ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คริสเตียน

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คริสเตียน-, *คริสเตียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คริสเตียน[N] Protestant, Example: ศาสนาก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน เช่น สงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คริสเตียน(คฺริดสะเตียน) น. ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Christian Gramคริสเตียนแกรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out.เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ Jaws (1975)
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe--แต่ชายคริสเตียนคนนี้ เขียนไว้ว่า การที่จะเชื่อ. Gandhi (1982)
-But that is very unchristian-- -Mr.- แต่มันไม่ใช่หลักคริสเตียนนะ Gandhi (1982)
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน Gandhi (1982)
Hindus, Muslims Sikhs, Jews even Christians.คนฮินดู มุสลิม ซิกข์ ยิว และแม้แต่คริสเตียน Gandhi (1982)
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน Gandhi (1982)
As Christians, those are difficult questions to answer.ในฐานะที่เป็นคริสเตียน มันเป็นคำถามที่ตอบยาก Gandhi (1982)
As Christians, or as people who have not heard the word--ในฐานะคริสเตียน หรือคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า Gandhi (1982)
You go and find a pretty Hindu woman and convert her to Christianity.ไปหาสาวฮินดูสวยๆ... มาเป็นคริสเตียนดีกว่า Gandhi (1982)
Are you a Christian?คุณเป็นคริสเตียนหรือ Gandhi (1982)
Yes, I'm a Christian.ใช่ ผมเป็นคริสเตียน Gandhi (1982)
I know a Christian.ผมรู้จักคริสเตียนคนหนึ่ง Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Xn[N] คริสเตียน
Xn.[N] คริสเตียน
Xtian[N] คริสเตียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)

English-Thai: Nontri Dictionary
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top