Search result for

บรรจบ

(43 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรจบ-, *บรรจบ*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรจบ(บัน-) ก. เพิ่มให้ครบจำนวน เช่น บรรจบให้ครบร้อย บรรจบให้ครบถ้วน
บรรจบจดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้บรรจบกัน ทาง ๒ สายมาบรรจบกัน, ทำให้เข้ากันสนิท เช่น ติดกรอบหน้าต่างให้มุมบรรจบกัน
บรรจบชนขวบ เช่น บรรจบรอบปี, ประจบ ก็ใช้.
จักร, จักร-บรรจบรอบแห่งปีหรือแห่งฤดู เช่น พฤหัสบดีจักร.
ชน ๑บรรจบ เช่น ชนขวบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- And then the smoke converges... creating a trifecta of joint-smoking power.- จากนั้นควันจะมาบรรจบกัน ก่อให้เกิดพลังในการพี้กัญชาถึงสามเท่า Pineapple Express (2008)
There where land, water and life combine.ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ และชีวิต มาบรรจบกัน Home (2009)
# It's all right It's all right # He believed that this time... his expectations would align with reality.เขาเชื่อว่านี่เป็นเวลาที่... ความคาดหวังของเขาจะได้มาบรรจบกับความเป็นจริงเสียที 500 Days of Summer (2009)
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Not anymore. Got a one-bedroom in Dupont Circle.มีแค่หนึ่งห้องนอนใน Dupont Circle (จุดที่ถนนหลายสายมาบรรจบกัน) Chapter Five 'Exposed' (2009)
And all major sister faults in the Bay Area.รวมไปถึงรอยบรรจบย่อยต่าง ๆ แถว เบย์ แอเรีย ด้วย 2012 (2009)
I'm shifting and reassembling my DNA so much it's not coming together the same way.ฉันเปลี่ยนรูปร่างและรวบรวมDNAมากเกินไป แล้วมันก็มาบรรจบกันได้ไม่ค่่อยดีเท่าไหร่ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Our paths are bound to cross eventually.เส้นทางเราจะต้องบรรจบกันในที่สุึด Timebomb (2009)
Always come full circle.เรามาถึงช่วงที่ วงจรบรรจบกันแล้ว Living the Dream (2009)
We're gonna fan out in both directions and cover the entire area!เราจะทำการค้นหาทั้งสองทาง ขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จนมาบรรจบกัน Out of Time (2009)
The more you change things, the quicker the projections start to converge on you.ยิ่งคุณเปลี่ยนสิ่งที่รวดเร็วประมาณการเริ่มต้นที่จะมาบรรจบกันกับคุณ Inception (2010)
Converge?มาบรรจบกัน? Inception (2010)
There lives must intersect somehow.ชีวิตของพวกเขาต้องมาบรรจบ กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง A Deadly Affair (2010)
Where sky and water meet. Where the waves grow ever sweet.ที่ที่ท้องฟ้าและท้องทะเลมาบรรจบ ที่ที่เกลียวคลื่นช่างหอมหวาน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
converge    [VI] บรรจบกัน, Syn. meet, unite
converge on    [PHRV] บรรจบกันที่, See also: มุ่งไปที่
join    [VT] รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ), See also: บรรจบกัน
meet    [VT] บรรจบกับ, See also: สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ, Syn. join, converge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย,ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ,แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว,การชุมนุม,กลุ่มคน,กลุ่มชุมชน., Syn. conflux,juncture,gathering
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus

English-Thai: Nontri Dictionary
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
confluence(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,การชุมนุม
confluent(adj) ไหลมารวมกัน,ซึ่งบรรจบกัน
conflux(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,แควน้ำ
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
meet(vt) พบ,ต้อนรับ,บรรจบ,เผชิญ,ร่วม,ประชุม

Are you satisfied with the result?

Go to Top