Search result for

-tank-

(63 entries)
(0.1855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tank, *tank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tank[N] ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซ, See also: ถังบรรจุ (น้ำ, ก๊าซ), แท็งก์น้ำ, Syn. tub, basin, vessel, container
tank[N] ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่บรรจุในถังขนาดใหญ่
tank[N] รถถัง
tank[N] คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ห้องขังนักโทษ
tank[N] บ่อน้ำ, See also: ทะเลสาบ
tank[VT] เก็บไว้ในแท็งค์, See also: บรรจุลงในถังหรือบ่อ
tank[VT] ทำให้เลิกพยายามที่จะเอาชนะการแข่งขันกีฬา (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tank(แทงคฺ) n. ถัง,รถถัง,บ่อน้ำ,ทะเลสาบ vt. บรรจุลงในถัง., Syn. basin,vessel

English-Thai: Nontri Dictionary
tank(n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tankแท็งก์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Propane tanks caught fire.- ถังแก๊สติดไฟ Pilot (2008)
Those tanks are too big to follow.รถถังพวกนั้นใหญ่เกินไปที่จะตามเราได้ Ambush (2008)
Tanks.รถถัง Ambush (2008)
He's just sitting here, in front of our tanks.นั่งอยู่ที่นี่ ตรงหน้ารถถังของเรา Ambush (2008)
He's gone under the tank!มันหลบเข้าไปใต้รถถังแล้ว! Ambush (2008)
General's too busy with that tank, he won't see 'em coming.ท่านโยดากำลังยุ่งกับรถถัง เขาไม่รู้ตัวแน่ว่าพวกมันกำลังมา Ambush (2008)
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ Rookies (2008)
What about the bacta tanks?แล้วพวกที่อยู่ในถังแบคตาล่ะครับ? Shadow of Malevolence (2008)
He's still coming, our tank is exposedเขายังตามมาอยู่นะ หลังเราไม่มีอะไรกันแล้ว Death Race (2008)
Will Hennessy's inspectors care if we add a half gallon of reserve tank?ถ้ายังไงก็ขอน้ำมันสำรองอีกครึ่งแกลลอนจะได้ไหม Death Race (2008)
Another half gallon? You got a fuel tank that holds 35 gallons.อีกครึ่งแกลลอนหรอ ทั่งถังนี่ก็35แกลลอนเข้าไปแล้วนะ Death Race (2008)
That extra half gallon reserve tank should see you through to the finish.น้ำมันสำรองอีกครึ่งถัง เพิ่งช่วยให้แกวิ่งถึงเส้นชัย Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tankI'd like a full tank of regular unleaded.
tankA huge tanker put off just now.
tankThis tanker is bound for Kuwait.
tankThey invaded the country with tank and guns.
tankThe tanker has only a small crew on board.
tankThe gas tank suddenly blew up.
tankThe tank has a capacity of fifty-gallons.
tankTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
tankAt the games they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks.
tankA ship which conveys oil is called an oil tanker.
tankI fell back on the reserve tank when the gas ran out.
tankOil often spilled by tankers also adds to water pollution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถถัง[N] tank, Example: ถ้าไม่ได้ตัวข้าพเจ้าก็ไม่มีคนที่จะขับรถถัง, Count unit: คัน
แท็งก์น้ำ[N] tank, See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat, Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ, Example: แท็งก์น้ำใบนี้จุน้ำได้มากมายมหาศาล, Count unit: ใบ
แท้งค์[N] tank, Syn. รถถัง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถถัง[n.] (rot thang) EN: tank   FR: tank [m] ; char [m] ; char d'assaut [m] ; char de combat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANK    T AE1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tank    (v) (t a1 ng k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselwagen {m}tank car [Add to Longdo]
Kesselwagen {m}tank wagon [Add to Longdo]
Panzer {m} [mil.] | Panzer {pl} | leichter Panzertank | tanks | beaverette [Add to Longdo]
Panzersperre {f} [mil.]tank trap [Add to Longdo]
Pullunder {m}tank top; sleeveless pullover [Add to Longdo]
Tank {m}tank [Add to Longdo]
Tanker {m} | Tanker {pl}tanker | tankers [Add to Longdo]
Tankfahrzeuge {n} | Tankfahrzeuge {pl}tank lorry | tank lorries [Add to Longdo]
Tanklager {n}tank farm [Am.] [Add to Longdo]
Tankschiff {n}crude oil vessel [Add to Longdo]
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.] [Add to Longdo]
Tankstelle {f}gas pump [Add to Longdo]
Tankstelle {f}petrol station [Add to Longdo]
Tankstelle {f}service station [Add to Longdo]
Tankwagen {m}tank lorry; tank-truck; tanker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tank \Tank\ (t[a^][ng]k), n.
   A small Indian dry measure, averaging 240 grains in weight;
   also, a Bombay weight of 72 grains, for pearls. --Simmonds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tank \Tank\ (t[a^][ng]k), n. [Pg. tanque, L. stangum a pool; or
   perhaps of East Indian origin. Cf. {Stank}, n.]
   1. A large basin or cistern; an artificial receptacle for
    liquids.
    [1913 Webster]
 
   2. A pond, pool, or small lake, natural or artificial.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       We stood in the afterglow on the bank of the tank
       and saw the ducks come home.     --F.
                          Remington.
 
       The tanks are full and the grass is high. --Lawson.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Mil.) a heavily armored combat vehicle which moves on
    caterpillar treads, rather than wheels. It typically
    carries a cannon and a heavy machine, and sometimes other
    weapons. It is the main distinguishing weapon of an
    armored division.
    [PJC]
 
   4. a jail cell for temporarily holding prisoners, as in a
    police station.
    [PJC]
 
   {Tank engine}, a locomotive which carries the water and fuel
    it requires, thus dispensing with a tender.
 
   {Tank iron}, plate iron thinner than boiler plate, and
    thicker than sheet iron or stovepipe iron.
 
   {Tank worm} (Zool.), a small nematoid worm found in the water
    tanks of India, supposed by some to be the young of the
    Guinea worm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tank
   n 1: an enclosed armored military vehicle; has a cannon and
      moves on caterpillar treads [syn: {tank}, {army tank},
      {armored combat vehicle}, {armoured combat vehicle}]
   2: a large (usually metallic) vessel for holding gases or
     liquids [syn: {tank}, {storage tank}]
   3: as much as a tank will hold [syn: {tank}, {tankful}]
   4: a freight car that transports liquids or gases in bulk [syn:
     {tank car}, {tank}]
   5: a cell for violent prisoners [syn: {cooler}, {tank}]
   v 1: store in a tank by causing (something) to flow into it
   2: consume excessive amounts of alcohol
   3: treat in a tank; "tank animal refuse"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tank
   tank
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tank [tãk]
   tank
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tank [tɛŋk]
   cistern; tank
   tank
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tank
 
 1. sarnıç, su deposu
 2. depo, tank
 3. havuz, golcük
 4. (ask.) tank
 5. sarnıca koymak. tank town (A.B.D.), (k. dili) eskiden trenlerin su aldığı ara istasyon. tank up (k. dili) istimini almak
 6. yakıt almak.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tank [taŋk] (n) , s.(m )
   tank
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top