Search result for

mn

(93 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mn-, *mn*
Possible hiragana form: んん
English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
amnesia(n) อาการความจําเสื่อม
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mnemonic[N] คำหรือวลีที่ช่วยในการจำ, See also: เทคนิคที่ช่วยให้จำได้ง่าย, Syn. reminder
mnemonic[ADJ] ที่ช่วยในการจำ, See also: เกี่ยวกับการช่วยจำ, เกี่ยวกับเทคนิคการจำ, Syn. mnemotechnic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mnabbr. manganese
mnemonic(นีมอน'นิค) adj. ช่วยความจำ
mnemonic codeรหัสช่วยจำหมายถึง วิธีการเรียกชื่อย่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อช่วยให้นึกถึงชื่อเต็มของสิ่งนั้นได้ดี เช่น อาจจะกำหนดตัวอักษรตัวแรกของคำไว้ใช้เป็นข้อคำสั่ง เช่น การกดแป้น Alt + F + S เป็นรหัสช่วยจำแทนคำสั่งเรียกเมนู File และเลือกคำสั่ง Save ในการเขียนโปรแกรมบางทีก็ใช้วิธีการนี้ได้ เช่น ถ้าคำใดยาว ก็อาจใช้ตัวย่อได้ เช่น STO แทน store เป็นต้น
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
amn'tabbr. am not
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
amnesty(n) นิรโทษกรรม
autumn(n) ฤดูใบไม้ร่วง
autumnal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
chimney(n) ปล่องไฟเตาผิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mnemonicช่วยจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mnemonicช่วยจำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mnemonic codeรหัสช่วยจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำ
หมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mnemonicsการช่วยความจำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mnh-mnh.เอิ่ม.. The Hot Potato Job (2011)
Mnh-mnh..... Any Moment (2012)
We are here at the... MNU head office,ตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงาน MNDistrict 9 (2009)
And what we do here at this department is... we try to engage with the Prawn on behalf of MNU and on behalf of humans.แล้วเรากำลังทำ... อย่างที่เห็น เรากำลังจะไปจัดการกับพวกเอเลี่ยน District 9 (2009)
So, to enforce this mass eviction, the government turned to MNU.ดังนั้น รัฐบาลได้ย้ายไปที่ MNDistrict 9 (2009)
This is the largest operation that MNU has ever undertaken, and we believe that it is going to be undertaken successfully.นี่คือมาตรการที่ใหญ่โต ที่ MNU ได้เคยทำมา และเราเชื่อมั่นว่า มันจะดำเนินไปจนประสบความสำเร็จ District 9 (2009)
The legality that MNU is using to evict the aliens is simply a whitewash.กฏหมายที่ MNU กำลังใช้เพื่อขับเอลี่ยนช่างง่ายเหมือนปกปิดบางอย่างไว้ District 9 (2009)
This is MNU agents.นี่ จนท. District 9 (2009)
This is Wikus Van De Merwe from MNU.นี่คือเจ้าหน้าที่วิสกัส วาน เดอ มอล จาก MNDistrict 9 (2009)
Hello? MNU. We are here to serve eviction notices.หวัดดี MNU พวกเรามาบอกเรื่องประกาศการเคลื่อนย้าย District 9 (2009)
MNU agents. Open the door please!,เจ้าหน้าที่ MNU ครับ เปิดประตูหน่อย District 9 (2009)
MNU is trying to move the aliens for humanitarian reasons.MNU พยายามย้าย เอเลี่ยนด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม. District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อำนาจเจริญ[n. prop.] (Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen   FR: Amnat Charoen
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire

CMU English Pronouncing Dictionary
MNOOKIN    M N UH1 K AH0 N
MNOOKIN    M AH0 N UH1 K AH0 N
MNEMONIC    N AH0 M AA1 N IH0 K
MNEMONIC    N IY0 M AA1 N IH0 K
MNEMONICS    N AH0 M AA1 N IH0 K S
MNEMONICS    N IY0 M AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mnemonic    (j) (n i1 m o1 n i k)
mnemonics    (n) (n i1 m o1 n i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
่jmnd. in Anspruch nehmen(phrase) ต้องการให้ใครคนหนึ่งทำิอะไรให้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mnemonik {f} (Abkürzung für einen Befehl oder eine Anweisung)mnemonic [Add to Longdo]
Mnemotechnik {f}mnemonics [Add to Longdo]
mnemonisch {adj}mnemonic [Add to Longdo]
mnemotechnisch {adv}mnemonically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn? [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助记方法[zhù jì fāng fǎ, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, / ] mnemonic method [Add to Longdo]
助记符[zhù jì fú, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ ㄈㄨˊ, / ] mnemonic sign [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
ニーモニック[にーもにっく, ni-monikku] mnemonic [Add to Longdo]
ニモニック[にもにっく, nimonikku] mnemonic [Add to Longdo]
バキュームカラム[ばきゅーむからむ, bakyu-mukaramu] vacuum column [Add to Longdo]
印字位置[いんじいち, injiichi] column [Add to Longdo]
簡略記述ORアドレス[かんりゃくきじゅつORアドレス, kanryakukijutsu OR adoresu] mnemonic OR address [Add to Longdo]
記憶法[きおくほう, kiokuhou] mnemonic [Add to Longdo]
[けた, keta] column [Add to Longdo]
呼び名[よびな, yobina] mnemonic-name [Add to Longdo]
真空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mn \Mn\, n. (Chem.)
   The chemical symbol for {manganese}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mn
   n 1: a hard brittle grey polyvalent metallic element that
      resembles iron but is not magnetic; used in making steel;
      occurs in many minerals [syn: {manganese}, {Mn}, {atomic
      number 25}]
   2: a midwestern state [syn: {Minnesota}, {Gopher State}, {North
     Star State}, {MN}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 m'n [ɛmn]
   my
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top