ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

missile

M IH1 S AH0 L   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missile-, *missile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
missile[N] ขีปนาวุธ
missile[N] สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด, Syn. projectile, cartride, rocket
missilery[N] การทำระเบิดปรมาณู, Syn. missilry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
missile(มิส'เซิล,-ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ,ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้,ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile
missilery(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
antimissile missileขีปนาวุธที่ต่อต้านขีปนาวุธ
ballistic missilen. ขีปนาวุธ
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี

English-Thai: Nontri Dictionary
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High Velocityวัตถุที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High-Velocityการยิง [การแพทย์]
Missiles, Low Velocityกระสุนปืนความเร็วต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. - Anti-music missiles?ขีปนาวุธต่อต้านเพลง? Yellow Submarine (1968)
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม 2010: The Year We Make Contact (1984)
hold it, sister. we're not going near that thing. that missile has a 40-megaton nuclear warhead.ผมไม่เข้าใกล้ไอ้นั่นหรอก ขีปนาวุธนิวเคลียร์ 40 เมกะตัน Spies Like Us (1985)
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ Rambo III (1988)
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต Rambo III (1988)
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้ Rambo III (1988)
Now again: where are the missiles?อีกทีซิ จรวดพวกนั้นอยู่ไหน Rambo III (1988)
I don't know anything about any missiles!ฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับจรวดมิสซาย Rambo III (1988)
Where in my sector are the missiles being delivered?มิสซายจะถูกส่งมอบที่ไหน Rambo III (1988)
Now, where are the missiles located?บอกมาเดี๋ยวนี้ มิสซายอยู่ไหน Rambo III (1988)
I will take the Lewis Clark to a safe distance, and then I will launch tac missiles atthe Event Horizon, until I'm satisfied she's vaporized.ผมจะขับเลวิสแอนด์คลาร์คไปห่าง ๆ แล้วยิ่งหัวรบใส่ให้เป็นจุล Event Horizon (1997)
Missiles are best for an aircraft.จรวดใช้ต่อสู้ทางอากาศยานได้ดีที่สุด นี่สำหรับใช้อย่างอื่น The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missileIt will be a push-button war of nuclear missiles.
missileThe angry crowd threw missiles at the police.
missileThe missile attack took a heavy toll of lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธ[N] missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle   FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดนำวิถี[n. exp.] (jarūat nam withī) EN: guided missile   FR: missile téléguidé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSILE    M IH1 S AH0 L
MISSILES    M IH1 S AH0 L Z
MISSILE'S    M IH1 S AH0 L Z
MISSILES'    M IH2 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missile    (n) mˈɪsaɪl (m i1 s ai l)
missiles    (n) mˈɪsaɪlz (m i1 s ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] missile, #21,017 [Add to Longdo]
飞弹[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, / ] missile, #49,049 [Add to Longdo]
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] Missile Technology Control Regime (MTCR) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschoss {n} | Geschosse {pl}missile | missiles [Add to Longdo]
Raketenstützpunkt {m}missile base [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, n. [L. missile.]
   1. A weapon thrown or projected or intended to be projected,
    as a lance, an arrow, or a bullet.
    [1913 Webster]
 
   2. A rocket-propelled device designed to fly through the air
    and deliver a warhead of explosive materials to a target.
    [PJC]
 
   Note: Numerous types of rocket-propelled missile[2] are now
      used in modern warfare. Some types with names
      indicating their range or function are: {antiaircraft
      missile}; {ballistic missile}; {cruise missile};
      {antiballistic missile missile}; {air-to-air missile};
      {air-to-ground missile}; {guided missile};
      {intercontinental ballistic missile} (IBM);
      {intermediate range ballistic missile} (IRBM);
      {surface-to-air missile}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, a. [L. missils, fr. mittere, missum, to
   cause to go, to send, to throw; cf. Lith. mesti to throw: cf.
   F. missile. Cf. {Admit}, {Dismiss}, {Mass} the religious
   service, {Message}, {Mission}.]
   Capable of being thrown; adapted for hurling or to be
   projected from the hand, or from any instrument or engine[2],
   so as to strike an object at a distance.
   [1913 Webster]
 
      We bend the bow, or wing the missile dart. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 missile
   n 1: a rocket carrying a warhead of conventional or nuclear
      explosives; may be ballistic or directed by remote control
   2: a weapon that is forcibly thrown or projected at a targets
     but is not self-propelled [syn: {projectile}, {missile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top