Search result for

ก๊าซ

(74 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก๊าซ-, *ก๊าซ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๊าซ[N] gas, Syn. แก๊ส, ก๊าส, Example: ก๊าซอ๊อกซิเจนมีคุณสมบัติช่วยให้ไฟติด
ก๊าซพิษ[N] poison gas, Example: ก๊าซพิษถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน, Count unit: ก๊าซ
ก๊าซน้ำตา[N] tear gas, Example: ตำรวจยิงก๊าซน้ำตาใส่คนที่ชุมนุมประท้วง, Count unit: ก๊าซ, Thai definition: ก๊าซที่ทำให้ระคายเคืองลูกตาอย่างรุนแรง
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Example: นอกเหนือจากก๊าซชีวภาพจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอีกด้วย, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซเฉื่อย[N] inert gas, See also: noble gas, Example: นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง, Count unit: ก๊าซ
ก๊าซไข่เน่า[N] hydrogen sulfide, Example: ในธรรมชาติมักมีก๊าซไข่เน่าปรากฏละลายอยู่ในบ่อน้ำร้อนและแหล่งแร่บางแห่ง, Count unit: ก๊าซ, Thai definition: ก๊าซพิษชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก๊าซน. อากาศธาตุ, (วิทยา) สถานะหนึ่งของสสาร รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ, เรียกไฟซึ่งเกิดจากการจุดอะเซทิลีน ซึ่งได้จากก้อนแคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับนํ้า ว่า ไฟก๊าซ, แก๊ส ก็ว่า.
ก๊าซชีวภาพ, แก๊สชีวภาพน. แก๊สที่เกิดจากการเสื่อมสลายผุพังของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งมีชีวิต ติดไฟได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นต้น.
ก๊าซน้ำตา, แก๊สน้ำตาน. สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง นํ้าตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง.
ก๊าซหุงต้ม, แก๊สหุงต้มน. แก๊สที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ง่าย ใช้ในการหุงต้มเป็นต้น.
ก๊าซเฉื่อย, แก๊สเฉื่อยน. ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน, ปัจจุบันเรียก ก๊าซมีตระกูลหรือแก๊สมีตระกูล (noble gases) ก๊าซหายากหรือแก๊สหายาก (rare gases).
ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่าน. แก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า มีสูตร H2S เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกำมะถัน ในธรรมชาติมักมีปรากฏละลายอยู่ในบ่อนํ้าร้อนและในแหล่งนํ้าแร่บางแห่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biogasก๊าซชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synthesis gasก๊าซสังเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural Gasก๊าซธรรมชาติ
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 1-4 อะตอม กับไฮโดรเจน (H) จับตัวกันเป็นโมเลกุลโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามชั้นหินดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เนื่องจากความร้อนและความกดดันจึงแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เบากว่าอากาศ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีก๊าซอีเทน (C2H6) โปรเพน (C3H8) และบิวเทน(C4H10) ปนอยู่บ้าง นอกจากนี้ก็อาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฮีเลียม ไอน้ำ ปนอยู่ด้วย ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gas Liquidก๊าซโซลีนธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งสามารถแยกออกมาในรูปของเหลวจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ มีอีเทน แอลพีจี และเพนเทน เป็นองค์ประกอบหลัก [ปิโตรเลี่ยม]
Non-associated Gasก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเกือบทั้งหมดไม่มีน้ำมันปนอยู่ด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Associated Gasก๊าซธรรมชาติที่พบร่วมกับน้ำมันในแหล่ง
มีทั้งละลายอยู่ในน้ำมันหรือปิดอยู่บนชั้นน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Biogasก๊าซชีวภาพ
ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารในสภาพที่ขาดออกซิเจน เรียกขบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่า การย่อยสลายไร้อากาศ ตามธรรมชาติโดยทั่วไปกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในที่ลุ่มชื้นแฉะ ก้นทะเลสาบและในที่ลึกลงไปใต้ผิวดิน หรืออาจเกิดจากมนุษย์ เช่น ในบ่อน้ำเสียปศุสัตว์ และในหลุมขยะกลบฝัง เป็นต้น ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทน 60-80% คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 20-40% โดยประมาณ นอกจากนี้อาจมีไนโตรเจน ไฮโดรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปนอยู่ในปริมาณเล็กน้อย [ปิโตรเลี่ยม]
