ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

representative

R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -representative-, *representative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
representative(n) ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. agent, delegate, proxy
representative(n) ตัวอย่าง, Syn. example
representative(adj) เป็นตัวแทน
representative(adj) เป็นตัวอย่าง, See also: เป็นแบบอย่าง, Syn. symbolic, typical
representatively(adv) โดยดำเนินการแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n., adj. (เป็น) ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทนราษฎร, ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical, Ant. atypical
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร

English-Thai: Nontri Dictionary
representative(adj) เป็นตัวอย่าง, เป็นตัวแทน, เหมือนกับ, คล้ายกับ
representative(n) ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
representativeผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representativeผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representative actionการฟ้องคดีโดยผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representative bureaucracyระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representative governmentการปกครองระบบผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representative sampleตัวอย่างที่เป็นตัวแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
representative theoryทฤษฎีตัวแทน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Representatives, Assembly of the People's; Representatives, House ofสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Representatives, House of; Representatives, Assembly of the People'sสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
representativeผู้แทน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a representative who did not put our most cherished beliefs first.ในชั่วโมงสุดท้ายเพราะเราส่งไป ตัวแทนที่ไม่ได้ใส่ของเรา ความเชื่อที่หวงแหนมาก ที่สุดเป็นครั้งแรก Contact (1997)
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด Dante's Peak (1997)
According to Butler the conspiracy included representatives of some of Americas top corporations including J. P. Morgan Dupont and Goodyear tire.ตามคำให้การของบัทเลอร์ กลุ่มผู้สมคบคิดประกอบด้วย ตัวแทนจากบรรษัทชั้นนำของอเมริกา อาทิ เจ พี มอร์แกน, ดูปองท์ และยางกู๊ดเยียร์ The Corporation (2003)
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน The Corporation (2003)
A United Nations source reports that the U.S. and British representatives on the Security Council will lobby for the removal of all U.N. peacekeepers from Rwanda.สหประชาชาติรายงานว่า ตัวแทนสหรัฐและอังถกษ ในสภาความมั่นคงจะให้ถอนกำลัง และถองกำลัง U.N. ออกจากราวันดา Hotel Rwanda (2004)
Today a Red Cross representative claimed that the death rate in the Rwandan conflict may have climbed to as many as 500.000 victims.ยอดผู้เสียชีวิตในราวันดาอาจจะเพิ่มขึ้น 000 ราย Hotel Rwanda (2004)
The wife of our representative for aid effectiveness?ภริยาของตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือ The Constant Gardener (2005)
National representative LEE, Chul-yong.ตัวแทนระดับประเทศ ลี ชุลยัง Innocent Steps (2005)
Our hotel representative imported the red wine directly from France.โรงแรมเราเป็นตัวแทนนำเข้า ไวน์นี่มาจากฝรั่งเศส My Girl (2005)
This is our hotel representative imported the red wine directly from France.โรงแรมที่นี่เป็นตัวแทนนำเข้า ไวน์นี่มาจากฝรั่งเศส My Girl (2005)
Your Majesty, you gave me the High Representative position.ฝ่าบาท, ท่านให้ตำแหน่งรักษาราชการแทนแก่ข้า Episode #1.41 (2006)
I supported Prince Dae-So's representative government.ข้าพระองค์สนับสนุนให้องค์ชายแดโซเป็นผู้สำเร็จราชการแทน Episode #1.42 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
representativeAll the students recognized her is their representative.
representativeAre your opinions representative of those of the other students?
representativeChildren are likely to be taken in by those sales representatives.
representativeHe is in a sense a representative of his company.
representativeHe was constituted representative of the party.
representativeKindly address yourself to the chairman, not directly to other representatives at this meeting.
representativeMonet's art is representative of Impressionism.
representativeOur representative argued against the new tax plan.
representativeRepresentative democracy is one form of government.
representativeRepresentatives made a major breakthrough in the trade talks.
representativeThe Representative Director supervises Directors' performance of duties.
representativeThe Representative said he will put a brake on spending.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แทนราษฎร(n) representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count Unit: ท่าน, คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(n) representative, See also: member of the assembly, member of parliament, MP, Syn. สมาชิกสภา, Example: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา
ตามแบบฉบับ(adj) typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai Definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
กลุ่มตัวอย่าง(n) sample, See also: representative sample, Syn. กลุ่มทดลอง, Example: ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการดื้อยาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.4 ของกลุ่มตัวอย่าง 264 กลุ่มตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะผู้แทน[khana phūthaēn] (n, exp) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative  FR: délégation [ f ] ; mission [ f ]
กลุ่มตัวอย่าง[klum tūayāng] (n, exp) EN: sample ; representative sample  FR: échantillon [ m ] ; échantillon représentatif [ m ]
เป็นผู้แทน[pen phūthaēn] (v, exp) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute
เป็นตัวแทน[pen tūathaēn] (v) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent
ผู้ได้รับเลือกตั้ง[phū dāirap leūaktang] (n, exp) EN: elected representative  FR: élu [ m ]
ผู้มอบอำนาจ[phū møp amnāt] (n) EN: proxy ; substitute ; representative
ผู้แทน[phūthaēn] (n) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate  FR: agent [ m ] ; représentant [ m ] ; délégué [ m ]
ผู้แทนเฉพาะคดี[phūthaēn chaphǿ khadī] (n, exp) EN: representative ad litem
ผู้แทนพระองค์[phūthaēn Phra-ong] (n, exp) EN: royal representative ; royal envoy
ผู้แทนผู้มีอำนาจ[phūthaēn phū mī amnāt] (n, exp) EN: authorized representative

