Search result for

-cradle-

(46 entries)
(2.5464 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cradle, *cradle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cradle[N] เปลเด็ก, Syn. crib, bassinet
cradle[N] แป้นวางโทรศัพท์
cradle[VT] เลี้ยงดู, Syn. nurture
cradle[VT] วางในเปล
cradle[N] แหล่งกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. source, ultimate
cradle[VT] อุ้มอย่างระมัดระวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
cradle(vt) ไกวเปล,แกว่งเปล,ร่อน(แร่)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cradle has another meaning in Mayan.เปลในความหมายของมายัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"which lead to Orellana's cradle"ไปสู่เปลของโอรีเลนา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"Follow the lines that only the gods can read that lead to Orellana's cradle.""ตามทางที่พระเจ้าเท่านั้นอ่านได้ ไปสู่เปลของโอรีเลนา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Cradle, cradle, birth.จุดเริ่มต้น,#65279; #65279; แหล่งกำเนิด,เกิด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He's not a cradle snatcher, and you're not woman enough for him.เค้าไม่ชอบพวกไก่อ่อน และเธอก็ไม่เป็นผู้หญิงพอสำหรับเค้า Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
"Slaughterhouse-Five," vonnegut, or "cat's cradle," vonnegut?เหมือนใน 'Slaughterhouse-Five' ของวอนเนกัท หรือ 'Cat's Cradle' ของวอนเนกัทล่ะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
In the cradle of the heartland.ตรงแกนใจกลางโลก In This Home on Ice (2010)
It's a new foam that cradles your head like a marshmallow.อันใหม่เหมือนมาร์ชเมลโลว์ ไว้รองหัวของคุณนะคะ A Birthday Story (2010)
Cradle his head...หนุนหัวเขา Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
From the cradle to the graveจาก เปลไกวสู่หลุมศพ Contagion (2011)
From the cradle to the graveFrom the cradle to the grave Contagion (2011)
Yeah, on how to rob a cradle.สอนวิธีขโมยเปลเด็กอะนะ Those Kinds of Things (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cradleA baby is sleeping in the cradle.
cradleBetter to have one plough going than two cradles. [Quote, Fuller]
cradleFrom the cradle to the grave.
cradleLook at the baby sleeping in the cradle.
cradleLook at the cute little baby sleeping in the cradle.
cradleThe baby fell asleep in the cradle.
cradleThe baby in the cradle is very pretty.
cradleThe baby is sleeping in the cradle.
cradleThe baby lay sleeping in the cradle.
cradleThe baby soon fell asleep in the cradle.
cradleThe baby was sleeping in the cradle.
cradleThe cradle is as brand new as the born babe lying in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล[N] cradle, See also: hammock, stretcher, Example: แม่นั่งไกวเปลจนลูกหลับ, Count unit: เปล, Thai definition: เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
เปลญวน[N] hammock, See also: cradle, Syn. เปล, Example: เขาชอบนอนพักผ่อนในเปลญวนใต้ถุนบ้าน, Count unit: ปาก, Thai definition: เปลที่ถักด้วยเชือกหรือป่านเป็นตาโปร่งๆ
อู่[N] cradle, Syn. เปล, Example: เมื่อทารกคลอด พ่อแม่จะต้องเตรียมอู่ไว้สำหรับเด็กที่เกิดใหม่ด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรงทอง[n.] (krong thøng) EN: cradle   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRADLE    K R EY1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cradle    (v) (k r ei1 d l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiege {f} | Wiegen {pl} | von der Wiege bis zur Bahrecradle | cradles | from the cradle to the grave [Add to Longdo]
Wiegenlied {n}cradle song [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇篮[yáo lán, ㄧㄠˊ ㄌㄢˊ, / ] cradle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cradle \Cra"dle\, v. i.
   To lie or lodge, as in a cradle.
   [1913 Webster]
 
      Withered roots and husks wherein the acorn cradled.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cradle \Cra"dle\ (kr[=a]d'l), n. [AS. cradel, cradol, prob. from
   Celtic; cf. Gael. creathall, Ir. craidhal, W. cryd a shaking
   or rocking, a cradle; perh. akin to E. crate.]
   1. A bed or cot for a baby, oscillating on rockers or
    swinging on pivots; hence, the place of origin, or in
    which anything is nurtured or protected in the earlier
    period of existence; as, a cradle of crime; the cradle of
    liberty.
    [1913 Webster]
 
       The cradle that received thee at thy birth.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       No sooner was I crept out of my cradle
       But I was made a king, at nine months old. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Infancy, or very early life.
    [1913 Webster]
 
       From their cradles bred together.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A form of worship in which they had been educated
       from their cradles. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Agric.) An implement consisting of a broad scythe for
    cutting grain, with a set of long fingers parallel to the
    scythe, designed to receive the grain, and to lay it
    evenly in a swath.
    [1913 Webster]
 
   4. (Engraving) A tool used in mezzotint engraving, which, by
    a rocking motion, raises burrs on the surface of the
    plate, so preparing the ground.
    [1913 Webster]
 
   5. A framework of timbers, or iron bars, moving upon ways or
    rollers, used to support, lift, or carry ships or other
    vessels, heavy guns, etc., as up an inclined plane, or
    across a strip of land, or in launching a ship.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.)
    (a) A case for a broken or dislocated limb.
    (b) A frame to keep the bedclothes from contact with the
      person.
      [1913 Webster]
 
   7. (Mining)
    (a) A machine on rockers, used in washing out auriferous
      earth; -- also called a {rocker}. [U.S.]
    (b) A suspended scaffold used in shafts.
      [1913 Webster]
 
   8. (Carp.) The ribbing for vaulted ceilings and arches
    intended to be covered with plaster. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   9. (Naut.) The basket or apparatus in which, when a line has
    been made fast to a wrecked ship from the shore, the
    people are brought off from the wreck.
    [1913 Webster]
 
   {Cat's cradle}. See under {Cat}.
 
   {Cradle hole}, a sunken place in a road, caused by thawing,
    or by travel over a soft spot.
 
   {Cradle scythe}, a broad scythe used in a cradle for cutting
    grain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cradle \Cra"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Cradled} (-d'ld); p. pr.
   & vb. n. {Cradling} (-dl?ng).]
   1. To lay to rest, or rock, as in a cradle; to lull or quiet,
    as by rocking.
    [1913 Webster]
 
       It cradles their fears to sleep.   --D. A. Clark.
    [1913 Webster]
 
   2. To nurse or train in infancy.
    [1913 Webster]
 
       He that hath been cradled in majesty will not leave
       the throne to play with beggars.   --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut and lay with a cradle, as grain.
    [1913 Webster]
 
   4. To transport a vessel by means of a cradle.
    [1913 Webster]
 
       In Lombardy . . . boats are cradled and transported
       over the grade.            --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {To cradle a picture}, to put ribs across the back of a
    picture, to prevent the panels from warping.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cradle
   n 1: a baby bed with sides and rockers
   2: where something originated or was nurtured in its early
     existence; "the birthplace of civilization" [syn:
     {birthplace}, {cradle}, {place of origin}, {provenance},
     {provenience}]
   3: birth of a person; "he was taught from the cradle never to
     cry"
   4: a trough that can be rocked back and forth; used by gold
     miners to shake auriferous earth in water in order to
     separate the gold [syn: {rocker}, {cradle}]
   v 1: hold gently and carefully; "He cradles the child in his
      arms"
   2: bring up from infancy
   3: hold or place in or as if in a cradle; "He cradled the infant
     in his arms"
   4: cut grain with a cradle scythe
   5: wash in a cradle; "cradle gold"
   6: run with the stick

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top