Search result for

fingernail

(38 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fingernail-, *fingernail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fingernail[N] เล็บมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fingernailn. เล็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
What I'm trying to say is, we stop fucking about and stop... picking the shit from under our fingernails.ฉันกำลังพยายามพูดอะไรอยู่ เราต้องหยุดและต้องหยุด... จากเรื่องบ้า ๆ ที่อยู่ในมือเราซะ The Bank Job (2008)
You'll be working with a guy named Hani Salaam who is not your run-of-the-mill fingernail-puller.ไปหาคนชื่อ ฮานี่ ซาลาม เขามีที่ลงทัณฑ์นักโทษ หรือ"โรงงานตอกเล็บ" Body of Lies (2008)
Well, to be quite honest, I hear they call it the fingernail factory.ด้วยความสัตย์ครับ ได้ยินว่าที่นี่คือ"โรงงานตอกเล็บ" Body of Lies (2008)
They're fingernails.มันเล็บคนนิ The Echo (2008)
I see your fingernails.ฉันเห็นเล็บมือของหลวงพ่อ Doubt (2008)
People would resort to... things like pulling fingernails...แล้วอุณหภูมิก็จะช็อตมันเอง แล้วคนก็จะเอา สิ่งของนิ้วหรือเล็บทิ่มลงไป.. Taken (2008)
Also you should know on my right hand some fingernails were coming loose.นอกจากนี้คุณควรรู้ในมือขวาของผม มีเล็บบางอันหลุดออกมา District 9 (2009)
Hair in a locket, maybe, fingernails, baby teeth... milk teeth.เส้นผมในล๊อกเก็ต บางทีอาจเป็นเล็บ ฟันสมัยทารก เค้าเรียกฟันน้ำนม It's a Terrible Life (2009)
You know, like a fingernail clipping or a hair or two. Something.แบบพวกเศษเล็บ เศษผม อะไรพวกนั้น It's a Terrible Life (2009)
- What's that on your fingernails?\อะไรอยู่บนเล็บลูกเหรอ? Pilot (2009)
And your fingernails and your teeth.เล็บและฟัน Today Is the Day: Part 2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fingernailGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็บมือ[N] fingernail, Example: เล็บมือของเด็กบ้านนอกสกปรกไปด้วยดินโคลน, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็บ[n.] (lep) EN: fingernail ; nail ; toenail   FR: ongle [m]
เล็บมือ[n. exp.] (lepmeū) EN: fingernail   
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure   
ไว้เล็บ[v. exp.] (wai lep) EN: have long nails ; keep one's fingernail long   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINGERNAIL    F IH1 NG G ER0 N EY2 L
FINGERNAILS    F IH1 NG G ER0 N EY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fingernail    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l)
fingernails    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen [Add to Longdo]
小爪[こづめ, kodume] (n) half-moon (of a fingernail) [Add to Longdo]
深爪[ふかづめ, fukadume] (n,vs) cut a fingernail to the quick [Add to Longdo]
生爪[なまづめ, namadume] (n) fingernail [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) [Add to Longdo]
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle) [Add to Longdo]
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen [Add to Longdo]
爪跡;爪痕[つめあと, tsumeato] (n) (1) fingernail mark; scratch; (2) scar; ravages; after-effects [Add to Longdo]
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]
扁爪;平爪[ひらづめ, hiradume] (n) (See 鉤爪) nail (e.g. fingernail, toenail) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指甲[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, ] fingernail, #8,541 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fingernail
      n 1: the nail at the end of a finger

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top