หรือคุณหมายถึง ärobe?
Search result for

aerobe

(14 entries)
(0.0759 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerobe-, *aerobe*
Possible hiragana form: あえろべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerobe[N] สิ่งมีชีวิต, See also: สิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้โดยต้องอาศัยออกซิเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerobeแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน, ต้องการออกซิเจน, ที่มีออกซิเจน [การแพทย์]
Aerobe, Obligate จุลินทรีย์ต้องใช้อากาศ
ดู Obligate Aerobe [สิ่งแวดล้อม]
Aerobes แอโรบส์
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง จุลินทรีย์ใช้อากาศ
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง จุลินทรีย์ใช้อากาศ
[สิ่งแวดล้อม]
Aerobes, Strictต้องการออกซิเจน, ต้องการอากาศมาก [การแพทย์]
Aerobes, Strictต้องการอากาศมาก [การแพทย์]
Aerobes-Zovergrowthโตได้เร็วกว่าพวกแอนแอโรบส์ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌気生物[けんきせいぶつ, kenkiseibutsu] (adj-na) anaerobe [Add to Longdo]
好気性生物[こうきせいせいぶつ, koukiseiseibutsu] (adj-na,n) aerobe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aerobe \Aer"*obe\, n. [See {aerobies}.]
   an organism such as a microorganism that requires oxygen for
   life or growth.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerobe
   n 1: an organism (especially a bacterium) that requires air or
      free oxygen for life

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top