ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสบียงอาหาร

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสบียงอาหาร-, *เสบียงอาหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสบียงอาหาร[N] provisions, See also: preserved foodstuff, dried food, Syn. เสบียง, เสบียงกรัง, Example: บ่อยครั้งที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไม่ได้รับเงินเดือน และเสบียงอาหาร เนื่องจากขาดแคลนระบบคมนาคมขนส่ง, Thai definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You shall have camels, horses, an armed escort, provisions, desert vehicles and tanks.คุณจะได้ทั้งอูฐ, ม้า และทหารคุ้มกันติดอาวุธ, เสบียงอาหาร, ยานพาหนะสำหรับทะเลทราย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Without that control, they would exhaust the food supply... in a matter of months.ถ้าคุมไม่ได้... มันจะกินเสบียงอาหารหมด ในเวลาไม่กี่เดือน The Time Machine (2002)
Food supply? They're human beings!เสบียงอาหารหรือ พวกเขาเป็นคนนะ The Time Machine (2002)
As you can see, it's completely self-contained.อย่างที่นายเห็น มีเสบียงอาหารอยู่เพียบ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Food supplies down to 50 percent.เสบียงอาหารลดลงเหลือร้อยละ 50 Resident Evil: Extinction (2007)
Food supplies down to 28 percent. Seventeen casualties.เสบียงอาหารลดลงเหลือร้อยละ 28 คนตาย 17 คน Resident Evil: Extinction (2007)
We're down to our last few scraps of food.เราจะมีเสบียงอาหารเหลือน้อยเต็มที The Labyrinth of Gedref (2008)
I already have the food and water supplies,ผมได้เตรียมเสบียงอาหารและน้ำ Divided (2010)
Hopefully we'll be able to fix the damaged shuttle before you return, and double up on supplies we can bring back.หวังว่าพวกเราจะซ่อมความเสียหายของยาน ได้ก่อนนายกลับมา และเสบียงอาหารที่นายจะเอากลับมาเป็นสองเท่าน่ะ Faith (2010)
And I want enough food, water and gas to get to Tecate.แล้วฉันต้องการเสบียงอาหาร น้ำดื่มและน้ำมันเพียงพอที่จะเดินทางไปยังเตคาร์เต้ June Wedding (2010)
A blood bag and not a sorority girl supplying your dinner.กับถุงเลือดและไม่ใช่สาวนักสังคม ที่เป็นแหล่งเสบียงอาหารค่ำให้นาย Brave New World (2010)
Anything I could tell 'em about U.S. ground operations, supply routes, communication codes, rules of engagement.ก็อยากรู้หมดนะ เช่นฐานบัญชาการของพวกเราอยู่ที่ไหน เส้นทางขนส่งเสบียงอาหาร, การสื่อสาร รหัสต่างๆ , กฏเกณฑ์ Pilot (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victual[N] เสบียงอาหาร, See also: อาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
store(สทอร์) n. ร้าน,ร้านค้า,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,การเก็บสะสม,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. เก็บสะสม,เก็บรักษา,ใส่ไว้ในห้องพัสดุ,ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์,เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม,เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น
victual(วิท'เทิล) n. เสบียงอาหาร (โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์) ,อาหาร. vt. จัดให้มีอาหาร. vi. ได้รับอาหาร,กิน,ให้อาหาร
victualage(วิท'ทะลิจฺ) n. อาหาร เสบียงอาหาร
victualer(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.
victualler(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.

English-Thai: Nontri Dictionary
victuals(n) อาหาร,เสบียงอาหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top