ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

摇篮

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -摇篮-, *摇篮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇篮[yáo lán, ㄧㄠˊ ㄌㄢˊ, / ] cradle, #19,173 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, sinners![CN] 照耀在摇篮的婴儿身上 Elmer Gantry (1960)
Dammit, the cradle![CN] 他妈的, 这是摇篮! The Canterbury Tales (1972)
Love is the mornin' and the evenin' star that shines on the cradle of the babe.[CN] 爱是早晚的星星 照耀在摇篮的婴儿身上 Elmer Gantry (1960)
I feel as gentle as a child in a cradle.[CN] 我觉得自己如同摇篮里的小孩 温柔无比 Quo Vadis (1951)
Softly blows o'er Lullaby Bay[CN] 轻轻的吹过摇篮 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Sail far away from Lullaby Bay[CN] 自摇篮湾 扬帆远去 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Can you picture Hildy singing lullabies and hanging out didies?[CN] 你能想像海蒂唱摇篮曲 哄着小孩? His Girl Friday (1940)
Softly blows o'er Lullaby Bay[CN] 轻轻的吹 吹过摇篮 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
When the music stops the cradle will rock.[CN] 音乐停止的时候, 摇篮会晃动. Darling (1965)
that this is a real home, rooted in life... with a woman and a cradle, and a child's high chair.[CN] 这是一个真正的家,扎根于生活... 有一个女人和一个摇篮, 和一个儿童高脚椅 Lust for Life (1956)
Back to the cradle.[CN] 回到摇篮 They Have Changed Their Face (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top