ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

projectile

P R AA0 JH EH1 K T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -projectile-, *projectile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
projectile(n) จรวด, See also: ขีปนาวุธ, Syn. missile, shell
projectile(adj) ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ,กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน,ขับดัน,เกิดจากการผลักดัน,ยื่นออก

English-Thai: Nontri Dictionary
projectile(adj) พุ่งออกไปได้,ที่ยิงออกไป,ซึ่งขับเคลื่อน
projectile(n) สิ่งที่พุ่งไป,สิ่งที่ยิงออกไป,สิ่งที่ขับเคลื่อน,ขีปนาวุธ,กระสุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
projectileโพรเจกไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projectile vomitingการอาเจียนพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projectile motionการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นโค้งพาราโบลา ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็นอิสระต่อกัน การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว หรือการตกแบบเสรี ซึ่งมีความเร่งคงตัวมีค่าเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง ส่วนการเค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a projectile launcher.เรื่องยิงกระสุน Never Been Kissed (1999)
Next time I get a projectile vomiter, I could lose your pager number.คราวหน้า ฉันคงอ้วกพุ่งแน่ ฉันทำเบอร์เพจเธอหาย Love/Addiction (2007)
I'm about to projectile express myself All over your hush puppies.ฉันกำลังจะแสดงตัวตน ลงบนรองเท้าของนาย Wheels (2009)
Micro-fractures indicate that the projectile was moving much slower than any bullet.รอยบากเล็กๆชี้่ว่าตัวพุ่งเข้าหา มีการเคลื่อนตัวช้ากว่าลูกกระสุน Harbingers in a Fountain (2009)
No, we found out that there's more than one of them, that they use projectile and energy based weapons, that they have some sort of cloaking device, that they're bigger than us, stronger.เปล่าเราได้รู้ว่าพวกมันมีมากกว่าหนึ่ง รูว่าพวกมันมีขีปนาวุท\ใช้เป็นแหล่งพลังงาน รู้ว่าพวกมันเกราะเอาไว้อำพรางตัว Predators (2010)
...so I took the information that you gave me, and it looks as though the projectiles first impacted next to the juncture between the frontal and parietal bones.เมื่อฉันดูข้อมูลที่คุณให้มา ดูเหมือนว่า แรงอัดนั้น มีจุดกระทบจุดเเรกอยู่ที่ใกล้กับข้อต่อ The X in the File (2010)
But I've never heard of any projectiles that would enter at that range and not fracture the skull.แต่ผมไม่เคยได้ยินว่า มีอุปกรณ์อะไร ที่สามารถเข้าไปในแนววิถีนั้นและไม่ทำให้กระโหลกแตกได้ The X in the File (2010)
The problem is projectiles either bounce off the rib, crack it or fragment it into several pieces.ปัญหาก็คืออะไรก็ตามที่ กระหน่ำใส่มันเด้งออกหรือไม่ก็ ทำให้กระดูกซี่โครงแตกหัก ออกเป็นหลายชิ้นส่วน The Body and the Bounty (2010)
A blunt, malleable projectile moving at a relatively slow speed.ไม่มีคม เครื่องยิงเป็นของหัวอ่อน ส่งผลให้มีแรงเคลื่อน ไปข้างหน้าค่อนข้างช้า The Body and the Bounty (2010)
Suddenly, the projectile doesn't project.ซึ่งทำให้วิถียิงไม่ตรง Fallen (2010)
The high-maintenance, low-tolerance for alcohol, projectile vomiting telepath, Tori?ทอรี่ที่ห่วงสวย คออ่อนๆ จรวดอ้วก โทรจิตน่ะนะ Truth and Consequences (2012)
That is weird. Bombers usually add projectiles to maximize damage.นี่แปลกนะมือระเบิดมักจะ วางระเบิดของที่ทำให้เสียหายมากที่สุด 47 Seconds (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกปืน(n) bullet, See also: projectile, shot, cartridge, Syn. กระสุนปืน, กระสุน, Example: จ่าฤทธิ์ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ลั่นไกระเบิดลูกปืนฆ่าตัวตาย, Count Unit: นัด, ลูก, เม็ด, Thai Definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
กระสุนวิถี(n) trajectory of a projectile, See also: projectile range, Syn. ทางกระสุน, Example: กระสุนวิถีแฉลบไม่โดนจุดสำคัญ เขาจึงรอดชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกปืน[lūkpeūn] (n) EN: bullet ; projectile ; bullet; projectile ; shot ; shell  FR: balle (de fusil) [f] ; cartouche [f] ; munition [f] ; projectile [m]
วิถีกระสุน[withī krasun] (n, exp) EN: trajectory  FR: trajectoire (d'un projectile) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROJECTILE P R AA0 JH EH1 K T AH0 L
PROJECTILE P R AA0 JH EH1 K T AY0 L
PROJECTILES P R AA0 JH EH1 K T AH0 L Z
PROJECTILES P R AA0 JH EH1 K T AY0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
projectile (n) prˈəʤˈɛktaɪl (p r @1 jh e1 k t ai l)
projectiles (n) prˈəʤˈɛktaɪlz (p r @1 jh e1 k t ai l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschoss {n} | Geschosse {pl}projectile | projectiles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイルガン[koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
レールガン[re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force) [Add to Longdo]
火山弾[かざんだん, kazandan] (n) volcanic projectiles [Add to Longdo]
巨弾[きょだん, kyodan] (n) huge projectile [Add to Longdo]
竹束[たけたば, taketaba] (n) (1) bamboo bundle; (2) bamboo shield used for defending against projectiles in battle [Add to Longdo]
着弾[ちゃくだん, chakudan] (n,vs) impact (of a projectile) [Add to Longdo]
電磁投射砲[でんじとうしゃほう, denjitoushahou] (n) railgun (firearm that uses electromagnetism to propell a projectile) [Add to Longdo]
飛び道具;飛道具[とびどうぐ, tobidougu] (n) firearms; missile; projectile weapon [Add to Longdo]
飛翔体[ひしょうたい, hishoutai] (n) flying object (e.g. a rocket, missile, etc.); projectile [Add to Longdo]
噴出性嘔吐[ふんしゅつせいおうと, funshutsuseiouto] (n) projectile vomiting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Projectile \Pro*ject"ile\, a. [Cf. F. projectile.]
   [1913 Webster]
   1. Projecting or impelling forward; as, a projectile force.
    [1913 Webster]
 
