ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pail

P EY1 L   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pail-, *pail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pail[N] ถัง, See also: ถังรูปทรงกระบอก, Syn. bucket
pail[N] ปริมาณหนึ่งถัง, See also: จุหนึ่งถัง, Syn. bucket
pailful[N] ปริมาณหนึ่งถัง, Syn. buketful, pail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pail(เพล) n. ถัง,ถังรูปทรงกระบอก
pailfuln. ปริมาณหนึ่งถัง
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง
paillete(แพลเยท'พะเลท) n. แผ่นโลหะประดับเครื่องแต่งกาย
dinner pailn. กล่องใส่อาหารรับประทานนอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
pail(n) ถังน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like a Garbage Pail Kidดูเหมือนการ์เบจ เพล คิด การ์เบจ เพล คิด Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Is obsessed with a Garbage Pail Kidถึงได้หลง "การ์เบจ เพล คิด" นัก Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Car battery, a pail of water.แบ็ตเตอรี่รถยนต์ น้ำ 1 ถัง Rain on the Evil and on the Good (2012)
I don't care if I have to comb the woods like Rambo or fetch a pail of water.ผมไม่สนใจหรอกถ้าเราต้องค้นหาตามป่าเหมือนแรมโบ้ หรือแม้แต่ในถังน้ำ Cherokee Rose (2011)
Yeah, sawing, hammering, eating out of a lunch pail as my working-class fellows and I sit perched precariously on a girder high above the metropolis.เลื่อยไม้ ตอกตะปู กินมื้อเที่ยงจากกล่อง เหมือนเพื่อนชนชั้นทำงาน และนั่งร้านอย่างเสี่ยงตาย The Einstein Approximation (2010)
- * some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me ** some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me * Advanced Criminal Law (2009)
* green * [varying pitch] * gree--green * * greendale isn't a slop pail * ** gree--green * * greendale isn't a slop pail * * Advanced Criminal Law (2009)
I'll just put my pail in the workshop.เอาจะอาถังไปไว้ในห้องนะครับ The Water Horse (2007)
We filled his pail with raw dough this morning, full of yeast.เราเต็มถังของเขากับแป้งดิบ ในเช้าวันนี้เต็มไปด้วยยีสต์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Here, I fetched you a pail of water.นี่, ฉันไปตักน้ำมาให้คุณถังนึง Shrek 2 (2004)
Isn't that a stolen lunch pail in your hand?แล้วไอ้อาหารกลางวันที่แกขโมยมาล่ะ? Return to Oz (1985)
Look. It's a lunch pail tree.ดูนั่นซิ ต้นกล่องอาหารกลางวัน Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pailI filled the pail with water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปี๊บ[N] bucket, See also: pail, Syn. ปีบ, Example: ในปี๊บยังมีข้าวสารเหลืออยู่บ้าง, Count unit: ลูก, ใบ
ถังน้ำ[N] bucket, See also: pail, tank, tub, cistern, Example: เขาหิ้วถังน้ำไปตักน้ำจากตุ่มใกล้ครัว แล้วมาอาบน้ำอยู่ข้างแท็งก์น้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาง[n.] (fāng) EN: straw ; stack   FR: paille [f] ; chaume [m]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket ; bamboo pail   FR: seau de bois [m]
แกลบ[n.] (klaēp) EN: husk ; paddy husk ; chaff   FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
กระดาษฟาง[n. prop.] (kradāt fāng) EN: straw paper ; rice paper   FR: papier de paille [m]
ลอมฟาง[n.] (løm fāng) EN: haystack   FR: meule de paille [f] ; meule de foin [f] ; pailler [m]
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หมวกฟาง[n. exp.] (mūak fāng) EN: straw hat   FR: chapeau de paille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAIL    P EY1 L
PAILS    P EY1 L Z
PAILLE    P EY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pail    (n) pˈɛɪl (p ei1 l)
pails    (n) pˈɛɪlz (p ei1 l z)
pailful    (n) pˈɛɪlful (p ei1 l f u l)
pailfuls    (n) pˈɛɪlfulz (p ei1 l f u l z)
paillasse    (n) pˈælɪæs (p a1 l i a s)
paillasses    (n) pˈælɪæsɪz (p a1 l i a s i z)
pailliasse    (n) pˈælɪæs (p a1 l i a s)
pailliasses    (n) pˈælɪæsɪz (p a1 l i a s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eimer {m} | Eimer {pl}pail | pails [Add to Longdo]
Paillette {f}; glitzerndes Plättchen auf Kleidungsequin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスペール[, aisupe-ru] (n) ice pail [Add to Longdo]
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip [Add to Longdo]
ペール[, pe-ru] (adj-f) (1) pale; (n) (2) pail; (P) [Add to Longdo]
ヴァンドパイユ[, vandopaiyu] (n) vin de paille (fre [Add to Longdo]
手桶[ておけ, teoke] (n) pail; bucket [Add to Longdo]
水桶[みずおけ, mizuoke] (n) (1) pail (for water); bucket; (2) cistern; water tank [Add to Longdo]
湯桶[ゆとう, yutou] (n) (See 湯桶読み) pail-like wooden container typically lacquered in Japanese style, used for holding and serving hot liquids [Add to Longdo]
馬穴(ateji);馬尻(ateji)[バケツ, baketsu] (n) (also sometimes given the ateji 馬穴 and 馬尻) bucket; pail; (P) [Add to Longdo]
肥やし桶[こやしおけ, koyashioke] (n) night soil pail [Add to Longdo]
片手桶[かたておけ, katateoke] (n) single-handled pail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pail \Pail\ (p[=a]l), n. [OE. paile, AS. p[ae]gel a wine vessel,
   a pail, akin to D. & G. pegel a watermark, a gauge rod, a
   measure of wine, Dan. p[ae]gel half a pint.]
   A vessel of wood or tin, etc., usually cylindrical and having
   a bail, -- used esp. for carrying liquids, as water or milk,
   etc.; a bucket. It may, or may not, have a cover. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pail
   n 1: a roughly cylindrical vessel that is open at the top [syn:
      {bucket}, {pail}]
   2: the quantity contained in a pail [syn: {pail}, {pailful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top