ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรจบ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรจบ-, *บรรจบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรจบ(บัน-) ก. เพิ่มให้ครบจำนวน เช่น บรรจบให้ครบร้อย บรรจบให้ครบถ้วน
บรรจบจดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้บรรจบกัน ทาง ๒ สายมาบรรจบกัน, ทำให้เข้ากันสนิท เช่น ติดกรอบหน้าต่างให้มุมบรรจบกัน
บรรจบชนขวบ เช่น บรรจบรอบปี, ประจบ ก็ใช้.
จักร, จักร-บรรจบรอบแห่งปีหรือแห่งฤดู เช่น พฤหัสบดีจักร.
ชน ๑บรรจบ เช่น ชนขวบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fence is gonna come in all around this particular area and end by the gate.ให้รั้วอ้อมบริเวณนี้มาบรรจบกับประตู The Bodyguard (1992)
Three graves by a low wall where the churchyard meets the open moor.หลุมศพสามหลุมข้างกำแพงเตี้ยๆ ที่สนามของโบสถ์ บรรจบกับลานบึง Wuthering Heights (1992)
the intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ Don Juan DeMarco (1994)
This morning around 7:30 the top 50m of the Sungsoo Bridge in Seoul suddenly collapsed in the middle...ในตอนเจ็ดโมงครึ่ง ข้างบน ห้าสิบเมตรของ สพานซังซูในกรุงโซล ได้พับบรรจบกันตรงกลาง Oldboy (2003)
15 tunnels, all converging in a 5-block radius. Here.ถ้าเราลงไป 3 ชั้น จะเจออุโมงค์ 15 อุโมงค์ ซึ่งทั้งหมดจะมาบรรจบกันในรัศมี 5 บล็อก The Bourne Supremacy (2004)
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย Compulsion (2005)
We'll be together in time.เวลาของเราจะต้องมาบรรจบกัน The Lake House (2006)
Go. I will follow.แต่ไม่เคยบรรจบ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The gravitational pull of an object dropped into the singularity creates a passage through space time.แล้วแรงดึงดูดจะดึงมันมาบรรจบกัน เชื่อมทางผ่านของเวลาอวกาศ 100 Million BC (2008)
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- And then the smoke converges... creating a trifecta of joint-smoking power.- จากนั้นควันจะมาบรรจบกัน ก่อให้เกิดพลังในการพี้กัญชาถึงสามเท่า Pineapple Express (2008)
There where land, water and life combine.ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ และชีวิต มาบรรจบกัน Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
converge[VI] บรรจบกัน, Syn. meet, unite
converge on[PHRV] บรรจบกันที่, See also: มุ่งไปที่
join[VT] รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ), See also: บรรจบกัน
meet[VT] บรรจบกับ, See also: สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ, Syn. join, converge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย,ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ,แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว,การชุมนุม,กลุ่มคน,กลุ่มชุมชน., Syn. conflux,juncture,gathering
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus

English-Thai: Nontri Dictionary
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
confluence(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,การชุมนุม
confluent(adj) ไหลมารวมกัน,ซึ่งบรรจบกัน
conflux(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,แควน้ำ
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
meet(vt) พบ,ต้อนรับ,บรรจบ,เผชิญ,ร่วม,ประชุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top