ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reserves

R AH0 Z ER1 V Z   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reserves-, *reserves*, reserve
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserves(ทหาร) กองหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservesกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserves, organizedทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม , ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
ค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้จากวันที่กำหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการคำนวณใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Reservesกำลังสำรอง [TU Subject Heading]
Reserves (Accounting)ทุนสำรอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here are the reserves of the Nazis at war.นี่คือสิ่งที่ถูกเก็บเอาไว้ ช่วงสงครามนาซี Night and Fog (1956)
Or have they given you reserves of strength unlike ordinary men?หรือมันได้หลอมเจ้าให้แกร่งผิดมนุษย่ The Man in the Iron Mask (1998)
- No, the reserves.-ไม่ใช่หรอก เป็นราคากลางน่ะ The Red Violin (1998)
Beneath Lanzhou are a series of untapped jade reserves.หมู่บ้านหลานโจวเป็นเหมืองหยกขนาดใหญ่ Around the World in 80 Days (2004)
If the town were to be overrun, those reserves would be ours.ถ้าขับไล่ชาวบ้านไปได้ หยกก็ถูกเรายึด Around the World in 80 Days (2004)
What's this thing here blocking my jade reserves?สิ่งที่ขวางเหมืองหยกของฉันอยู่ตรงนี้ Around the World in 80 Days (2004)
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- And today. You train with the reserves. - Oh.แล้ววันนี้ไปซ้อมกับทีมสำรอง Goal! The Dream Begins (2005)
Relax. They haven't made the reserves yet.เออน่า พวกนี้ยังไม่ติดทีมสำรองเลย Goal! The Dream Begins (2005)
Notched a pair for the reserves Saturday.เขากระทุ้งไป 2 เม็ดเมื่อวันเสาร์ จริงมั้ย Goal! The Dream Begins (2005)
He's been turning some heads with his performances in the reserves.หนุ่มน้อยผู้นี้สร้างชื่อมาจากทีมสำรอง Goal! The Dream Begins (2005)
Massive coal reserves.ถ่านหินสำรองมหาศาล An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservesJapan's gold and foreign exchange reserves stood at $68.9 billion at the end of 1998, down from $77.0 billion a year earlier.
reservesSome scientists predict that the world oil reserves will be used up within a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินนอน[N] saving, See also: reserves, Syn. เงินเก็บ, Example: เขาทำงานมาตลอดชีวิต จนเดี๋ยวนี้มีเงินนอนอยู่ในธนาคารหลายล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินเหลือใช้ที่เก็บไว้
รองรัง[ADJ] be at hand, See also: reserves (of money), Syn. สำรอง, Thai definition: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
ทุนสำรอง[N] reserves, Syn. เงินสำรอง, Thai definition: เงินที่จัดเก็บไว้เป็นทุน หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองหนุน[n.] (køngnun) EN: reserves   
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   
เงินนอน [n.] (ngoennøn) EN: savings ; reserves   FR: économies [fpl] ; réserves financières [fpl]
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves   FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
สำรองตามกฎหมาย[n. exp.] (samrøng tām kotmāi) EN: legal reserves   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés
สะสมเงินทุนสำรอง[v. exp.] (sasom ngoenthun samrøng) EN: accumulate capital reserves   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVES    R AH0 Z ER1 V Z
RESERVES    R IY0 Z ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserves    (v) rˈɪzˈɜːʴvz (r i1 z @@1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up, #3,800 [Add to Longdo]
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] reserves; amount still in store, #58,393 [Add to Longdo]
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] reserves (bank) [Add to Longdo]
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, ] reserves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves [Add to Longdo]
姿煮[すがたに, sugatani] (n) seafood cooked in a way that preserves its original shape [Add to Longdo]
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees [Add to Longdo]
貯蔵物[ちょぞうぶつ, chozoubutsu] (n) stores; stock; reserves; cache; inventory [Add to Longdo]
内部留保[ないぶりゅうほ, naiburyuuho] (n) (of a company) internal reserves [Add to Longdo]
法定準備金[ほうていじゅんびきん, houteijunbikin] (n) legal reserves [Add to Longdo]
法定準備預金[ほうていじゅんびよきん, houteijunbiyokin] (n) required reserves; legal required reserves [Add to Longdo]
埋蔵量[まいぞうりょう, maizouryou] (n) deposits; reserves [Add to Longdo]
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reserves
      n 1: civilians trained as soldiers but not part of the regular
           army [syn: {militia}, {reserves}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top