Search result for

-missile-

(29 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: missile, *missile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
missile[N] ขีปนาวุธ
missile[N] สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด, Syn. projectile, cartride, rocket

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
missile(มิส'เซิล,-ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ,ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้,ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile

English-Thai: Nontri Dictionary
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know, I know! Missiles.รู้แล้ว รู้แล้ว มิสไซส์ Downfall of a Droid (2008)
I hate missiles.ข้าเกลียดมิสไซล์ Downfall of a Droid (2008)
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
It's a missile linked to my passport.ขีปนาวุธเชื่อมโยงกับพาสปอร์ตผม.. Babylon A.D. (2008)
He can outrun speeding missiles, and burn through solid metal with his heat vision.เขาวิ่งเร็วราวกับสายลม และสาดแสงแผดเผา \ เหล็กให้หลอมละลายด้วยนัยตาคู่นั่น Bolt (2008)
Nike sites were built during the Cold War to house missiles.ที่นี่สร้างช่วงสงครามเย็น ถ้างั้น ก็ต้องมีที่เก็บจรวดบ้าง Day of the Dead (2008)
Anyways, there were missiles, and there had to be missile silos.ไงก็ตามถ้ามีจรวดแล้ว ก็ต้องมีคลังเชื้อเพลิง Day of the Dead (2008)
It's missile propulsion tanks.นี่มันเชื้อเพลิงจรวดมิสไซน์นี่นา Day of the Dead (2008)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
RIPLEY will think she's being attacked, and start launching missiles.ริปลี่อาจคิดว่าโดนโจมตี เธออาจจะปล่อยขีปนาวุธ WarGames: The Dead Code (2008)
If Joshua plays with live missiles,ถ้าโจชัวเล่นกับขีปนาวุธจริง WarGames: The Dead Code (2008)
There's 36,000 nuclear missiles out there, 6,000 of which are armed and ready to fire.หัวรบนิวเคลียทั้งหมด 36,000 หัว มีที่พร้อมทำงาน 6,000 หัว WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missileIt will be a push-button war of nuclear missiles.
missileThe angry crowd threw missiles at the police.
missileThe missile attack took a heavy toll of lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธ[N] missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSILE    M IH1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missile    (n) (m i1 s ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] missile, #21,017 [Add to Longdo]
飞弹[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, / ] missile, #49,049 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschoss {n} | Geschosse {pl}missile | missiles [Add to Longdo]
Raketenstützpunkt {m}missile base [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, n. [L. missile.]
   1. A weapon thrown or projected or intended to be projected,
    as a lance, an arrow, or a bullet.
    [1913 Webster]
 
   2. A rocket-propelled device designed to fly through the air
    and deliver a warhead of explosive materials to a target.
    [PJC]
 
   Note: Numerous types of rocket-propelled missile[2] are now
      used in modern warfare. Some types with names
      indicating their range or function are: {antiaircraft
      missile}; {ballistic missile}; {cruise missile};
      {antiballistic missile missile}; {air-to-air missile};
      {air-to-ground missile}; {guided missile};
      {intercontinental ballistic missile} (IBM);
      {intermediate range ballistic missile} (IRBM);
      {surface-to-air missile}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, a. [L. missils, fr. mittere, missum, to
   cause to go, to send, to throw; cf. Lith. mesti to throw: cf.
   F. missile. Cf. {Admit}, {Dismiss}, {Mass} the religious
   service, {Message}, {Mission}.]
   Capable of being thrown; adapted for hurling or to be
   projected from the hand, or from any instrument or engine[2],
   so as to strike an object at a distance.
   [1913 Webster]
 
      We bend the bow, or wing the missile dart. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 missile
   n 1: a rocket carrying a warhead of conventional or nuclear
      explosives; may be ballistic or directed by remote control
   2: a weapon that is forcibly thrown or projected at a targets
     but is not self-propelled [syn: {projectile}, {missile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top