ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คริสต์

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คริสต์-, *คริสต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คริสต์[N] Christ, See also: Jesus Christ, Syn. เยซูคริสต์, พระคริสต์, Example: พระบุตรลงมาเกิดเป็นพระคริสต์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์[N] Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: หีบเพลงชักออร์แกนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในโบสถ์ของชาวคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์มาส[N] Christmas, Syn. วันคริสต์มาส, Example: เราอยากให้คริสต์มาสมาถึงเร็วๆ, Thai definition: วันสมภพของพระเยซู, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์ศาสนา[N] Christianity, Syn. ศาสนาคริสต์, Example: คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่แพร่หลายในทวีปยุโรป
คริสต์ศักราช[N] anno domini, See also: AD
คริสต์ศักราช[N] Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู
คริสต์ศาสนิกชน[N] Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: ความเห็นเรื่องบาปของพุทธศาสนิกชนและคริสต์ศาสนิกชนจะแตกต่างกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คริสต์(คฺริด) น. ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์.
คริสต์มาส ๑(คฺริดสะมาด) น. วันสมภพของพระเยซู.
คริสต์มาส ๑ดูใน คริสต์.
คริสต์มาส ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Euphorbia pulcherrima (R. Grah.) Willd. ex Klotzsch ในวงศ์ Euphorbiaceae ออกดอกในฤดูหนาว มีใบประดับสีแดง, สองฤดู หรือ โพผัน ก็เรียก.
คริสต์ศตวรรษ(คฺริดสะตะวัด) น. รอบ ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู.
คริสต์ศักราช(คฺริดสักกะหฺราด) น. ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู เริ่มตั้งภายหลังพุทธศักราช ๕๔๓ ปี (พุทธศักราชลบด้วย ๕๔๓ เท่ากับคริสต์ศักราช).
คริสต์ศาสนิกชน(คฺริดสาสะนิกกะชน, คฺริดสาดสะนิกกะชน) น. ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Christiansคริสต์ศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Christianityคริสต์ศาสนา [การแพทย์]
Christmas Diseaseคริสต์มาส,โรค;โรคคริสต์มาส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a Christmas present from Mr. De Winter.มันเป็นของขวัญคริสต์มาสจากคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย How I Won the War (1967)
- It's all a load of Father Xmas's.มันคือทั้งหมดที่โหลดมาจากพระ บิดาของคริสต์มาส Yellow Submarine (1968)
-What do you want for Christmas?- สิ่งที่คุณต้องการสำหรับคริสต์มาส? The Godfather (1972)
Tom Hagen. Merry Christmas.ทอมฮ เมอร์รี่คริสต์มาส The Godfather (1972)
Merry Christmas. I want some fruit.เมอร์รี่คริสต์มาส ฉันต้องการผลไม้บางอย่าง The Godfather (1972)
Jesus Christ.พระเยซูคริสต์ The Godfather (1972)
A Christmas Eve Midsummer Dayวันคริสต์มาส อีฟ วันกลางฤดูร้อน The Little Prince (1974)
A Christmas Eveวันคริสต์มาส อีฟ The Little Prince (1974)
"From the Bronx cabbie who claims he drove Mary Magdalene...เมื่อคริสต์มาสก่อนคนขับรถแท๊กซี่ ที่บร๊องซ์บอกว่า Oh, God! (1977)
For Christ's sake, shove over!เพราะเห็นแก่พระคริสต์, ซุก มากกว่า! Mad Max (1979)
- Christ!พระคริสต์Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสต์[n. prop.] (Khrit = Khris) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: le Christ ; Jésus-Christ
คริสต์[n. prop.] (Khrit) EN: Christian   FR: chrétien [m] ; chrétienne [f]
คริสต์มาส[n.] (Khritsamāt) EN: Christmas ; X-mas   FR: Nöel
คริสต์ศตวรรษ[n. exp.] (Khrit satawat) EN: century A.D.   
คริสต์ศตวรรษที่ 17[n. exp.] (Khrit satawat thī sip-jet) EN: 17th century   FR: 17è siécle [m]
คริสต์ศักราช[n. prop.] (Khritsakkarāt) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,
exodus(n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Christmas[N] คริสต์มาส, See also: เทศกาลเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี, Syn. Christmastime, Christmas Day
Eastern Church[N] คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก, Syn. Byzantine Church, Eastern Orthodox Church
neophyte[N] คริสต์ศาสนิกชนใหม่ที่ผ่านพิธีรดน้ำมนต์, Syn. catechumen
Crimbo[SL] คริสต์มาส
Xmas[N] คริสต์มาส, Syn. Christmas

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช) abbr. befor meal
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักราช
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
anno domini(แอน' โน ดอม' มะไน) คริสต์ศักราช, A.D., มีอายุ
ante-christum(แอน' ทิคริสทัม) (adj.,Latin) ก่อนคริสต์ศักราช, A.C. (before Christ)
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday

English-Thai: Nontri Dictionary
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
breviary(n) คัมภีร์พระคริสต์
cassock(n) เสื้อดำยาวของพระคริสต์
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
chaplain(n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์
Christ(n) พระเยซูคริสต์
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
クリスマス[くりすます, kurisumasu] คริสต์มาส

German-Thai: Longdo Dictionary
Kirche(n) |die, pl. Kirchen| โบสถ์ทางศาสนาคริสต์
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา
Christentum(n) |das, nur Sg.| ศาสนาคริสต์
Christus(n) |der, nur Sg.| พระเยซูคริสต์ ลูกของพระเจ้า
schmücken(vt) |schmückte, hat geschmückt| ตกแต่ง, ประดับประดา เช่น den Christbaum schmücken ประดับต้นสนสำหรับวันคริสต์มาส, See also: S. dekorieren, verzieren,
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Weihnachten (n ) คริสต์มาส

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top