ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amnesia

AE0 M N IY1 ZH AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amnesia-, *amnesia*
Possible hiragana form: あんねしあ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
amnesia(n) อาการความจําเสื่อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amnesia(n) ภาวะสูญเสียความทรงจำ
amnesiac(adj) ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic
amnesiac(n) ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
paramnesian. ภาวะความจำไขว้เขว

English-Thai: Nontri Dictionary
amnesia(n) ความจำเสื่อม, การหลงลืม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amnesiaภาวะเสียความจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnesia, visual; alexia; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amnesiaการเสียความจำ, ความจำเสีย, การลืม, แอมนีเซีย, ความผิดปกติของความจำ, ความจำเสื่อม, อาการลืม [การแพทย์]
Amnesia, Anterogradeการสูญเสียความจำแบบแผ่ไปข้างหน้า, การหลงลืมเรื่องใหม่ [การแพทย์]
Amnesia, Post-Traumaticจำอะไรไม่ได้หลังได้รับบาดเจ็บ [การแพทย์]
Amnesia, Retroflexedระยะเวลาที่จำอะไรไม่ได้ก่อนได้รับบาดเจ็บ, ความจำเสื่อมลืมย้อนหลัง, อาการลืมเหตุการณ์ย้อนหลัง, การลืมย้อนหลัง [การแพทย์]
Amnesia-Likeอาการคล้ายลืม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the amnesia has become a memoryหลากหลายการเดินทาง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I passed amnesia boy off to his mother.ผมส่งเด็กที่ถูกหลงลืมคืนให้แม่เขา. Crusade (2004)
He don't remember doin' it. Like he had amnesia or something.เรื่องดีๆก็มีให้เห็นบ่อย You'll Be the Death of Me (2008)
Ew. Well, amnesia doesn't really happen till after sex with guys, - งั้น โรคความจำเสื่อมก็คงไม่เกิดหลังจากมีอะไรกับผู้ชายไปแล้ว There Might be Blood (2008)
Short-term retrograde amnesia is common after a serious accident.การสูญเสียความทรงจะระยะสั้น หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็เป็นเรื่องปกติ Roadkill (2009)
Can a person with amnesia kill someone?คนความจำเสื่อมสามารถฆ่าคนได้ด้วยเหรอ? Episode #1.3 (2009)
I'm so glad he has amnesia Masaru will forget all about this, won't he?ฉันดีใจจริงๆ... ...ที่เค้าความจำเสื่อม... ...มาซารุจะได้... Episode #1.5 (2009)
That kind of amnesia is a psychological defense.การสูญเสียความทรงจำนั้น เป็นการปิดกั้นภาวะทางจิตใจ Haunted (2009)
- Amnesia can be very complicated.ภาวะสูญเสียความทรงจำ เป็นเรื่องซับซ้อน Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
By the way, congrats on your amnesia girl routine.ยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีของกิจวัตรประจำวัน ของเด็กสาวความจำเสื่อม It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Amnesia dust.ผงขี้หลงขี้ลืม Tooth Fairy (2010)
Amnesia dust. You throw a pinch, the kid forgets everything that happened for the last few seconds.ผงขี้หลงขี้ลืม โรยใส่หยิบมือนึง เด็กที่โดนจะลืม Tooth Fairy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสูญเสียความทรงจำ[kān sūnsīa khwām songjam] (n, exp) EN: amnesia  FR: amnésie [ f ]
ภาวะสูญเสียความทรงจำ[phāwa sūnsīa khwām songjam] (n, exp) EN: amnesia  FR: amnésie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMNESIA AE0 M N IY1 ZH AH0
AMNESIAC AE0 M N IY1 Z IY0 AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amnesia (n) ˈæmnˈiːzɪəʳ (a1 m n ii1 z i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健忘症[jiàn wàng zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ ㄓㄥˋ, ] amnesia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記憶錯誤[きおくさくご, kiokusakugo] (n) paramnesia [Add to Longdo]
逆行性健忘症[ぎゃっこうせいけんぼうしょう, gyakkouseikenboushou] (n) retrograde amnesia [Add to Longdo]
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] (n) amnesia; loss of memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amnesia \am*ne"si*a\ ([a^]m*n[=e]"zh[u^] or
   [a^]m*n[=e]"z[i^]*[.a]), n. [NL., fr. Gr. 'amnhsi`a; 'a priv.
   + mna^sqai to remember.]
   1. (Med.) Forgetfulness; loss of long-term memory. --Quian.
    [1913 Webster + AS]
 
   2. (Med.) A defect of speech, from cerebral disease, in which
    the patient substitutes wrong words or names in the place
    of those he wishes to employ. [Obs.] --Quian.
    [1913 Webster + AS]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amnesia
   n 1: partial or total loss of memory; "he has a total blackout
      for events of the evening" [syn: {amnesia}, {memory loss},
      {blackout}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top