ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罐车

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罐车-, *罐车*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] tanker truck; tanker wagon, #32,347 [Add to Longdo]
罐车[yóu guàn chē, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] oil tanker truck; fuel tanker [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get out of the tanker![CN] 把油罐车开走! The Delta Force (1986)
-Do you have drivers for all of them?[CN] 两辆罐车 -全部配有司机吗? Il prato macchiato di rosso (1973)
- [ Lanzmann ] "Raus!"[CN] 我们走出闷罐车 Shoah (1985)
We were short on tank trucks.[CN] 我们缺少油罐车 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
The gas vans came in here...[CN] 油罐车从这里进入 Shoah (1985)
[ Woman, In English] In Theresienstadt, this time it reached us, the transport to the east.[CN] 我们被赶进运牲畜的闷罐车 Shoah (1985)
Just keep quiet. We already have your first shipment being loaded into the four tanker trucks.[CN] 保持安静 我们已经把你第一批货 装好在四辆油罐车 Licence to Kill (1989)
You said that we'd be riding an empty tank![CN] 你说过我们会坐一个空罐车的! Gentlemen of Fortune (1971)
You, get to that gas truck and open all the valves.[CN] 你! 到那油罐车去 把所有的开关都打开 Battle of the Bulge (1965)
You see, a load of cement was poured in a tank truck we were riding in.[CN] 是这样,有水泥倒进了 我们所坐的罐车里。 Gentlemen of Fortune (1971)
When the three ofthem sneak into my tank truck,[CN] 等那2人溜进水泥罐车 Gentlemen of Fortune (1971)
Fine thing, some two-bit operator sends for me in his upholstered boxcar and first thing you know, I'm being hauled all over the country like a side of beef.[CN] 这真是享受,蹩脚的家伙 把我塞进他改装的闷罐车 你得先明白的是,我就像块牛肋肉 挂在车里,被拖着逛遍全国 Pocketful of Miracles (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top