ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

储备

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -储备-, *储备*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up, #3,800 [Add to Longdo]
储备[chǔ bèi liáng, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] grain reserves, #44,842 [Add to Longdo]
储备货币[chǔ bèi huò bì, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] reserve currency [Add to Longdo]
储备[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] reserves (bank) [Add to Longdo]
化学武器储备[huà xué wǔ qì chǔ bèi, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] chemical weapons storage [Add to Longdo]
外汇储备[wài huì chǔ bèi, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] foreign-exchange reserves [Add to Longdo]
核武器储备[hé wǔ qì chǔ bèi, ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] nuclear stockpile [Add to Longdo]
美国联邦储备[Měi guó lián bāng chǔ bèi, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] US Federal Reserve (Fed), the US central bank [Add to Longdo]
资本储备[zī běn chǔ bèi, ㄗ ㄅㄣˇ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] capital reserve [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- With all that grain stored...[CN] -不然粮食储备就危险了... Senso (1954)
The boys had a secret stock of liqueur - and that's illegal, of course.[CN] 男孩们有个秘密烈酒储备 当然这是不合法的 The Bridge (1959)
Make hay for our farm cattle on the island before the island is flooded![CN] 在我们岛被淹掉前, 为岛上国营农场 的兽群储备干草! Farewell (1983)
- And found.[CN] -还有储备 Two Rode Together (1961)
Yeah.[CN] 那是储备室吗? The Defiant Ones (1958)
Therefore our reserve of bullion is much larger than is usual in such a branch of the bank.[CN] 6万拿破仑币 (旧法国金币) 这样我们的黄金储备就比 The Red Headed League (1985)
The Federal Reserve Bank.[CN] 联邦储备银行 Once Upon a Time in America (1984)
Run to the reserves and bring up more.[CN] 去拿我们的储备 War and Peace (1956)
We've come about grain-stores.[CN] 我们来是为了粮食储备的事情 Baltic Deputy (1937)
The supplies?[CN] - 我们储备呢? Death in the Garden (1956)
And until our scouts have searched the area, we'II hold our most experienced pilots and half our aircraft in reserve.[CN] 把最有经验的飞行员 和半数的飞机留作储备 Midway (1976)
With its carefully hoarded reserves of fuel and equipment and, of course, of men too, gone, the German war machine began to disintegrate.[CN] 随着其精心囤积的燃料和装备, 当然还有人员的储备(全都)报销 德国战争机器开始瓦解 Pincers: August 1944-March 1945 (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top