ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-darling-

D AA1 R L IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: darling, *darling*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darling[N] คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย, See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก, Syn. honey, sweetheart, dear
darling[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
darling[N] บุคคลอันเป็นที่รัก, See also: คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ, Syn. beloved, dear, sweetheart, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear

English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
darling(n) ที่รัก,ยอดรัก,ทูนหัว,สุดที่รัก,ขวัญใจ,คนรัก,คนโปรด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
darling (n) กลอยใจ, นางอันเป็นที่รัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're too darling and dopey and mildเธอเด็กเกินไป อ่อนเยาว์เกินไป The Little Prince (1974)
And a darling figure.และหุ่นก็ดีมาก Airplane! (1980)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
, I can see up your nose darling Never mind.มองหน้าฉันด้วยสิตอนที่นายพูดหนะ Full House (1987)
This little darling must be your daughter.นั่นคงลูกสาวเธอสินะ Casualties of War (1989)
"My darling Katya...""ที่รักของฉันคัทย่า ... " The Russia House (1990)
My darling youที่เป็นยอดรักฉัน The Bodyguard (1992)
Thank you, my darling Agador.ขอบคุณที่รักของฉัน Agador The Birdcage (1996)
And darling I'm neverlonely wheneveryou're in sight...และที่รัก ผมไม่เคยว้าเหว่ ตราบใด ที่มีคุณอยู่ใกล้... As Good as It Gets (1997)
My darling Christine.คริสตีนยอดรัก The Man in the Iron Mask (1998)
My darling boy! How did you get in there?โอ๊ย ลูกรักจ๋า เข้าไปได้ยังไง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Come again, darling Byeแล้วมาอีกนะ ที่รัก บาย Bad Guy (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darlingI call my sweetheart darling.
darlingLet's dance, my darling.
darling"Oh, darling," she said, "sit down, relax, and close your eyes."
darlingWhat a darling outfit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสวาท[N] darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: หญิงที่รักจับใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
DARLING D AA1 R L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darling (n) dˈaːlɪŋ (d aa1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückskind {n}darling of fortune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 darling \dar"ling\, n. [OE. derling, deorling, AS. de['o]rling;
   de['o]re dear + -ling. See {Dear}, and {-ling}.]
   One dearly beloved; a favorite.
   [1913 Webster]
 
      And can do naught but wail her darling's loss. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 darling \dar"ling\, a.
   Dearly beloved; regarded with especial kindness and
   tenderness; favorite. "Some darling science." --I. Watts.
   "Darling sin." --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darling
   adj 1: dearly loved [syn: {beloved}, {darling}, {dear}]
   n 1: a special loved one [syn: {darling}, {favorite},
      {favourite}, {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]
   2: an Australian river; tributary of the Murray River [syn:
     {Darling}, {Darling River}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top