Search result for

christian

(105 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christian-, *christian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Christian[N] คริสตศาสนิกชน, See also: ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
Christianity[N] ศาสนาคริสต์, Syn. religion of Christ
christianize[VT] เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
christian name)n. ชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้าง (baptism) ,ชื่อบุคคล (baptismal name)
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
christianise(คริส'ชะไนซ) vt. =Christianize
christianism(คริส'ชันมิสซึม) n. พระคัมภีร์และพิธีของคริสต์ศาสนิกชน
christianity(คริส'ชีแอน'นิที) n. ศาสนาคริสต์ (ทุกนิกาย) ,คริสต์ศาสนิกชน,การเป็นคริสเตียน,โลกของคริสต์ศาสนิกชน, Syn. Christian religion
christianize(คริส'ชะไนซ) {Christianized,Christianizing,Christianizes} vt. ทำให้เป็นคริสเตียน,, Syn. Christianise. -Christianization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
CHRISTIAN Christian name(n) ชื่อตัว
Christianity(n) ศาสนาคริสต์,คริสต์ศาสนิกชน
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Christian art and symbolismศิลปะและสัญลักษณ์ทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian biographyชีวประวัติชาวคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian educationการศึกษาคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian ethicsคริสตจริยธรรม [TU Subject Heading]
Christian fiction, Englishนวนิยายคริสตศาสนาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Christian Gramคริสเตียนแกรม [การแพทย์]
Christian lifeชีวิตชาวคริสต์ [TU Subject Heading]
Christian martyrsผู้พลีชีพในคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian saintsนักบุญชาวคริสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Visited upon us because you buried King Halga like a pagan... and not like a Christian!มันมาเยือนพวกเราเพราะว่า เราฝังศพราชาฮัลกา เหมือนพวกนอกรีต ไม่ใช่อย่างคริสต์เตียน Outlander (2008)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
Take not the Jews and Christians as allies. Do you know it, Mr. Ferris?เราก็จะไม่เป็นพันธมิตรกับยิวหรือคริสเตียน เพราะอะไร รู้มั้ย Body of Lies (2008)
The Christians... they eat everything.พวกคริสเตียนกินได้หมดทุกอย่าง New York, I Love You (2008)
That's why there are no Christians in the diamond market.ก็เลยไม่มีพวกคริสเตียน ในตลาดค้าเพชรแบบนี้ไงล่ะ New York, I Love You (2008)
By the way, Hector Lepodise is a Christian man.อีกอย่าง เฮคเตอร์ เลโปดิสนับถือคริสเตียน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We've received some presents from the Christians...เหมือนจะเป็น... กล่องที่เล่นดนตรีได้ Goemon (2009)
I don't like the Christians!แต่อีกไม่นานเราจะสร้างมันเป็นกองทัพขนาดใหญ่ Goemon (2009)
Hey, it's a reporter from The Christian Science Monitor.เฮ้ นักข่าวจาก คริสเตียน ซายส์น มอนิเตอร์ Julie & Julia (2009)
That was the guy from The Christian Science Monitor.มะกี้คือคนที่โฆษณาจอ Julie & Julia (2009)
The traditional pagan worship in the city now coexisted with the Jews, and an unstoppable religion up to now banned, Christianity.พวกเพกินซึ่งในขณะนี้ อยู่ในเมืองร่วมกับ... พวกยิว, และศาสนาที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ซึ่งกลายเป็นศานาต้องห้าม คริสเตียน Agora (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
christianChristianity and Islam are two different religions.
christianChristians believe in Jesus Christ.
christianDo you believe in Christianity?
christianHe's biased against Christianity.
christianHe turned Christian.
christianHe was converted from Buddhism to Christianity.
christianI believe in Christianity.
christianIn the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
christianI was never an adherent of Christianity.
christianMy mother believes in Christianity.
christianNot at all, that's perfectly fine. Calling each other by one's Christian name is a good thing, it produces a feeling of fellowship.
christianPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ศ.[N] Christian era, Syn. คริสต์ศักราช
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, Syn. คริสต์, คาทอลิก, คริสเตียน, โปรแตสแตนท์
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
ค.ศ.[N] Christian era, See also: A.D., Syn. คริสต์ศักราช, Example: ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964, Thai definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
ปีคริสต์ศักราช[N] Christian Era, Example: พระราชสาส์นนี้ได้มอบให้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวันที่ 19 แห่งเดือนเสบเตมเบอร์ในปีคริสตศักราช 1856, Count unit: ปี, Thai definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คริสต์[N] Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: หีบเพลงชักออร์แกนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในโบสถ์ของชาวคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์ศักราช[N] Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู
คริสต์ศาสนา[N] Christianity, Syn. ศาสนาคริสต์, Example: คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่แพร่หลายในทวีปยุโรป
คริสต์ศาสนิกชน[N] Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: ความเห็นเรื่องบาปของพุทธศาสนิกชนและคริสต์ศาสนิกชนจะแตกต่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อตัว[n. exp.] (cheūtūa) EN: first name ; given name ; Christian name   FR: prénom [m]
ชีมืด[n.] (chīmeūt) EN: Christian nun   
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[n. prop.] (Hans Khristīen Aēndoēsēn) EN: Hans Christian Andersen   FR: Hans Christian Andersen
ค.ศ.[n.] (khø.sø.) EN: Christian era ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสต์[n. prop.] (Khrit) EN: Christian   FR: chrétien [m] ; chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[n. prop.] (Khritsakkarāt) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant
ศาสนาคริสต์[n. exp.] (sātsanā Khrit) EN: Christianity   FR: christianisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRISTIAN    K R IH1 S CH AH0 N
CHRISTIANO    K R IY0 S T IY0 AA1 N OW0
CHRISTIANS    K R IH1 S CH AH0 N Z
CHRISTIANE    K R IH2 S T IY0 AA1 N
CHRISTIANA    K R IH2 S T IY0 AE1 N AH0
CHRISTIANNA    K R IH2 S T IY0 AE1 N AH0
CHRISTIANNE    K R IH2 S T IY0 AA1 N
CHRISTIANITY    K R IH2 S CH IY0 AE1 N AH0 T IY0
CHRISTIANSEN    K R IH1 S CH AH0 N S AH0 N
CHRISTIANSON    K R IH1 S CH AH0 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Christian    (n) (k r i1 s ch @ n)
Christians    (n) (k r i1 s ch @ n z)
Christianity    (n) (k r i2 s t i a1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taufname {m}; Rufname {m}; Vorname {m}Christian name [Add to Longdo]
CDU : Christlich-Demokratische UnionChristian Democratic Union [Add to Longdo]
CSU : Christlich-Soziale UnionChristian Social Union [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
キリスト教(P);基督教[キリストきょう(キリスト教)(P);きりすときょう(基督教), kirisuto kyou ( kirisuto kyou )(P); kirisutokyou ( kirisutokyou )] (n) Christianity; (P) [Add to Longdo]
キリスト教国[キリストきょうこく, kirisuto kyoukoku] (n) Christian countries [Add to Longdo]
キリスト教式[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites [Add to Longdo]
キリスト教社会主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
キリスト教徒[キリストきょうと, kirisuto kyouto] (n) Christians [Add to Longdo]
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
クリスチャン[, kurisuchan] (n) Christian; (P) [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[, kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
团契[tuán qì, ㄊㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] Christian association [Add to Longdo]
基民党[jī mín dǎng, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Christian democratic party [Add to Longdo]
基督徒[Jī dū tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄊㄨˊ, ] Christian [Add to Longdo]
基督教[Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] Christianity; Christian [Add to Longdo]
基督教徒[Jī dū jiào tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Christian [Add to Longdo]
基督教民主联盟[Jī dū jiào Mín zhǔ Lián méng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Christian Democratic Union (German political party) [Add to Longdo]
基督教派[Jī dū jiào pài, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄆㄞˋ, ] Christian denomination [Add to Longdo]
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, ] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect [Add to Longdo]
教会[jiào huì, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Christian church [Add to Longdo]
耶穌教[Yē sū jiào, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] Christianity; Jesuit catholicism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Christian \Chris"tian\, a.
   1. Pertaining to Christ or his religion; as, Christian
    people.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the church; ecclesiastical; as, a Christian
    court. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. Characteristic of Christian people; civilized; kind;
    kindly; gentle; beneficent.
    [1913 Webster]
 
