Search result for

การก

(144 entries)
(0.2673 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การก-, *การก*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การกักบริเวณ[dɪˈtenʃn] (n ) detention
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก    [N] doer, See also: producer, Syn. ผู้กระทำ
การก    [N] case (in grammar), Example: รูปแสดงการกจะบอกว่าคำนั้นเป็นการกอะไร เช่น กรรตุการกแสดงความเป็นเจ้าของ, Thai definition: กริยาที่ทำหน้าที่ประธาน กรรมหรือส่วนขยายของประโยคที่คล้ายกับนาม, Notes: บาลี-สันสกฤต
การก    [N] grasping, See also: holding, Ant. การแบ, Example: การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง
การกบฏ    [N] treason, See also: insurgent, Example: การกบฏอั้งยี่นี้นับได้ว่าแตกต่างจากการกบฏทั้งหลายแหล่, Thai definition: การประทุษร้ายต่ออาณาจักร, การทรยศ
การกลบ    [N] filling up, See also: covering up, Syn. การถม, Example: การกลบหน้าดินเป็นการรักษาหน้าดินวิธีหนึ่ง
การกวด    [N] chasing, See also: running after, catching up, Syn. การกวดจับ, Example: ตำรวจกำลังเร่งมือสร้างมาตรการการกวดจับผู้ร้าย
การกวน    [N] stirring, See also: mixing, Syn. การคน, Example: การกวนกะละแมต้องใช้เวลานานและมีความอดทนสูง, Thai definition: การคนให้เข้ากัน, การคนให้เข้ากันจนข้น
การกวน    [N] disturbance, See also: annoyance, causing trouble, bother, Example: การกวนใจผู้อื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี, Thai definition: การรบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
การกัน    [N] prevention, Syn. การป้องกัน, Example: เพื่อเป็นการกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เราควรจะสร้างฐานที่แข็งแรง
การกู้    [N] raising a loan, See also: lending out, borrowing, loaning out, Syn. การยืม, การกู้ยืม, Example: การกู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การก(กา-รก) น. ผู้ทำ.
การก(กา-รก) ก. กริยาที่ทำหน้าที่ประธาน กรรม หรือส่วนขยายของประโยคที่คล้ายกับนาม มี ๕ ชนิด คือ กรรตุการก กรรมการก การิตการก วิกัติการก และวิเศษณการก.
การกลั่นทำลายน. กรรมวิธีที่ให้ความร้อนสูงแก่สารอินทรีย์โดยไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแก่สารนั้น ให้ผลเป็นสารที่ระเหยได้และแยกตัวออกมา เช่น การกลั่นทำลายขี้เลื่อย ให้ผลเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ กรดนํ้าส้ม และสารอื่นอีก, การกลั่นทำลายถ่านหิน ให้ผลเป็นแก๊สถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นํ้ามันเบนซิน ลูกเหม็นกันแมลงสาบ และสารอื่นที่มีประโยชน์อีกมาก กากที่เหลือเรียกว่า ถ่านโค้ก.
การก่อวินาศกรรมน. การกระทำใด ๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ.
กรรม ๑, กรรม- ๑การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่น บัดนี้กรรมตามทันแล้ว ระวังกรรมจะตามทันนะ.
เคล็ด ๑การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก
ชำเรา ๑การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น.
บุญ, บุญ-การกระทำดีตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ไปทำบุญที่วัด
ปฏิกิริยาการกระทำต่อต้าน
ปริยายการกล่าวอ้อมค้อม, นัยทางอ้อม, ตรงข้ามกับ นิปริยาย คือ อย่างตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epistasisการกดการหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialoschesisการกดการหลั่งน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjugationการกดขี่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataractopiesis; couchingการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upsettingการกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
follow-upการกดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
subduction; infraductionการกดลง, การดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infraduction; subductionการกดลง, การดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress concentrationการกระจายความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distillationการกลั่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corrosionการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Refiningการกลั่น
กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากน้ำมันดิบและจะให้ผลิตภัณฑ์ตามส่วนประกอบของน้ำมันดิบแต่ละชนิด การกลั่นเป็นการแยกผลิตภัณฑ์น้ำมันตามขนาดของโมเลกุล โดยใช้ความแตกต่างในจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ละตัว [ปิโตรเลี่ยม]
Stimulationการกระตุ้นการผลิต
การผลิตปิโตรเลียมอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของปิโตรเลียมจากแหล่งกักเก็บเข้าหลุมผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งกักเก็บบริเวณใกล้หลุมผลิต ถ้ามีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นจะมีการใช้วิธีการกระตุ้นการผลิต อาจใช้วิธีการใช้กรด (Acid zing) หรือวิธีทำให้หินแตก (fracturing) เพื่อช่วยให้การผลิตได้ผลดียิ่งขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Well Stimulationการกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Work overการกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว, การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลุมที่มีการผลิตแล้ว
เพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural diversification การกระจายการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การก[n.] (kārok) EN: case of a noun (in grammar)   
การก[n.] (kārok) EN: doer   
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
การกบฏ[n.] (kān kabot) EN: treason ; high treason   
การกรน[n.] (kān kron) EN: snoring   FR: ronflement [m]
การกรรโชก[n. exp.] (kān kanchōk) EN: extortion   FR: extorsion [f]
การกรอกลม[n. exp.] (kān krøk lom) FR: aération [f]
การกรอง[n.] (kān krøng) EN: filtration ; filtering   FR: filtration [f] ; filtrage [m]
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution   FR: répartition [f] ; analyse [f]
การกระจายกิจการของรัฐไปสู่ภาคเอกชน[xp] (kān krajāi kitjakān khøng rat pai sū phāk ēkkachon) EN: privatization   

