ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

储备金

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -储备金-, *储备金*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] reserves (bank) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He just got back from reserve hearings.[CN] 他刚开完储备金听证会 Girl, Interrupted (1999)
- And found.[CN] -还有储备金 Two Rode Together (1961)
Into current cash. To cover the balance.[CN] 将储备金兑现来平衡收支 Part Five (2011)
You're stealing money for war... to cure brain damage.[CN] 你是在窃用战争储备金 只是为了修复大脑损伤 The Machine (2013)
Reserve trends are up.[CN] 储备金趋势上涨 Reserve trends are up. The Heap (2014)
Call the banks and tell them the government wants the reserve funds.[CN] 打电话给银行,政府紧急征用全球储备金. The Avenging Fist (2001)
Go into the reserve.[CN] 那就用储备金 Go into the reserve. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
After our reserve money in the bank is used up,[CN] 我们放在银行里的储备金用完后 Temporary Family (2014)
The reserve is gone![CN] 储备金花光了! The reserve is gone! Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
We'll have to transfer funds from the corporate reserve, ma'am.[CN] 夫人 我们要从公司储备金中周转出 Part Five (2011)
A cash nest egg--either from his ex-wife or the s.e.c.[CN] -- 现金储备金 - Miss Red (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top