ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

予備軍

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -予備軍-, *予備軍*
Japanese-English: EDICT Dictionary
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
After all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.営業マンだって、リストラ予備軍に配属されないように必死な訳です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Strategic Scientific Reserve is an Allied effort made up of the best minds in the free world.[JA] 戦略科学予備軍は自由主義社会の... 良心で作られた連合国の作戦だ。 Captain America: The First Avenger (2011)
Thank God for Minor League Fiona and her herb garden.[JA] フィオナの予備軍である事と ハーブ園を神に感謝する The Dead (2013)
Strategic Scientific Reserve. Yeah, I know.[JA] Strategic Scientific Reserve (戦略上重要な科学的予備軍 Seeds (2014)
Well, because your mother's a borderline diabetic.[JA] 何でって糖尿病予備軍 The Hollars (2016)
But most men complete their basic training, then they serve a brief stint in the reserves.[JA] だが たいていは基本訓練を終えると 予備軍で短期間の兵役に服する 君は Paint It Black (2014)
And Ptah to the South. And we hold Seth in reserve.[JA] そして 南のプタハ 予備軍としてセスを維持する Exodus: Gods and Kings (2014)
More important than a would-be terrorist with 40 pounds of anthrax?[JA] 18kgの炭疽菌を持った テロリスト予備軍の捜査以上に重要なのか? No Lack of Void (2014)
Did you willingly send her to a potential terrorist cell knowing she hasn't finished her training, knowing the kind of person that she is?[JA] テロ予備軍のアジトに 彼女を? ご存知でしょ? 未熟な上に そんな任務に向かないわ Turn (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top