ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bassinet

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bassinet-, *bassinet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bassinet[N] เปลนอนของทารก, Syn. cradle

English-Thai: Nontri Dictionary
bassinet(n) เปลเด็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bassinetsที่นอนเด็กอ่อนชนิดเข็นได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We gave her to you, took her out of a bassinet, put her in your hands and told you to take her home, and that's after you said, "No, thank you."เธอเป็นภาระกิจหนึ่ง หรือคุณลืมไปแล้ว? เรามอบเธอให้กับคุณ นำเธอออกจากเปล ส่งให้กับมือคุณ และให้คุณนำเธอกลับบ้าน Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
I think when my son was born that we bought his bassinet there.ฉันคิดว่าตอนที่ลูกชายฉันเกิด เราซื้อเปลเด็กมาจากที่นั่น ...And the Bag's in the River (2008)
We don't sell bassinets there. It's more of a speciality item.เราไม่ได้ขายเปลเด็ก มันเป็นการสมมนาคุณลูกค้า ...And the Bag's in the River (2008)
they placed it in a bassinet, were in the process of transferring it to an intensive care when they realized what was happening.พวกเขาเอาไปไว้ที่เปลเด็ก, แล้วก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมัน ซึ่งเราต้องพยายามทำให้พวกเขาได้เข้าใจ The Same Old Story (2008)
You have two bassinets, we have a kitchen full of baby vegan food.เรามีเปลนอนเด็กสองเปล เรามี... ครัวที่เต็มไปด้วย อาหารมังสวิรัติ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Oh, mom. I-I wanted to ask, can we take the old bassinet?โอ้ แม่ ผมอยากจะขออะไรหน่อย She Needs Me (2012)
My bassinet?เตียงอันเก่าของฉันน่ะหรือ? She Needs Me (2012)
This black and white bedding for the bassinet I just love.พวกผ้าห่มสีดำขาวสำหรับเปลเด็ก She Needs Me (2012)
"But safety pins and bassinets..."แต่เพื่อความปลอดภัยถ้าพลาดมีลูก Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pāk) EN: basin   FR: crachoir [m] ; bassinet [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bassinet    (n) bˌæsɪnˈɛt (b a2 s i n e1 t)
bassinets    (n) bˌæsɪnˈɛts (b a2 s i n e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korbwiege {f} | Korbwiegen {pl}bassinet | bassinets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bascinet \Bas"ci*net\, n. [OE. bacinet, basnet, OF. bassinet,
   bacinet, F. bassinet, dim. of OF. bacin, F. bassin, a helmet
   in the form of a basin.]
   A light helmet, at first open, but later made with a visor.
   [Written also {basinet}, {bassinet}, {basnet}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bassinet \Bas"si*net\, n. [Cf. F. bassinet, dim. of bassin. See
   {Basin}, and cf. {Bascinet}.]
   1. A wicker basket, with a covering or hood over one end, in
    which young children are placed as in a cradle.
    [1913 Webster]
 
   2. See {Bascinet}. --Lord Lytton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bassinet
   n 1: a basket (usually hooded) used as a baby's bed
   2: a perambulator that resembles a bassinet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top