ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethene

EH1 TH IY2 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethene-, *ethene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethene[N] ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก, Syn. ethylene

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etheneอีทีน,อีธีน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHENE    EH1 TH IY2 N

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethene \Eth"ene\, n. (Chem.)
   Ethylene; olefiant gas.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethylene \Eth"yl*ene\ ([e^]th"[i^]l*[=e]n), n. [From {Ethyl}.]
   (Chem.)
   A colorless, gaseous hydrocarbon, {C2H4}, forming an
   important ingredient of illuminating gas, and also obtained
   by the action of concentrated sulphuric acid in alcohol. It
   is an unsaturated compound and combines directly with
   chlorine and bromine to form oily liquids (Dutch liquid), --
   hence called {olefiant gas}. Called also {ethene}, {elayl},
   and formerly, {bicarbureted hydrogen}.
   [1913 Webster]
 
   {Ethylene series} (Chem.), the series of unsaturated
    hydrocarbons of which ethylene is the type, and
    represented by the general formula {CnH2n}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethene
   n 1: a flammable colorless gaseous alkene; obtained from
      petroleum and natural gas and used in manufacturing many
      other chemicals; sometimes used as an anesthetic [syn:
      {ethylene}, {ethene}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top