ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสบียง

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสบียง-, *เสบียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสบียง[N] (army) provisions, See also: foodstuffs, (food) reserves, Syn. เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร, Example: ตำรวจได้ดักซุ่มโจมตี ผกค. ที่ลงมารับเสบียง, Thai definition: อาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกล
เสบียงกรัง[N] provisions, Syn. เสบียง, อาหารรองรัง, ของกิน, เสบียงอาหาร, Example: เจ้าหน้าที่สำนักงานเตรียมเสบียงกรังที่จำเป็น เพื่อเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า, Thai definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน
เสบียงอาหาร[N] provisions, See also: preserved foodstuff, dried food, Syn. เสบียง, เสบียงกรัง, Example: บ่อยครั้งที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไม่ได้รับเงินเดือน และเสบียงอาหาร เนื่องจากขาดแคลนระบบคมนาคมขนส่ง, Thai definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสบียง(สะเบียง) น. อาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกล, อาหารที่เก็บไว้สำหรับบริโภค, มักใช้เข้าคู่กับคำ อาหาร เป็น เสบียงอาหาร.
เสบียงกรังน. อาหารที่เก็บไว้กินได้นาน ๆ, อาหารรองรัง, เช่น ในยามสงครามต้องเตรียมเสบียงกรังไว้มาก ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gimme, your supply Gimme, my demandให้เสบียงของเธอ ใหิ้ส่งที่ฉันต้องการ The Little Prince (1974)
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด Day of the Dead (1985)
He's going to need some morphine... along with some other supplies.ไปเอามอร์ฟีนมาฉีดเขา และหาเสบียงมาเพิ่มด้วย Day of the Dead (1985)
this facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน Spies Like Us (1985)
You shall have camels, horses, an armed escort, provisions, desert vehicles and tanks.คุณจะได้ทั้งอูฐ, ม้า และทหารคุ้มกันติดอาวุธ, เสบียงอาหาร, ยานพาหนะสำหรับทะเลทราย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
No provisions in the larder, and the cold days drawing ever closer.ไม่มีการเตรียมการในห้องเสบียง และวันคืนอันหนาวเหน็บได้ใกล้เข้ามาแล้ว The Education of Little Tree (1997)
We have to stock up. I'm broke.เราต้องเติมเสบียง และฉันก็หมดตัวแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
If I die before the summit, use me as an alternative source of food.ถ้าฉันตายก่อนเราปีนถึงยอด นายต้องใช้ฉันเป็นเสบียงนะ The Truman Show (1998)
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง... The Man in the Iron Mask (1998)
We have stocks on the wharves right now, don't we?เรามียุ้งเสบียงที่ท่าเรือ The Man in the Iron Mask (1998)
No transports of food are ever seen on that line.รถสายนี้ ไม่เคยมีลำเลียงเสบียง The Pianist (2002)
And Janina Godlewska will visit twice a week. Bring more food, see how you are.จานิน่าจะแวะมาอาทิตย์ละสองครั้ง เติมเสบียงและเยี่ยมดูคุณ The Pianist (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves   FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงกรัง[n.] (sabīengkrang) EN: provisions   FR: provisions [fpl]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grub[N] อาหาร, See also: เสบียง, Syn. comestibles, eats
provision[N] เสบียงที่เตรียมไว้ในอนาคต
stores[N] เสบียง, See also: เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็น, Syn. commissariate, reserves, supplies
victual[N] เสบียงอาหาร, See also: อาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
chuck waggonn. เสบียงเคลื่อนที่
chuck wagonn. เสบียงเคลื่อนที่
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ
commissary(คอม'มิเซอรี) n. ร้านขายอาหารและเสบียง,ที่จ่ายเสบียง,รองหัวหน้า,commissar,รองอธิบดีตำรวจ,รองนายกเทศมนตรี
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar

English-Thai: Nontri Dictionary
commissariat(n) กองพลาธิการ,กองเสบียง,กองเกียกกาย
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
purveyor(n) ผู้จัดหา,กองเสบียง,คนส่งอาหาร,ผู้ป้อนเหยื่อ
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
supply(vt) ส่งเสบียง,จัดหา,ให้,ผนวก,ชดใช้,แทนที่
victual(vt) ให้อาหาร,จัดอาหารให้,จัดเสบียง
victuals(n) อาหาร,เสบียงอาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top