   2. Caused or imparted by impulse or projection; impelled
    forward; as, projectile motion. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Projectile \Pro*ject"ile\, n. [Cf. F. projectile.]
   [1913 Webster]
   1. A body projected, or impelled forward, by force;
    especially, a missile adapted to be shot from a firearm.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Mech.) A part of mechanics which treats of the
    motion, range, time of flight, etc., of bodies thrown or
    driven through the air by an impelling force.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dynamical \dynamical\ adj. [Narrower terms: {can-do}; {driving};
   {energizing, energising, kinetic}; {forceful, slashing,
   vigorous}; {projectile}; {propellant, propellent, propelling,
   propulsive}; {renascent, resurgent}; {self-propelled,
   self-propelling}; {high-octane, high-powered, high-power,
   high-voltage}]
   [WordNet 1.5] Dynamically \Dy*nam"ic*al*ly\, adv.
   In accordance with the principles of dynamics or moving
   forces. --J. Peile.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 projectile
   adj 1: impelling or impelled forward; "a projectile force"; "a
       projectile missile"
   n 1: a weapon that is forcibly thrown or projected at a targets
      but is not self-propelled [syn: {projectile}, {missile}]
   2: any vehicle self-propelled by a rocket engine [syn: {rocket},
     {projectile}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 projectile /pʀɔʒɛktil/ 
  bullet; missile

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top