ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

近接

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -近接-, *近接*
Japanese-English: EDICT Dictionary
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
近接[きんせつがく, kinsetsugaku] (n) proxemics [Add to Longdo]
近接航空支援[きんせつこうくうしえん, kinsetsukoukuushien] (n) close air support [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Access to A is available from BAへはBから近接ことができる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, I'll see you later. Don't trip the proximity sensor.[JA] ええ またね 近接センサーを始動させるな Internal Audit (2013)
Proximity alarm.[JA] 近接アラーム Unthinkable (2014)
I've got a big case coming up, but anything for you.[CN] 我最近接了个大案子 时间是有点紧 但是既然是大哥拜托我的事 当然要接了 The Attorney (2013)
Did Big Dave say he'd recently heard from an old friend?[CN] 老戴夫提到过 他最近接到过老友口信吗? The Man Who Wasn't There (2001)
I got a call from Portland recently.[CN] 我最近接到 从波特兰打来的电话 Cabin Fever (2008)
Eric, this proximity theory is really interesting.[JA] エリック この近接理論は 本当に面白いわ Home (2014)
He was recently given a hepatitis B vaccination. Which is standard for medical professionals, but unusual for a cab driver.[CN] 他最近接受了乙型肝炎疫苗 he was recently given a hepatitis B vaccination. 但对一个出租车司机而言就不寻常了 but unusual for a cab driver. Skinny Dipper (2014)
I recently got a case, taxi driver raping a passenger[CN] 我最近接了一單 的士司機非禮女乘客的案件 Qiu ai ye jing hun (1989)
Admiral Ozzel came out of light speed too close to the system.[CN] 奥泽尔司令官已经驶出光速,但是他太接近接近星系了 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
If anything, I'm more of an "au natural," hand-to-hand combat kind of guy.[JA] あるがままに戦う 近接格闘タイプだ Once Upon a Time in Venice (2017)
He gives the Persians a taste of Athenian shock combat.[JA] 彼はペルシャ軍に アテネ式近接戦を仕掛けた 300: Rise of an Empire (2014)
Recently got a call from my older brother,[CN] 最近接到我哥打来的电话 Blind Auditions (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top