ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tankard

T AE1 NG K ER0 D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tankard-, *tankard*, tankar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tankard[N] แก้วเบียร์ขนาดใหญ่, Syn. bottle, mug, jug

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด

English-Thai: Nontri Dictionary
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sleep? A nice cold tankard of mead.เหล้าเย็นๆสักเหยือก Gwaine (2010)
Two tankards of mead, please.ขอเหล้าสองเหยือก Gwaine (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
TANKARD    T AE1 NG K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tankard    (n) tˈæŋkəd (t a1 ng k @ d)
tankards    (n) tˈæŋkədz (t a1 ng k @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanne {f} | Kannen {pl}tankard | tankards [Add to Longdo]
Krug {m} | Krüge {pl}tankard | tankards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tankard \Tank"ard\, n. [OF. tanquart; cf. OD. tanckaert; of
   uncertain origin.]
   A large drinking vessel, especially one with a cover.
   [1913 Webster]
 
      Marius was the first who drank out of a silver tankard,
      after the manner of Bacchus.       --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tankard
   n 1: large drinking vessel with one handle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top