หรือคุณหมายถึง ärobic?
Search result for

aerobic

(61 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerobic-, *aerobic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerobic[ADJ] ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีวิต
aerobics[N] การออกกำลังที่ช่วยให้หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aerobic-ใช้ออกซิเจน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerobic respirationการหายใจแบบใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerobic แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Aerobicใช้ออกซิเจน, แอโรบิค [การแพทย์]
Aerobic Bacteria แบกทีเรียใช้อากาศ, แอโรบิกแบกทีเรีย
แบกทีเรียที่ใช้ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบใน การเจริญเติบโต [สิ่งแวดล้อม]
aerobic bacteriaแบคทีเรียแอโรบิก, แบคทีเรียที่ต้องใช้ออกซิเจนในรูปของสารอิสระในการลายโมเลกุลของอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aerobic Composting การหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Aerobic Conditionบรรยากาศที่มีออกซิเจน [การแพทย์]
Aerobic Culture, Negativeการเพาะจุลชีพไม่พบตัวบัคเตรีแอโรบิค [การแพทย์]
Aerobic Danceเต้นแอโรบิค [การแพทย์]
Aerobic dancingการเต้นแอโรบิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Aerobic Digestion การย่อยแบบใช้อากาศ, การย่อยแบบแอโรบิก
การย่อยสารอินทรีย์โดยเฉพาะสลัดจ์แบบใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- my wife calls it low-impact aerobics-ภรรยาชั้นเรียกมันว่า แอโรบิค แบบเบาๆ Dirty Harry (2009)
I got to pick up my mom from her water aerobics class.ฉันต้องไปรับแม่ จากคลาสแดโรบิคในน้ำ The Spaghetti Catalyst (2010)
So, sometimes you can compare a star at the prime of its life to a runner who's just starting out real fresh, consuming oxygen aerobically.ดังนั้นบางครั้งคุณสามารถ เปรียบเทียบดาวที่สำคัญของชีวิต The Riddle of Black Holes (2010)
The strength of an ahjumma, the ahjummas that put in a startling amount of effort, be it during aerobic workouts or at the swimming pool.ด้วยพลังของอาจุมม่า อาจุมม่าที่ทุ่มเทพลังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตอนที่เต้นแอโรบิค หรือว่าที่สระว่ายน้ำ Oh! My Lady (2010)
I have a hip-hop aerobics class at 5:00; could we go after?ฉันติดคลาสเต้นฮิพฮอพแอโรบิคตอนห้าโมง ไปหลังเต้นเสร็จได้ไหม The Zarnecki Incursion (2011)
We met in water aerobics at the retirement community.เราพบกันตอนทำกิจกรรมแอโรบิคในน้ำในบ้านพักคนชรา I'm Still Here (2011)
She's an aerobics teacher.เธอเป็นครูสอนแอโรบิค School of Hard Knocks (2011)
You're a aerobics instructor, aromatherapist, and a lingerie model.เป็นครูสอนแอโรบิค เป็นนักบำบัดด้วยกลิ่น แล้วก็นางแบบชั้นใน School of Hard Knocks (2011)
♪ Santa invented Coca-Cola and aerobics ♪♪ Santa invented Coca-Cola and aerobics ♪ Regional Holiday Music (2011)
Blade aerobics.-ใบมีดเอโรบิค The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
You need to go to the lactic acid system and then the oxygen system for aerobic breakdown.คุณจำเป็นต้องเข้าไปใช้ระบบเผาผลาญแลคติกก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นใช้อ๊อกซิเจนเผาผลาญ... ...สำหรับการล้มเหลวของระบบแอโรบิคแบบนี้ De Marathon (2012)
When livestock die, animal carcasses turn into a useful soil amendment through the aerobic biodegration process.เมื่อปศุสัตว์ตาย ซากศพของสัตว์ นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยได้ โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยออกซิเจน The Good Earth (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aerobicAerobics is all the fashion.
aerobicHe plays at aerobics just to please his girlfriend.
aerobicHer mother does aerobics once a week.
aerobicI'd like to try aerobics.
aerobicI'd like to try out the aerobics class for a day.
aerobicShe goes to aerobics once a week.
aerobicShe worked as an aerobics instructor in her twenties.
aerobicThey keep up their spirits by doing aerobics.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
ชุดแอโรบิก[n. exp.] (chut aērōbik) FR: tenue d'aérobic [f]
การเต้นแอโรบิก[n. exp.] (kān ten aērōbik) EN: aerobic dance   
ครูแอโรบิก[n. exp.] (khrū aērōbik) FR: professeur d'aérobic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AEROBIC    EH0 R OW1 B IH0 K
AEROBICS    ER0 OW1 B IH0 K S
AEROBICALLY    EH0 R OW1 B IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerobic    (n) (ei r ou1 b i k)
aerobics    (n) (ei r ou1 b i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アネアロビクス[, anearobikusu] (n) anaerobics [Add to Longdo]
エアロ;エアロビ[, earo ; earobi] (n) (abbr) aerobics [Add to Longdo]
エアロビクス[, earobikusu] (n) aerobics; (P) [Add to Longdo]
エアロビサイズ[, earobisaizu] (n,vs) aerobicising; exercising with aerobics [Add to Longdo]
エアロビックダンシング[, earobikkudanshingu] (n) aerobic dancing [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
嫌気性[けんきせい, kenkisei] (adj-no) anaerobic [Add to Longdo]
嫌気性細菌[けんきせいさいきん, kenkiseisaikin] (n) (See 好気性細菌) anaerobic bacteria [Add to Longdo]
好気性細菌[こうきせいさいきん, koukiseisaikin] (n) (See 嫌気性細菌) aerobic bacteria [Add to Longdo]
酸素呼吸[さんそこきゅう, sansokokyuu] (n) (See 無気呼吸) aerobic respiration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健美操[jiàn měi cāo, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄘㄠ, ] aerobics; aerobic dance (school P.E. activity) [Add to Longdo]
好氧[hào yǎng, ㄏㄠˋ ㄧㄤˇ, ] aerobic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aerobic \A`["e]r*o"bic\, a. (Biol.)
   Growing or thriving only in the presence of oxygen; also,
   pertaining to, or induced by, a["e]robies; as, a["e]robic
   fermentation. -- {A`["e]r*o"bic*al*ly}, adv.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerobic
   adj 1: depending on free oxygen or air; "aerobic fermentation"
       [syn: {aerobic}, {aerophilic}, {aerophilous}] [ant:
       {anaerobic}, {anaerobiotic}]
   2: based on or using the principles of aerobics; enhancing
     respiratory and circulatory efficiency; "aerobic dance";
     "running is very aerobic" [ant: {anaerobic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top