Search result for

ethe

(100 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethe-, *ethe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ether[N] อากาศ (ทางวรรณคดี), See also: อากาศธาตุ, Syn. air
ether[N] อีเธอร์, See also: ธาตุที่กลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว, Syn. diethy ether
ethene[N] ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก, Syn. ethylene
ethereal[ADJ] บอบบาง, See also: เปราะบาง, ละเอียดอ่อน, Syn. delicate, refined
etherize[VT] เปลี่ยนสสารโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ให้เป็นอีเธอร์, Syn. etherealize, etherify
Ethernet[N] เครื่องหมายการค้าของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้สายเคเบิล
etherealize[VT] ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์, Syn. etherify, etherize
etherealize[VT] ทำให้บอบบาง, See also: ทำให้เปราะบาง, ทำให้ละเอียดอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ether(อี'เธอะ) n. อีเทอร์ ,อากาศธาตุ., Syn. aether
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
ethernet(อีเทอร์เนท) เครือข่ายการสื่อสารที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้โคแอคเซียลเคเบิลสายเดียวเดินผ่านไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุที่ส่งผ่านสายเคเบิล บริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) เป็นผู้เริ่มพัฒนานำมาใช้ก่อน
aether(อี' เธอะ) n. =ether. -aethereal, aetheric adj.
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ,คนรั้น,คนโง่, See also: bulletheaded adj.
cacoethesn. ความบ้า,ความคลั่ง, See also: cacoethic adj.
netherlands(เนธ'เธอเลินดฺซ) n. ประเทศเนเธอร์แลนด์, Syn. Holland
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless

English-Thai: Nontri Dictionary
ether(n) อีเทอร์,อากาศธาตุ,อากาศ,ท้องฟ้า
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
bethel(n) ปูชนียสถาน
nether(adj) ข้างใต้,ใต้,ภายใน
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
seethe(vt) ทำให้ร้อน,ต้ม,ทำให้เดือดพล่าน
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etherอีเทอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ethernetอีเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Ethernetอีเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etheneอีทีน,อีธีน [การแพทย์]
etherอีเทอร์, สารอินทรีย์ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ R - O - R´ เช่น ไดเอทิลอีเธอร์(C2H5 - O - C2H5)  เป็นของเหลวไม่มีสี ใช้เป็นยาสลบและตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ether Extractable Matterสารที่สกัดได้ด้วยอีเทอร์ [การแพทย์]
Ether Layerชั้นของอีเธอร์ [การแพทย์]
Ether-Acetoneอีเทอร์-อาซีโตน [การแพทย์]
Etheralกลิ่นอีเทอร์ [การแพทย์]
Ethernetอีเทอร์เน็ต (ระบบเครือข่ายเฉพาะที่) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ethernet (Local area network system)อีเทอร์เน็ต (ระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [TU Subject Heading]
Ethersอีเธอร์,อีเทอร์ [การแพทย์]
Ethers, Dimethylไดเมธิลอีเทอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little Ethel.อีเทล น้อย Made of Honor (2008)
We won't be naming our child Ethel.ใช่ เราจะไม่ตั้งชื่อลูกของเราว่า อีเธล Made of Honor (2008)
My mother's third cousin was the Duke of Ethel.ญาตทางแม่ไป 3 ขั้นที่แล้ว เคยเป็นเจ้าเมือง อีเธล Made of Honor (2008)
I don't deal in the visions in the ether.ผมไม่สนเรื่องภาพนิมิตรอะำไรนั่นหรอก The Fourth Kind (2009)
No, Mr. Sarling, I swear, as soon as I'm done editing, this is going to be deleted into the digital ether.ไม่ครับ,คุณซาร์ลิ่ง,ผมสาบาน ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมตัดต่อเสร็จ เรื่องนี้จะถูกลบออกไป ไม่อยู่ในฉบับดิจิตอลแน่ Pilot (2009)
Ethel, where you at?อัเทล ไปอยู่ไหนลูก? Precious (2009)
Or a bypass opation? Ether is the same thing.แล้วการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจล่ะ You Don't Know Jack (2010)
You have ether, been around for centuries-ก็เหมือนกับสารอีเธ่อร์ You Don't Know Jack (2010)
But actually I prefer ether.แต่อันที่จริงแล้วผมชอบธาตุอีเธอร์ Sunset (2010)
"I don't care for perchloroethylene, and I don't like glycol ether."ชั้นไม่สนน้ำยาซักแห้ง และก็ไม่ชอบไฮเตอร์ เมือนกัน The Robotic Manipulation (2010)
She doesn't like glycol ether.เธอไม่ชอบไฮเตอร์ "เมือนกัน" The Robotic Manipulation (2010)
She bought coke, pills, even some ether.เธอซื้อโค้ก ยาเม็ด และก็ยาสลบด้วย The Townie (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีเทอร์[N] ether, See also: diethyl ether, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ประเภทหนึ่ง มีสูตรทั่วไปเป็น R-O-R โดยทั่วไปมักหมายถึง ไดเอทิลอีเทอร์ ซึ่งมีสูตร C2H5-O-C2H5 ลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 34.6 ํ ซ. ไวไฟมาก ใช้ประโยชน์เป็นยาดมสลบ เป็นตัวทำละลาย และใช้นำไปเตรียมสารเคมีอื่น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together   
โดยพร้อมเพรียง[adv.] (dōi phrømphrīeng) EN: together   

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHEL    EH1 TH AH0 L
ETHER    IY1 TH ER0
ETHENE    EH1 TH IY2 N
ETHERS    IY1 TH ER0 Z
ETHELDA    AH0 TH EH1 L D AH0
ETHELYN    EH1 TH AH0 L AH0 N
ETHERNET    EH1 TH ER0 N EH2 T
ETHELINE    EH1 TH AH0 L AY2 N
ETHEREAL    AH0 TH IH1 R IY0 AH0 L
ETHERTON    EH1 TH ER0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ethel    (n) (e1 th l)
ether    (n) (ii1 th @ r)
ethereal    (j) (i1 th i@1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
か否か[かいなか, kainaka] (exp) whether or not [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mí, ㄇㄧˊ, ] ether, #20,608 [Add to Longdo]
以太网[yǐ tài wǎng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ, / ] Ethernet, #28,930 [Add to Longdo]
以太[yǐ tài, ㄧˇ ㄊㄞˋ, ] Ether-, #33,400 [Add to Longdo]
乙醚[yǐ mí, ㄧˇ ㄇㄧˊ, ] ether; diethyl ether C2H5OC2H5, #41,509 [Add to Longdo]
乙太[yǐ tài, ㄧˇ ㄊㄞˋ, ] ether [Add to Longdo]
乙太网路[yǐ tài wǎng lù, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
以太网络[yǐ tài wǎng luò, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
以太网络帧[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] Ethernet frame [Add to Longdo]
以太网络端口[yǐ tài wǎng luò duān kǒu, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, / ] Ethernet port [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
イーサトーク[いーさとーく, i-sato-ku] EtherTalk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ethe \Ethe\, a. [See {Eath}.]
     Easy. [Obs.] --Spenser.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top