Search result for

keg

(57 entries)
(0.1752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keg-, *keg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keg[N] ถังเบียร์, See also: ถังที่มีหัวและก้นแบน ส่วนใหญ่ใช้บรรจุเบียร์, Syn. beer barrel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keg(เคก) n. ถังเล็ก,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์, Syn. tank
kegler(เคก'เลอะ) n. ผู้เล่นโบว์ลิ่ง,นักเล่นโบว์ลิ่ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
keg(n) ถัง,ไหเล็ก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good, you brought the keg. Lug that thing over.ดีเลย แกเอาถังมาด้วย หิ้วมันมาเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'll buy you a keg. What do you like?ฉันจะซื้อของเมาๆให้นายเอง นายชอบอะไรละ? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
- What? No keg?ไม่นะ ไม่มีถังแน่นอน Remains of the J (2009)
All right, all I need is a couple kegs of Silly String, and maybe...เอาละ ที่เราต้องการคือถังเบียร์ 2 ถัง แล้วก็เชือก, และบางที... Chuck Versus the Predator (2009)
Yes, and you are a stupid jock... who lost his scholarship by dislocating both shoulders in a keg stand.เพราะไหล่หลุดตอนไปยืนทำโง่บนถังเบียร์ ตีลังกาต่างหาก มันยากนะจะบอกให้ Pilot (2009)
Keg flip. They're very hard to pull off.เธอไม่รู้หรอก ผมเป็นถึงตำนาน Pilot (2009)
Why he hadn't shown up with the keg yet.ทำไมเขาไม่เอาถังเบียร์มาซะที Don't Walk on the Grass (2009)
He just dropped off the keg and left.เขาเพิ่งทั้งถังเบียร์ไว้แล้วก็ไป Don't Walk on the Grass (2009)
If he's not your friend, why is he buying you a keg?ถ้าเขาไม่ใช่เพื่อนคุณ จะซื้อเบียร์มาทำไม Don't Walk on the Grass (2009)
You know that keg flip that cost me my scholarship?คุณรู้เรื่องถังเบียร์ที่ทำให้ผมต้องชวดทุนการศึกษาใช่ไหม? Football, Feminism and You (2009)
- Shut up. Who's ready for a keg stand?นั่นเป็นพวกของเธอเหรอ เงียบไปเลย They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
# You're living in a powder keg and giving off sparks ## เธอคือประกายไฟ ให้ฉันมองเห็นทาง # Bad Reputation (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
KEG    K EH1 G
KEGG    K EH1 G
KEGS    K EH1 G Z
KEGEL    K EH1 JH AH0 L
KEGLER    K EH1 G L ER0
KEGLEY    K EH1 G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keg    (n) (k e1 g)
kegs    (n) (k e1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fässchen {n}; kleines Fass {n} | Fässchen {pl}keg | kegs [Add to Longdo]
Kegel {m} | Kegel {pl}cone | cones [Add to Longdo]
Kegel {m} (Kegelspiel)skittle [Add to Longdo]
Kegel {m} (Kegelspiel) | Kegel {pl}ninepin; tenpin | ninepins; tenpins [Add to Longdo]
Kegel {m} (Bowling)pin [Add to Longdo]
Kegelbahn {f} | Kegelbahnen {pl}bowling alley; ninepins alley | bowling alleys [Add to Longdo]
Kegelbahn {f}skittle alley [Add to Longdo]
Kegelbild {n}cone pat [Add to Longdo]
Kegelbremse {f}cone brake [Add to Longdo]
Kegelfeder {f}conical helical spring [Add to Longdo]
Kegelgetriebe {n}bevel gear [Add to Longdo]
Kegelgriff {m}tapered handle [Add to Longdo]
Kegelhülse {f}taper sleeve [Add to Longdo]
Kegelkerbstift {m}grooved taper pin [Add to Longdo]
Kegelklub {m}skittles club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P) [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating [Add to Longdo]
ケーゲル[, ke-geru] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
ブーケガルニ[, bu-kegaruni] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
ブーケガルニー[, bu-kegaruni-] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
引け際[ひけぎわ, hikegiwa] (n) closing time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
毛嫌い[けぎらい, kegirai] Antipathie, Vorurteil [Add to Longdo]
毛皮[けがわ, kegawa] -Fell, -Pelz [Add to Longdo]
汚らわしい[けがらわしい, kegarawashii] schmutzig [Add to Longdo]
華厳の滝[けごんのたき, kegonnotaki] (Wasserfall in der Naehe von Nikko) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keg \Keg\ (k[e^]g), n. [Earlier cag, Icel. kaggi; akin to Sw.
   kagge.]
   A small cask or barrel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keg
   n 1: the quantity contained in a keg [syn: {keg}, {kegful}]
   2: small cask or barrel

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 keg [kɛx]
   wedge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top