ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tanker

T AE1 NG K ER0   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tanker-, *tanker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tanker[N] เรือบรรทุก, See also: เรือ, เครื่องบิน, หรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tanker(แทง'เคอะ) n. เรือ,เครื่องบินหรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene

English-Thai: Nontri Dictionary
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tanker truck's late. Should have been here two hours ago.รถบรรทุกมาสาย มันควรจะมาถึง2ชั่วโมงที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
-A huge tanker full.- เต็มถังใหญ่ๆ The Road Warrior (1981)
Remember one thing: That is more than just a tanker of gas.อย่าลืมนะว่า มันไม่ใช่เพียงแค่ถังน้ำมันหรอก The Road Warrior (1981)
I deliver a rig big enough to haul that tanker you give me back my vehicle and as much juice as I can carry.ผมเอารถใหญ่มาให้ ลากถังน้ำมันนั่นได้... ...คืนรถให้ผมพร้อมน้ำมัน เท่าที่จะเอาไปได้ The Road Warrior (1981)
Nearby, in New York Harbour, we're getting word of an oil tanker capsizing in the middle of the harbour near the Statue of Liberty.ใกล้กับท่าเรือนิวยอร์ค เราได้รับรายงายว่า ถังน้ำมันเกิดการล้มพัง ในตำแหน่งกลางของท่าเรือ ใกล้ๆกับ เทพีเสรีภาพ Cloverfield (2008)
Oswald's going to fire my ass when he finds that tanker empty, man.ออสวอร์ดต้องไล่ฉันออกแน่ เมื่อเขารู้ว่ารถบรรทุกน้ำมันว่างเปล่าพวก The Pull (2008)
Fill your pumps after dark, and the uni finds the tanker on the side of the road.และเจอรถขนส่งน้ำมันโดยบังเอิญ จอดอยู่ข้างถนน The Pull (2008)
You get a chance to talk to that tanker driver?นายเข้าไปคุยกับ คนขับรถบรรทุกหรือยัง The Pull (2008)
It's where he filled his tanker with diesel.ที่เขาบรรทุกทุกน้ำมันดีเซลมาเต็มคัน The Pull (2008)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
Our oil tankers are getting bigger and bigger.ถังเก็บน้ำมันของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
The destroyers protect the carriers, the tankers refuel them at the center you got a fleet of fighter planes, each carrying 800 kilogram torpedoes.เรือตอร์ปิโดคุ้มกันเรือบรรทุกเครี่องบิน เรือบรรทุกน้ำมันคอยเติมเชื้อเพลิง ..มีเครื่องบินรบเป็นฝูง\ แต่ละลำบรรทุกตอร์ปิโด 800 กิโล Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tankerA huge tanker put off just now.
tankerA new oil tanker was launched.
tankerA ship which conveys oil is called an oil tanker.
tankerA tanker is a ship carrying oil.
tankerOil is transported by tanker.
tankerOil often spilled by tankers also adds to water pollution.
tankerThe tanker has a small crew.
tankerThe tanker has only a small crew on board.
tankerThe tanker was launched after the ceremony.
tankerThis is the largest tanker that has ever been constructed in our country.
tankerThis tanker is bound for Kuwait.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือบรรทุก [n. exp.] (reūa banthuk) EN: tanker   FR: tanker [m] (anglic.) ; bateau-citerne [m] ; navire-citerne [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthuk nāmman) EN: oil tanker ; tanker   FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANKER T AE1 NG K ER0
TANKERS T AE1 NG K ER0 Z
TANKERSLEY T AE1 NG K ER0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tanker (n) tˈæŋkər (t a1 ng k @ r)
tankers (n) tˈæŋkəz (t a1 ng k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] tanker (ship), #25,945 [Add to Longdo]
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] tanker truck; tanker wagon, #32,347 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanker {m} | Tanker {pl}tanker | tankers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルタンカー[, oirutanka-] (n) oiltanker [Add to Longdo]
シンクタンカー[, shinkutanka-] (n) think tanker [Add to Longdo]
スーパータンカー[, su-pa-tanka-] (n) supertanker [Add to Longdo]
タンカー[, tanka-] (n) tanker; (P) [Add to Longdo]
タンクローリ(P);タンクローリー[, tankuro-ri (P); tankuro-ri-] (n) tanker (wasei [Add to Longdo]
マンモスタンカー[, manmosutanka-] (n) mammoth tanker [Add to Longdo]
給油艦[きゅうゆかん, kyuuyukan] (n) tanker; military refueling vessel [Add to Longdo]
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft [Add to Longdo]
給油船[きゅうゆせん, kyuuyusen] (n) (oil) tanker [Add to Longdo]
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tank ship \Tank ship\, Tank vessel \Tank vessel\ . (Naut.)
   A vessel fitted with tanks for the carrying of oil or other
   liquid in bulk; -- called also {tanker}. A tank ship of very
   large capacity is called a {supertanker}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tanker
   n 1: a cargo ship designed to carry crude oil in bulk [syn: {oil
      tanker}, {oiler}, {tanker}, {tank ship}]
   2: a soldier who drives a tank [syn: {tanker}, {tank driver}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tanker /taŋkr/ 
  tanker; tankers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top