Search result for

-disastrous-

(21 entries)
(0.9247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disastrous, *disastrous*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous

English-Thai: Nontri Dictionary
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
Who is disastrous?ใครเป็นคนทำให้มัน, หายนะล่ะ? Episode #1.8 (2008)
With disastrous tidings.ความหายนะ Safe and Sound (2008)
Desperately tricky to make, disastrous should you get it wrong.ต้องใช้กลเม็ดในการทำ และมีฤทธิ์ร้ายกาจ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
...and sustained an ultimately disastrous war.และยังคงสนับสนุนสงคราม ที่สร้างความหายนะ Repo Men (2010)
This is disastrous.นั่นมันหายนะชัดๆ Episode #1.9 (2010)
..dont you just chocke it up as another one of your disastrous flamouts and move on.เธอไม่ไปวุ่นวายอยู่กะไอพวกปัญหาเรื่องอื่น แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไป The Switch (2010)
So if this really doesn't freak you out too much after this disastrous call, feel free to, um, give me a call.แล้วถ้านี่ไม่ทำให้คุณตกใจเสียก่อน หลังจากรับข้อความโทรนี้แล้ว โทรกลับหาฉันได้ตามที่คุณสะดวก Formality (2011)
- I mean, disastrous ones, actually.- แม่หมายถึง คนที่ใช่น่ะ Lunatic (2011)
It's... a trip-- which is also the name of one of my disastrous choices.มันก็เหมือน.. การเดินทางอย่างหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยชื่อของเพื่อนร่วมทางมากมายที่โชคร้าย Riding in Town Cars with Boys (2011)
Your hacking around could have disastrous consequences.การแฮ็คไปเรื่อยๆของเธอ ก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมานะ Cyber Threat (2011)
As Krell's disastrous strategies result in increasing casualties, his men begin to turn against him.ด้วยการวางแผนแบบอันตรายของ เคลว ผลคือ ทหารล้มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยทหารเริ่มต่อต้านเค้า Carnage of Krell (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disastrousPollution has a disastrous effect on the ecology of a region.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISASTROUS    D IH2 Z AE1 S T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disastrous    (j) (d i1 z aa1 s t r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katastrophal; verheerend {adj} | katastrophaler | am katastrophalstendisastrous | more disastrous | most disastrous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨重[cǎn zhòng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] disastrous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disastrous \Dis*as"trous\, a. [Cf. F. d['e]sastreux. See
   {Disaster}.]
   1. Full of unpropitious stellar influences; unpropitious;
    ill-boding. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The moon
       In dim eclipse, disastrous twilight sheds. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attended with suffering or disaster; very unfortunate;
    calamitous; ill-fated; ending in utter failure or ruin;
    as, a disastrous day; a disastrous termination of an
    undertaking.
    [1913 Webster]
 
       Wherein I spake of most disastrous chances. --Shak.
    -- {Dis*as"trous*ly}, adv. -- {Dis*as"trous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disastrous
   adj 1: (of events) having extremely unfortunate or dire
       consequences; bringing ruin; "the stock market crashed on
       Black Friday"; "a calamitous defeat"; "the battle was a
       disastrous end to a disastrous campaign"; "such
       doctrines, if true, would be absolutely fatal to my
       theory"- Charles Darwin; "it is fatal to enter any war
       without the will to win it"- Douglas MacArthur; "a
       fateful error" [syn: {black}, {calamitous}, {disastrous},
       {fatal}, {fateful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top