ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ダー

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ダー-, *ダー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ダー[, da-] (n) (abbr) (sl) (See ダーリン) darling [Add to Longdo]
ダーウィニズム[, da-uinizumu] (n) Darwinism [Add to Longdo]
ダーウィンフィンチ[, da-uinfinchi] (n) Darwin's finches [Add to Longdo]
ダーウィンレア[, da-uinrea] (n) Darwin's rhea (Rhea pennata) [Add to Longdo]
ダーウイン[, da-uin] (n) Darwin; (P) [Add to Longdo]
ダー[, da-ku] (adj-na,n) dark; (P) [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.) [Add to Longdo]
ダークエージ[, da-kue-ji] (n) dark age; the Dark Ages [Add to Longdo]
ダークエネルギー[, da-kuenerugi-] (n) dark energy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is cheaper to order by the dozen.ダースいくらで注文したほうが安い。
Your order has been submitted.あなたのオーダーは提出されました。
Check your order.あなたのオーダーをチェックしろ。
Completing your order.あなたのオーダーを完了させろ。
The dark horse candidate was losing in the polls before the primary.あのダークホースは予備選挙の前は、劣勢でした。
Everybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening.アンダーソン一家を除いてみんな次の木曜の夕方パーティーに出かけます。
The insider trading scandal put a lot of people out of business.インサイダー取引スキャンダルによって多数の人が破産しました。
I neglected to note it in my calendar.カレンダーにそれを記入するのを怠っていました。
The date on the calendar was September 23, 1964.カレンダーの日付は1964年9月23日でした。
The glider soared high into the air.グライダーは空高く舞い上がった。
Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.ゲアハルト・シュレーダーは第二次世界大戦を経験していない初のドイツ首相です。
This is Wonder Music Shop.こちらはワンダーミュージックショップです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ダークロボットむかえうて Ambush the Dark Robots 人造人間キカイダー[CN] ダークロボットむかえうて 人造人間キカイダー Kikaider: The Ultimate Human Robot (2014)
When do we make the split? And who do I take my orders from?[JA] いつ山分けし 誰がリーダーかも Kansas City Confidential (1952)
Mostly from the Signal Corps. He was attached to a radar unit.[JA] おもに通信部隊の時に レーダー班でしたから He Walked by Night (1948)
Dirk?[JA] ダーク? Pilot (2010)
ジロー チェンジ キカイダー[CN] ジロー チェンジ キカイダー Kikaider: The Ultimate Human Robot (2014)
Sir, we're being radar-scanned.[JA] 艦長、我々はレーダースキャンされています Forbidden Planet (1956)
[INAUDIBLE], Anderson.[JA] バートンか? アンダーソンだ Hollow Triumph (1948)
Winder.[JA] ワインダー Kill Command (2016)
Walder.[JA] ウォルダー The Broken Man (2016)
Who set it up?[JA] リーダーは誰だ? Kansas City Confidential (1952)
Johnny, treasure, don't leave me.[JA] ジョニー ダーリン Scarlet Street (1945)
Not you will think that I will allow you to go alone?[JA] 一人じゃ行かせないさ ダーリン Scarlet Street (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top