       The graceful tact; the Christian art. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Christian Commission}. See under {Commission}.
 
   {Christian court}. Same as {Ecclesiastical court}.
 
   {Christian Endeavor, Young People's Society of}. In various
    Protestant churches, a society of young people organized
    in each individual church to do Christian work; also, the
    whole body of such organizations, which are united in a
    corporation called the United Society of Christian
    Endeavor, organized in 1885. The parent society was
    founded in 1881 at Portland, Maine, by Rev. Francis E.
    Clark, a Congregational minister. [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Christian era}, the present era, commencing with the birth
    of Christ. It is supposed that owing to an error of a monk
    (Dionysius Exiguus, d. about 556) employed to calculate
    the era, its commencement was fixed three or four years
    too late, so that 1890 should be 1893 or 1894.
 
   {Christian name}, the name given in baptism, as distinct from
    the family name, or surname.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Christian \Chris"tian\, n. [L. christianus, Gr. ?; cf. AS.
   cristen. See {Christ}.]
   [1913 Webster]
   1. One who believes, or professes or is assumed to believe,
    in Jesus Christ, and the truth as taught by Him;
    especially, one whose inward and outward life is conformed
    to the doctrines of Christ.
    [1913 Webster]
 
       The disciples were called Christians first in
       Antioch.               --Acts xi. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. One born in a Christian country or of Christian parents,
    and who has not definitely becomes an adherent of an
    opposing system.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.)
    (a) One of a Christian denomination which rejects human
      creeds as bases of fellowship, and sectarian names.
      They are congregational in church government, and
      baptize by immersion. They are also called {Disciples
      of Christ}, and {Campbellites}.
    (b) One of a sect (called {Christian Connection}) of
      open-communion immersionists. The Bible is their only
      authoritative rule of faith and practice.
      [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, often pronounced, but not by the members
      of the sects, kr[imac]s"chan.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Christian
   adj 1: relating to or characteristic of Christianity; "Christian
       rites"
   2: following the teachings or manifesting the qualities or
     spirit of Jesus Christ [ant: {unchristian}]
   n 1: a religious person who believes Jesus is the Christ and who
      is a member of a Christian denomination

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top