ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

存量

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -存量-, *存量*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, ] reserves [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I really need is to expand my inventory.[CN] 其实我真正想要的是提高我的库存量 Gun (2010)
But the fossil water reserves are severely depleted.[CN] 可是化石水存量却严重耗竭 Home (2009)
Yep. And you're running low on supplies.[CN] 对,你们的存量还真少 Zathura: A Space Adventure (2005)
Allow me to explain. Suppose this hand represents current reserves of dark matter and this hand represents consumer demand.[CN] 让我解释一下,打个比方,这只手就好比目前暗物质的储存量 Futurama: Bender's Game (2008)
I welcome any enterprise that will increase my stock, which is considerable.[CN] 欢迎任何增加我存量的企业.. 都列入考量 Goldfinger (1964)
Three years of stockpiling.[CN] 三年的库存量 Four Lions (2010)
I have a very limited amount of gasoline.[CN] 我燃料存量不太多 The Trigger Effect (1996)
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.[CN] 食物和燃油存量告急 亚洲和南美地区已爆发多起劫掠事件 在广东 伦敦 芝加哥 The Day the Earth Stood Still (2008)
But I don't know how long our stock of bittamusin will hold out, so we should probably conserve it and only inoculate after the first symptoms show.[CN] 但我不知道 我们的贝他霉素库存量能坚持多久 所以我们应该先存起来 等首发症状出现后 再用作预防注射 The Woman King (2007)
We are low on morphine as it is.[CN] 我們的嗎啡存量不夠 Letters from Iwo Jima (2006)
C, what is the estimate of fuel reserves in the German army?[CN] C: 德军汽油储存量 预估有多少 Battle of the Bulge (1965)
Do you have some left?[CN] 你還有"存量"嗎? 很好 Limitless (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top