ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -醚-, *醚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[醚, mí, ㄇㄧˊ] ether
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  迷 (mí ㄇㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] chemical,  Rank: 5,302

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄧˊ, ] ether, #20,608 [Add to Longdo]
[yǐ mí, ㄧˇ ㄇㄧˊ, ] ether; diethyl ether C2H5OC2H5, #41,509 [Add to Longdo]
[bǐng mí, ㄅㄧㄥˇ ㄇㄧˊ, ] n-propyl ether, #278,378 [Add to Longdo]
二丁[èr dīng mí, ㄦˋ ㄉㄧㄥ ㄇㄧˊ, ] dibutyl ether [Add to Longdo]
二正丙[èr zhèng bǐng mí, ㄦˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄥˇ ㄇㄧˊ, ] di-n-propyl ether [Add to Longdo]
正丁[zhèng dīng mí, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄇㄧˊ, ] butyl ether [Add to Longdo]
[jiǎ mí, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧˊ, ] methyl ether CH3OCH3 [Add to Longdo]
石油[shí yóu mí, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] petroleum ether [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't stand there, give me the ether.[CN] 别傻站着,给我找乙 The Spiral Staircase (1946)
I don't like that ether. I don't think it does any good.[CN] 我不喜欢那个乙 我认为它不好 The Spiral Staircase (1946)
Ether, God and Devil...[CN] 《乙、神和魔鬼》 WR: Mysteries of the Organism (1971)
Ether.[CN] 乙 Loaded Guns (1975)
-You took the ether, Barker.[CN] -你拿走了乙, Barker. The Spiral Staircase (1946)
And Oates he's gone to look for ether because I made sure there was no ether.[CN] Oates... ...他去找乙... ...因为我让这里的乙都消失了 The Spiral Staircase (1946)
Will you get me the ether?[CN] 你那有乙吗? The Spiral Staircase (1946)
Oates, I'm afraid you'll have to go into the village for some ether.[CN] Oates,恐怕你要去村里取点乙 The Spiral Staircase (1946)
Get me the ether, Helen.[CN] 把乙给我, Helen. The Spiral Staircase (1946)
Give me the ether, then.[CN] 给我乙 The Spiral Staircase (1946)
Get out. Take that ether with you.[CN] 出去,把那个乙也带走 The Spiral Staircase (1946)
Ether was used less than two hours ago.[CN] 乙在不到二小时前用过 The Spiral Staircase (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top