลศาสตร์ ดาวที่สว่างจ้าที่สุด ในหมู่ดาวฤกษ์ Believe (2009)
When you've done that, we have to look at the aerodynamics, front and rear wing.เมื่อคุณได้ทำที่ เราต้องมองไปที่อากาศพลศาสตร์ที่ ด้านหน้าและด้านหลังปีก Rush (2013)
He worked for a company called Modern Aerodynamics.ชื่อว่า โมเดิร์น แอโรไดนามิก Black-Winged Redbird (2013)
Worked for Modern Aerodynamics until a few months ago.เคยทำงานที่โมเดิร์น แอโรไดนามิค เมื่อสองสามเดือนก่อน Black-Winged Redbird (2013)
I understand you were suing him and Modern Aerodynamics.ผมเข้าใจว่าคุณฟ้องร้องเขา และโมเดิร์น แอโรไดนามิกส์ Black-Winged Redbird (2013)
Apparently it cleared Modern Aerodynamics.ตอนนี้โมเดิร์น แอโรไดนามิกส์ ก็พ้นผิดแล้ว Black-Winged Redbird (2013)
Aerodynamics are all off.Aerodynamics ถูกปิดไว้หมด The Interview (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากาศพลศาสตร์[N] aerodynamics

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERODYNAMICS    EH2 R OW0 D AY0 N AE1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerodynamics    (n) ˌɛəʴroudaɪnˈæmɪks (e@2 r ou d ai n a1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空气动力学[kōng qì dòng lì xué, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] aerodynamics, #42,641 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics [Add to Longdo]
空気力学[くうきりきがく, kuukirikigaku] (n,adj-no) aerodynamics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aerodynamics \aer`o*dy*nam"ics\ Aerodynamics
 \A`["e]r*o*dy*nam"ics\, n. [A["e]ro- + dynamics: cf. F.
   a['e]rodynamique.]
   The science which treats of the air and other gaseous bodies
   under the action of force, and of their mechanical effects.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerodynamics
   n 1: the branch of mechanics that deals with the motion of gases
      (especially air) and their effects on bodies in the flow
      [syn: {aeromechanics}, {aerodynamics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top