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว
Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
for gas things, some cubic...สำหรับก๊าซสิ่งบางลูกบาศก์ ... Gas Pills (2008)
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)
- Liquid Tibanna: highly explosive.-ก๊าซทิบันน่าเหลว : ระเบิดแรงสูง Rookies (2008)
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ Rookies (2008)
Poison gas!ก๊าซพิษ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You mix that shit wrong and you got mustard gas.นายโยนผิดที่ และนายจะได้รับก๊าซพิษ Pilot (2008)
One whiff will kill you. That's why the respirators.สูดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะฆ่านายทันที นั่นแหล่ะถึงต้องสวมหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ Pilot (2008)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.กิจกรรมของพวกเราได้ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล Home (2009)
The concentration of carbon dioxide hasn't been so high for several hundred thousand years.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน ในรอบหลายแสนปี Home (2009)
Greenland's ice sheet suffers from greenhouse gases emitted elsewhere on Earth.แผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์ได้รับ ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยมาจากที่อื่นของโลก Home (2009)
As the trees burn, they release carbon dioxide.ขณะที่ต้นไม้ถูกเผา, พวกมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊าซ[n.] (kāt) EN: gas ; LPG   FR: gaz [m] ; GPL [m]
ก๊าซคลอรีน[n. exp.] (kāt khlørīn) EN: chlorine   FR: chlore [m]
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (kāt khābøn daiøksai) EN: carbon dioxide   
ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (kāt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]
ก๊าซน้ำตา[n. exp.] (kāt nāmtā) EN: tear gas   FR: gaz lacrymogène [m]
ก๊าซมีเทน[n. exp.] (kāt mīthēn) EN: methane ; CH4   FR: méthane [m] ; CH4
ก๊าซหุงต้ม[n. exp.] (kāt hung tom) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas   
ก๊าซเฉื่อย[n. exp.] (kāt cheūay) EN: inert gas ; noble gas   FR: gaz inerte [m]
ก๊าซเชื้อเพลิง[n. exp.] (kāt cheūaphloēng) EN: fuel gas   
ก๊าซเรือนกระจก[n. exp.] (kāt reūoen krajok) EN: greenhouse gas (GHG)   FR: gaz à effet de serre [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ammonia[N] แอมโมเนีย, See also: ก๊าซแอมโมเนีย
butane[N] ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลียม
carbon dioxide[N] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก, Syn. carbonic acid gas
carbon monoxide[N] คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์, See also: ก๊าซชนิดหนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่น มีพิษต่อร่างกาย มีสัญลักษณ์ CO
coal gas[N] ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
ethene[N] ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก, Syn. ethylene
ethylene[N] ก๊าซเอธิลีน ไม่มีสีติดไฟได้, Syn. ethene
fluorine[N] สารฟลูออรีน (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ F), See also: ก๊าซพิษสีเหลืองจางๆ
formaldehyde[N] ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า, Syn. methanal
gas[N] ก๊าซ, See also: แก๊ซ, น้ำมันเชื้อเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
gas(n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ
helium(n) ก๊าซฮีเลียม
hydrogen(n) ก๊าซไฮโดรเจน
nebula(n) กลุ่มก๊าซ
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง
nitric(adj) เกี่ยวกับก๊าซไนโตรเจน,เกี่ยวกับดินประสิว
nitrogen(n) ก๊าซไนโตรเจน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน
oxidation(n) การผสมกับก๊าซออกซิเจน

German-Thai: Longdo Dictionary
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top