ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stretcher

S T R EH1 CH ER0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stretcher-, *stretcher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stretcher[N] เปลหาม, Syn. litter, pallet, portable bed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace

English-Thai: Nontri Dictionary
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stretcherเปลหาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurry a stretcher!เปล เร็วเข้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Stretcher bearer!เปลหาม! โชคดีลูกครึ่ง How I Won the War (1967)
Hurry up with that damned stretcher!เร็วเข้า เอาเปลบ้านั่นมาเร็ว The Road Warrior (1981)
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา Stand by Me (1986)
I want some stretchers in here. Get some doctors.ฉันต้องการแฮโรลบางอย่างในที่นี่ ได้รับแพทย์บาง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Stretcher!เปล -- - In the Name of the Father (1993)
All right. Stretcher!ขวาทั้งหมด เปล! In the Name of the Father (1993)
I'll go get a stretcher.เอาละเดี๋ยวผมจะเอาเปลมา 21 Grams (2003)
- Man, he's hurt bad. Get a stretcher!เค้ามันบ้า ไปเอาสายรัดมา The Butterfly Effect (2004)
- I got stretchered off in the reserve game.- ฉันถูกหามออกจากสนามตอนแข่ง Goal! The Dream Begins (2005)
- Get the stretcher now!-ไปเอาเปลมา เร็ว! Eight Below (2006)
Knock down the stretcher, Rosemary.รัดสายรัดด้วย โรสแมรี่ Eight Below (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stretcherCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม
คานหาม[N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
แคร่[N] litter, See also: stretcher, Syn. ที่นั่ง, ที่นอน, Example: เขาเดินเข้าไปในห้องพักคนงานตามลำพังแล้วเอนตัวลงนอนบนแคร่, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher   FR: berceau [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām khon jep) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRETCHER    S T R EH1 CH ER0
STRETCHERS    S T R EH1 CH ER0 Z
STRETCHER-BEARER    S T R EH1 CH ER0 B EH1 R ER0
STRETCHER-BEARER    S T R EH1 CH ER0 B EH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stretcher    (n) strˈɛtʃər (s t r e1 ch @ r)
stretchers    (n) strˈɛtʃəz (s t r e1 ch @ z)
stretcher-party    (n) strˈɛtʃə-paːtiː (s t r e1 ch @ - p aa t ii)
stretcher-bearer    (n) strˈɛtʃə-bɛəʴrər (s t r e1 ch @ - b e@ r @ r)
stretcher-bearer    (n) strˈɛtʃə-bɛəʴrəz (s t r e1 ch @ - b e@ r @ z)
stretcher-partie    (n) strˈɛtʃə-paːtɪz (s t r e1 ch @ - p aa t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
担架床[dān jià chuáng, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] stretcher [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahre {f}; Trage {f} | Bahren {pl}; Tragen {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]
Läuferstein {m} im Mauerwerk; Läufer {m}stretcher (brick) [Add to Longdo]
Läuferverband {m} im Mauerwerkstretcher course [Add to Longdo]
Tragbahre {f} | Tragbahren {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレッチャー[, sutoreccha-] (n) stretcher [Add to Longdo]
靴型[くつがた, kutsugata] (n) shoe last; shoe stretcher [Add to Longdo]
担架[たんか, tanka] (n) stretcher; litter; (P) [Add to Longdo]
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stretcher \Stretch"er\, n.
   1. One who, or that which, stretches.
    [1913 Webster]
 
   2. (Masonry) A brick or stone laid with its longer dimension
    in the line of direction of the wall. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A piece of timber used in building.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) A narrow crosspiece of the bottom of a boat against
      which a rower braces his feet.
    (b) A crosspiece placed between the sides of a boat to
      keep them apart when hoisted up and griped. --Dana.
      [1913 Webster]
 
   5. A litter, or frame, for carrying disabled, wounded, or
    dead persons.
    [1913 Webster]
 
   6. An overstretching of the truth; a lie. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   7. One of the rods in an umbrella, attached at one end to one
    of the ribs, and at the other to the tube sliding upon the
    handle.
    [1913 Webster]
 
   8. An instrument for stretching boots or gloves.
    [1913 Webster]
 
   9. The frame upon which canvas is stretched for a painting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stretcher
   n 1: a wooden framework on which canvas is stretched and fixed
      for oil painting
   2: a mechanical device used to make something larger (as shoes
     or gloves) by stretching it
   3: a litter for transporting people who are ill or wounded or
     dead; usually consists of a sheet of canvas stretched between
     two poles
   4: a stone that forms the top of wall or building [syn:
     {capstone}, {copestone}, {coping stone}, {stretcher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top