ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมาชิกสภา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาชิกสภา-, *สมาชิกสภา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิกสภา(n) Member of Parliament, See also: MP, Representative, Example: ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต, Count Unit: คน, ท่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(n) Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(n) representative, See also: member of the assembly, member of parliament, MP, Syn. สมาชิกสภา, Example: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assemblymanสมาชิกสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, crossสมาชิกสภาฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross bencherสมาชิกสภาฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opposition bencherสมาชิกสภาสามัญอังกฤษที่นั่งในที่นั่ง ฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, oppositionสมาชิกสภาสามัญอังกฤษที่นั่งในที่นั่งฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, frontสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front bencherสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back bencher; bencher, backสมาชิกสภาแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, back; back bencherสมาชิกสภาแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
County council membersสมาชิกสภาจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier.ท่านสมาชิกสภาราษฎร ผมเป็นเพียงทหารน้อยธรรมดา Beneath the Planet of the Apes (1970)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
Welcome, congressman.ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทน The Bodyguard (1992)
I've recommended to the council members they put this town on alert.ผมเคยแนะนำให้สมาชิกสภา พวกเขาวางเมืองนี้ในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
Start writing letters to lawmakers back home.แต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณเริ่มเขียนจดหมายไปยัง สมาชิกสภานิติบัญญัติที่บ้านคุณ Brokedown Palace (1999)
I know that you're the state assemblyman.ผมรู้ว่าคุณเป็นสมาชิกสภา Maid in Manhattan (2002)
- It's the Chancellor on the other line. - It isn't!สมาชิกสภารออยู่อีกสายหนึ่งค่ะ Love Actually (2003)
Amelia and the Council members are arriving tomorrow night to awaken Marcus.อมีเลียและสมาชิกสภาจะมาถึงในคืนพรุ่งนี้ .... เพื่อปลุกชีพมาคัส Underworld (2003)
My lord the Council members have been assassinated.นายท่าน... .... สมาชิกสภาถูกลอบสังหาร Underworld (2003)
The Diet has stopped the regular council by the speech from the PM that crime rate is decreasing because of Kira, but many of the citizens and the young members of the Diet rather seem to support his opinion.การตายถูกหยุดได้โดยสภาเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี ว่าอัตราอาชญากรรมลดลงเพราะ คิระ แต่ประชาชนจำนวนมากและสมาชิกสภานิติบัญญัติ Death Note: The Last Name (2006)
Member of the stewardship council of st. Tarsicia catholic church, สมาชิกสภา ของโบสถ์คาทอลิค เซนต์ ทาร์ซิเซีย See-Through (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาชิกสภา[samāchik saphā] (n, exp) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative  FR: député [ m ] ; parlementaire [ m ] ; membre du Parlement [ m ]
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[samāchik saphā phūthaēnrātsadøn] (n, exp) EN: Member of the House of Representative  FR: membre de la Chambre des représentants [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
councillor(n) สมาชิกสภา, Syn. council member
councilor(n) สมาชิกสภา, Syn. council member
membership(n) การเป็นสมาชิก, See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม, Syn. participation, affiliation, association
regent(n) สมาชิกสภามหาวิทยาลัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ, ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว, พร้อมกัน, เหมือนกัน, สาธารณะ n., See also: commons n., pl. คนสามัญ, สมาชิกสภาล่าง, ห้องอาหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย, Syn. habitual, ordinary, usual -Conf. mutu
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน, สมาชิกสภาล่าง, นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา, ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, สมาชิกสภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล., See also: councilorship, councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, สมาชิกสภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล., See also: councilorship, councillorshipn.
deputy(เดพ'พิวที) n., adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน, ตัวแทน, ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทน, รอง. -S.agent
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n., adj. การ บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
legislator(เลจ'จิสเลเทอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, See also: legislatorship n. ดูlegislator
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา, ขุนนาง, เจ้าของที่ดิน, ท่านลอร์ด, สมาชิกสภาขุนนาง, ผู้นำในการค้า, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว, พระผู้เป็นเจ้า, พระเยซูคริสต์, ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล, ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล
councillor(n) สมาชิกสภา, ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา, ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ
counsellor(n) ผู้แนะนำ, สมาชิกสภา, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ, สมาชิกสภา, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
deputy(n) ตัวแทน, ผู้รักษาการแทน, รอง, สมาชิกสภาผู้แทน
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน, โจรสลัด
legislator(n) สมาชิกสภานิติบัญญัติ, ผู้ออกกฎหมาย, ผู้แทนราษฎร, ผู้บัญญัติกฎหมาย
representative(n) ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
議員[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top