English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effleurage[เอฟ เรอ ราจ'] (n ) การกดเบาๆในการนวด
flooding (n) การกระจายออกไป
See also: S. broadcast,
kerning[เคิน-นิ่ง] (n) การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัว "อักษรสองตัว" ให้มากขึ้นจากระยะปกติที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่พบได้ในโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆ เช่น Microsoft Word เป็นต้น เช่น การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัวอักษร "ก" กับ "า" ในคำว่า "การ" จะได้ผลเป็น "ก าร" (มีช่องว่างหนึ่งช่องระหว่าง ก ไก่ กับสระอา //อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
See also: S. kern, R. tracking
Image:
petroleum refiningการกลั่นปิโตรเลียม
reincarnation (n ) การกลับชาติมาเกิดใหม่ แต่ไม่ได้แปลว่าจุติใหม่ จุติแปลว่าเคลื่อน หรือหมายถึงตาย ใช้กับเทวดาที่ลงมายังโลกมนุษย์เท่านั้น เช่นเทวดาจุติลงมายังโลก
risk base pricingการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้ขอกู้
RoHS (abbrev ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
sdrawkcab (n vt) การกลับด้านตัวอักษร เหมือนส่องกระจก
Slippingการก้าวพลาด, การลื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able-bodism    [N] การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย, Syn. ableism
ableism    [N] การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย, Syn. able-bodism
abuse    [N] การข่มเหง, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ, Syn. mistreatment, harm, damage, Ant. help
accusation    [N] การกล่าวหา, See also: การประณาม, การหาเหตุ, Syn. indictment, accusal, arraignment
act    [N] การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. action, deed, performance
action    [N] การกระทำ, See also: ปฏิบัติการ, Syn. activity, operation, performance
activity    [N] การกระตือรือร้น, See also: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา, Syn. liveliness
activity    [N] การกระทำ, See also: กิจกรรม, Syn. movement, motion
airdrop    [N] การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, Syn. airdrop, air jump
allegation    [N] การกล่าวหา, Syn. assertion, affirmation, charge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
acataposisความยากในการกลืน
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ
借金[しゃっきん, shakkin] (n) การกู้ยืมเงิน、หนี้สิน
工事[こうじ, kouji] (n) การก่อสร้าง, งานก่อสร้าง
建設[けんせつ, kensetsu] (n) การก่อสร้าง
残酷[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย
記入[きにゅう, kinyuu] (n) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
軽罪[けいざい, keizai] (n) การกระทำความผิดเล็ก ๆ น้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
刺激[しげき, shigeki] (n) การกระตุ้น
残忍[ざんにん, zannin] การกระทำที่โหดร้าย
酸化[さんか, sanka] (n prep) การกลายเป็นออกไซด์ , See also: R. 酸
振る舞い[ふるまい, furumai] (n) การกระทำ, ความประพฤติ, การต้อนรับ , See also: S. 行動(こうどう), ごちそう,
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
申し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
振り仮名[ふりがな, furigana] (n) การกำหนดเสียงอ่านอยู่ด้านบนของตัวอักษรคันญิ
建築[けんちく, kenchiku] (n) การก่อสร้าง
圧縮[あっしゅく, asshuku] (n ) การกด,บีบอัด
策定[さくてい, sakutei] (n ) การกำหนด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: การกระทำทารุณกรรม English: a reckless action
結び付く[むすびつく, musubitsuku] Thai: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน English: to be connected or related
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา

German-Thai: Longdo Dictionary
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง
bautechnisch(adj) ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น
befugt(adj) |zu etwas befugt sein| มีสิทธิหรืออำนาจในการกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich bin nicht dazu befugt, Ihnen Aufkunft zu geben. ฉันไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลคุณ
Durst(n) |der, nur Sg.| การกระหายน้ำ, อาการหิวน้ำ เช่น Haben Sie Durst? คุณหิวน้ำไหมครับ , See also: Related: durstig
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,

Are you satisfied with the result?

Go to Top