ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คริสต์ศักราช

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คริสต์ศักราช-, *คริสต์ศักราช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คริสต์ศักราช[N] anno domini, See also: AD
คริสต์ศักราช[N] Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คริสต์ศักราช(คฺริดสักกะหฺราด) น. ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู เริ่มตั้งภายหลังพุทธศักราช ๕๔๓ ปี (พุทธศักราชลบด้วย ๕๔๓ เท่ากับคริสต์ศักราช).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It was used as a drying agent during the mummification process in the second century B.C.มันเคยถูกใช้เป็นสาร ทำให้แห้งในระหว่าง... ...กระบวนการทำมัมมี่ในช่วง 2 ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช A Night at the Bones Museum (2009)
It is the year 2006 A.D.มันคือปี 2006 หลังคริสต์ศักราช Romantic Expressionism (2010)
- 3532 B.C.-ก่อนคริสต์ศักราช 3532 Don't You Feel Me (2013)
But carbon dating puts it at 65 million years B.C.แต่คาร์บอนเดทที่วางไว้ที่ 65 ล้านปี ก่อนคริสต์ศักราช Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสต์ศักราช[n. prop.] (Khritsakkarāt) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช) abbr. befor meal
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักราช
anno domini(แอน' โน ดอม' มะไน) คริสต์ศักราช, A.D., มีอายุ
ante-christum(แอน' ทิคริสทัม) (adj.,Latin) ก่อนคริสต์ศักราช, A.C. (before Christ)
confucius(คันฟิว'เชิส) n. ขงจื้อ (5-6ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช) -Confucian n.,adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top