หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

-doe-

(21 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: doe,-doe-, *doe*. Possible hiragana form: -どえ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doe    [N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย (ประเภทกวาง, ละมั่ง, แพะ, กระต่าย, และอื่นๆ), Syn. stag, hart, buck

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doeWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
doe"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."
doe"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
doe"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."
doe"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.
doe"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."
doeIf he says "I love you" all the time he doesn't mean it.
doeWhat does "resident alien" mean?
doe"When does he study?" "He studies before dinner."
doeHe doesn't come any more, the one smoking said.

English-Thai: Nontri Dictionary
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย

CMU English Pronouncing Dictionary
DOE    D OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DoE    (n) (d ii2 ou2 ii1)
doe    (n) (d ou1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ricke {f}doe (of roe-deer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doe \Doe\ (d[=o]), n. [AS. d[=a]; cf. Dan. daa, daa-dyr, deer,
   and perh. L. dama. [root]66.] (Zool.)
   A female deer or antelope; specifically, the female of the
   fallow deer, of which the male is called a buck. Also applied
   to the female of other animals, as the rabbit. See the Note
   under {Buck}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doe \Doe\ (d[=oo]), n.
   A feat. [Obs.] See {Do}, n. --Hudibras.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DOE
   n 1: the federal department responsible for maintaining a
      national energy policy of the United States; created in
      1977 [syn: {Department of Energy}, {Energy Department},
      {Energy}, {DOE}]
   2: mature female of mammals of which the male is called `buck'

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOE
     Distributed Objects Everywhere (Sun)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOE
     Depends On Experience
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top