Search result for

reserves

(49 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reserves-, *reserves*, reserve
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserves(ทหาร) กองหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservesกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserves, organizedทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม , ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
ค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้จากวันที่กำหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการคำนวณใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Reservesกำลังสำรอง [TU Subject Heading]
Reserves (Accounting)ทุนสำรอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I see you think you can help yourself to our grain reserves?ข้าเห็นเเล้วว่าเจ้าต้องการช่วยตัวเจ้าโดยการขโมยเมล็ดข้าวสำรองของเรา The Labyrinth of Gedref (2008)
Make sure the grain reserves are re-stocked.ให้แน่ใจว่าเมล็ดพืชทั้งหลายถูกเก็บเข้าคลังแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Before the end of this century, excessive mining will have exhausted nearly all the planet's reserves.ก่อนสิ้นศตวรรษนี้, การขุดเหมืองแร่อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ทรัพยากรโลกใกล้หมดลงไปทุกที Home (2009)
But the fossil water reserves are severely depleted.เพราะน้ำบาดาลสามารถ หมดไปอย่างสิ้นเชิง Home (2009)
They grow quickly, but exhaust water reserves.พวกมันเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ดูดน้ำไปจนหมดเกลี้ยง Home (2009)
In the last 26 months, zeira corp has obtained control of 7% of the world's coltan reserves.อีก26เดือนที่เหลือ ไซร่าห์ คอร์ป ได้เข้าควบคุม 7%ของโคลตันในโลก The Good Wound (2009)
Since the planet is uninhabited, the moon of Pantora reserves the right to continue as its protectorate.เนื่องจากดาวเคราะห์ไม่มีคนอาศัย ดวงจันทร์แห่งแพนทอร่าจึงได้สิทธิ์ ในการอารักขาดินแดนนี่ต่อไป Trespass (2009)
He plays for Bristol Rover reserves. - Impressive.เขายั่วสาวๆมากเลย ไปนั่งด้วยกันดีกว่า Everyone (2009)
Trying to find out why our power reserves are so low.กำลังลองที่จะหาว่าทำไม พลังงานสำรองของพวกเราถึงต่ำ Darkness (2009)
There's got to be emergency reserves.มันใช้พลังงานสำรองฉุกเฉิน Darkness (2009)
Our reserves are gone.พลังงานสำรองของเรา หมดแล้ว Darkness (2009)
destiny saved every last ounce of its reservesสุดท้าย เดสทินี่ ก็สามารถช่วยไว้ได้ทุกครั้ง ด้วยพลังงานสำรองที่เล็กน้อยของมัน Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservesJapan's gold and foreign exchange reserves stood at $68.9 billion at the end of 1998, down from $77.0 billion a year earlier.
reservesSome scientists predict that the world oil reserves will be used up within a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินนอน[N] saving, See also: reserves, Syn. เงินเก็บ, Example: เขาทำงานมาตลอดชีวิต จนเดี๋ยวนี้มีเงินนอนอยู่ในธนาคารหลายล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินเหลือใช้ที่เก็บไว้
รองรัง[ADJ] be at hand, See also: reserves (of money), Syn. สำรอง, Thai definition: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
ทุนสำรอง[N] reserves, Syn. เงินสำรอง, Thai definition: เงินที่จัดเก็บไว้เป็นทุน หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองหนุน[n.] (køngnun) EN: reserves   
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   
เงินนอน [n.] (ngoennøn) EN: savings ; reserves   FR: économies [fpl] ; réserves financières [fpl]
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves   FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
สำรองตามกฎหมาย[n. exp.] (samrøng tām kotmāi) EN: legal reserves   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés
สะสมเงินทุนสำรอง[v. exp.] (sasom ngoenthun samrøng) EN: accumulate capital reserves   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVES    R AH0 Z ER1 V Z
RESERVES    R IY0 Z ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserves    (v) (r i1 z @@1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves [Add to Longdo]
姿煮[すがたに, sugatani] (n) seafood cooked in a way that preserves its original shape [Add to Longdo]
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees [Add to Longdo]
貯蔵物[ちょぞうぶつ, chozoubutsu] (n) stores; stock; reserves; cache; inventory [Add to Longdo]
内部留保[ないぶりゅうほ, naiburyuuho] (n) (of a company) internal reserves [Add to Longdo]
法定準備金[ほうていじゅんびきん, houteijunbikin] (n) legal reserves [Add to Longdo]
法定準備預金[ほうていじゅんびよきん, houteijunbiyokin] (n) required reserves; legal required reserves [Add to Longdo]
埋蔵量[まいぞうりょう, maizouryou] (n) deposits; reserves [Add to Longdo]
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up [Add to Longdo]
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] reserves (bank) [Add to Longdo]
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, ] reserves [Add to Longdo]
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] reserves; amount still in store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reserves
      n 1: civilians trained as soldiers but not part of the regular
           army [syn: {militia}, {reserves}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top