ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amnesia

AE0 M N IY1 ZH AH0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amnesia-, *amnesia*
Possible hiragana form: あんねしあ
English-Thai: Longdo Dictionary
amnesia(n) อาการความจําเสื่อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amnesia[N] ภาวะสูญเสียความทรงจำ
amnesiac[ADJ] ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic
amnesiac[N] ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
paramnesian. ภาวะความจำไขว้เขว

English-Thai: Nontri Dictionary
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amnesiaภาวะเสียความจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnesia, visual; alexia; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amnesiaการเสียความจำ, ความจำเสีย, การลืม, แอมนีเซีย, ความผิดปกติของความจำ, ความจำเสื่อม, อาการลืม [การแพทย์]
Amnesia, Anterogradeการสูญเสียความจำแบบแผ่ไปข้างหน้า, การหลงลืมเรื่องใหม่ [การแพทย์]
Amnesia, Post-Traumaticจำอะไรไม่ได้หลังได้รับบาดเจ็บ [การแพทย์]
Amnesia, Retroflexedระยะเวลาที่จำอะไรไม่ได้ก่อนได้รับบาดเจ็บ, ความจำเสื่อมลืมย้อนหลัง, อาการลืมเหตุการณ์ย้อนหลัง, การลืมย้อนหลัง [การแพทย์]
Amnesia-Likeอาการคล้ายลืม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม The Great Dictator (1940)
Amnesia, bunions, chilblains, cholera.สูญเสียความจำ, ตาปลา, มือและเท้าอักเสบ, อหิวาตกโรค. Hocus Pocus (1993)
- There are types of amnesia...- มีโรคความจำเสื่อม ชนิดหนึ่ง... . Squeeze (1993)
- This is not amnesia!- นี่ไม่ใช่ โรคความจำเสื่อม ! Squeeze (1993)
- Amnesia.ความจำเสื่อม The Truman Show (1998)
- Amnesia?- ความจำเสื่อมด้วย? The Bourne Supremacy (2004)
Even the amnesia has become a memoryหลากหลายการเดินทาง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
He's got amnesia. So, I'm turning him over to you.เขาความจำเสื่อม \ งั้น ฉันให้คุณดูแลเขาต่อไปละกันนะ Crusade (2004)
I passed amnesia boy off to his mother.ผมส่งเด็กที่ถูกหลงลืมคืนให้แม่เขา. Crusade (2004)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIAเธอสูญเสียความทรงจำไปบางส่วน Family/Affair (2007)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIA? THE LAST THING ALEXIS REMEMBERSสิ่งสุดท้ายที่อเล็กซิสจำได้ Betty's Wait Problem (2007)
Partial retrograde amnesia?ความจำเสื่อมบางส่วนงั้นเหรอ? Grin and Bear It (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสูญเสียความทรงจำ[n. exp.] (kān sūnsīa khwām songjam) EN: amnesia   FR: amnésie [f]
ภาวะสูญเสียความทรงจำ[n. exp.] (phāwa sūnsīa khwām songjam) EN: amnesia   FR: amnésie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMNESIA    AE0 M N IY1 ZH AH0
AMNESIAC    AE0 M N IY1 Z IY0 AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amnesia    (n) ˈæmnˈiːzɪəʴ (a1 m n ii1 z i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健忘症[jiàn wàng zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ ㄓㄥˋ, ] amnesia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記憶錯誤[きおくさくご, kiokusakugo] (n) paramnesia [Add to Longdo]
逆行性健忘症[ぎゃっこうせいけんぼうしょう, gyakkouseikenboushou] (n) retrograde amnesia [Add to Longdo]
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] (n) amnesia; loss of memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amnesia \am*ne"si*a\ ([a^]m*n[=e]"zh[u^] or
   [a^]m*n[=e]"z[i^]*[.a]), n. [NL., fr. Gr. 'amnhsi`a; 'a priv.
   + mna^sqai to remember.]
   1. (Med.) Forgetfulness; loss of long-term memory. --Quian.
    [1913 Webster + AS]
 
   2. (Med.) A defect of speech, from cerebral disease, in which
    the patient substitutes wrong words or names in the place
    of those he wishes to employ. [Obs.] --Quian.
    [1913 Webster + AS]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amnesia
   n 1: partial or total loss of memory; "he has a total blackout
      for events of the evening" [syn: {amnesia}, {memory loss},
      {blackout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top