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRESENTATIVE R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V
REPRESENTATIVE R EH2 P R IH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V
REPRESENTATIVES R EH2 P R IH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVES R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVES( R EH2 P R IH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVES( R EH2 P R AH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVE'S R EH2 P R IH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVE'S R EH2 P R IH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVE(3 R EH2 P R IH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V
REPRESENTATIVES' R EH2 P R AH0 S EH1 N AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
representative (n) rˌɛprɪzˈɛntətɪv (r e2 p r i z e1 n t @ t i v)
representatives (n) rˌɛprɪzˈɛntətɪvz (r e2 p r i z e1 n t @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for, #421 [Add to Longdo]
代表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, ] representative; typical, #8,745 [Add to Longdo]
代表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] representative work (of an author or artist), #17,803 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
代表[だいひょう, daihyou] TH: ตัวแทน  EN: representative

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volksvertreter { m }representative of the people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1, vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove [Add to Longdo]
学級委員[がっきゅういいん, gakkyuuiin] (n) class representative [Add to Longdo]
学級委員長[がっきゅういいんちょう, gakkyuuiinchou] (n) class president; head class representative [Add to Longdo]
三岐代表[さんぎだいひょう, sangidaihyou] (n) representative of Gifu and Mie prefectures [Add to Longdo]
使聘[しへい, shihei] (n) exchange of diplomatic representatives [Add to Longdo]
衆院議員[しゅういんぎいん, shuuingiin] (n) member of the lower house; member of the House of Representatives [Add to Longdo]
衆院選[しゅういんせん, shuuinsen] (n) House of Representatives election; lower house election [Add to Longdo]
衆議院[しゅうぎいん, shuugiin] (n) lower house; House of Representatives; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Representative \Rep`re*sent"a*tive\, n. [Cf. LL.
   repraesentativus.]
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, represents (anything); that which
    exhibits a likeness or similitude.
    [1913 Webster]
 
       A statute of Rumor, whispering an idiot in the ear,
       who was the representative of Credulity. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Difficulty must cumber this doctrine which supposes
       that the perfections of God are the representatives
       to us of whatever we perceive in the creatures.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. An agent, deputy, or substitute, who supplies the place of
    another, or others, being invested with his or their
    authority.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One who represents, or stands in the place of,
    another.
    [1913 Webster]
 
   Note: The executor or administrator is ordinarily held to be
      the representative of a deceased person, and is
      sometimes called the legal representative, or the
      personal representative. The heir is sometimes called
      the real representative of his deceased ancestor. The
      heirs and executors or administrators of a deceased
      person are sometimes compendiously described as his
      real and personal representatives. --Wharton. Burrill.
      [1913 Webster]
 
   4. A member of the lower or popular house in a State
    legislature, or in the national Congress. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Nat.Hist.)
    (a) That which presents the full character of the type of
      a group.
    (b) A species or variety which, in any region, takes the
      place of a similar one in another region.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Representative \Rep`re*sent"a*tive\ (-z?nt`?-t?v), a. [Cf. F.
   repr?sentatif.]
   1. Fitted to represent; exhibiting a similitude.
    [1913 Webster]
 
   2. Bearing the character or power of another; acting for
    another or others; as, a council representative of the
    people. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Conducted by persons chosen to represent, or act as
    deputies for, the people; as, a representative government.
    [1913 Webster]
 
   4. (Nat.Hist.)
    (a) Serving or fitted to present the full characters of
      the type of a group; typical; as, a representative
      genus in a family.
    (b) Similar in general appearance, structure, and habits,
      but living in different regions; -- said of certain
      species and varieties.
      [1913 Webster]
 
   5. (Metaph.) Giving, or existing as, a transcript of what was
    originally presentative knowledge; as, representative
    faculties; representative knowledge. See {Presentative}, 3
    and {Represent}, 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 representative
   adj 1: serving to represent or typify; "representative
       moviegoers"; "a representative modern play"
   2: standing for something else; "the bald eagle is
     representative of the United States" [ant:
     {nonrepresentative}, {unsymbolic}]
   3: being or characteristic of government by representation in
     which citizens exercise power through elected officers and
     representatives; "representative government as defined by
     Abraham Lincoln is government of the people, by the people,
     for the people"
   n 1: a person who represents others
   2: an advocate who represents someone else's policy or purpose;
     "the meeting was attended by spokespersons for all the major
     organs of government" [syn: {spokesperson}, {interpreter},
     {representative}, {voice}]
   3: a member of the United States House of Representatives [syn:
     {congressman}, {congresswoman}, {representative}]
   4: an item of information that is typical of a class or group;
     "this patient provides a typical example of the syndrome";
     "there is an example on page 10" [syn: {example},
     {illustration}, {instance}, {representative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top