ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lullaby

L AH1 L AH0 B AY2   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lullaby-, *lullaby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lullaby[VT] กล่อมให้หลับ, See also: กล่อม, Syn. lull
lullaby[N] เพลงกล่อมเด็ก, Syn. good-night song, bedtime song

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lullaby(ลัล'ละบี) n. เพลงกล่อม,เพลงกล่อมเด็กให้หลับ,สิ่งที่กล่อมให้หลับ. vt. กล่อมให้หลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
lullaby(n) เพลงกล่อมเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll sing you another lullabyเขา'จะร้องคุณเพลงกล่อมอื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
#A lonesome lullaby #เพลงขับกล่อม ที่แสนว้าเหว่ An American Tail (1986)
# Starts to sing a lonesome lullaby #เพลงขับกล่อม ที่แสนว้าเหว่ An American Tail (1986)
Shut the fuck up, or I'll sing you a lullaby!ปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นหรือฉันจะร้องเพลงกล่อมคุณ! The Shawshank Redemption (1994)
It plays our lullaby.มันบรรเลงเพลงกล่อมของเรา Anastasia (1997)
Do you know a lullaby?คุณรู้เพลงกล่อมเด็กไหม Pan's Labyrinth (2006)
The world is a peaceful lullaby.~โลกเราหรือมีสันติ.. Secret (2007)
That's a lullaby.นั่นเพลงกล่อมเด็กนี่ Flowers for My Life (2007)
Every word from your lips is a lullabyทุกคำจากปากของเธอขับกล่อมฉัน Music and Lyrics (2007)
I brought my guitar. Why don't we sing them a lullaby?- ฉันเอากีต้าร์มา ร้องเพลงกล่อมดีมั้ย? Hairography (2009)
Now that you've joined lullaby lees And insperminated the queen of the chastity ball,ตอนนี้นายกลายเป็นพ่อกากๆ เพราะไปจิ้มยัยเจ้าหญิงบ้าพรหมจรรย์ Mash-Up (2009)
Then their mother sang a lullaby.แม่ร้องเพลงกล่อม Despicable Me (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lullabyAnn sang a lullaby for her little sister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงกล่อมเด็ก[N] lullaby, See also: nursery rhyme, Example: เพลงกล่อมเด็กเป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทัศนคติ และจิตวิญญาณของชาวชนบท, Count unit: เพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm dek) EN: lullaby ; nursery rhyme   FR: berceuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LULLABY    L AH1 L AH0 B AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lullaby    (n) lˈʌləbaɪ (l uh1 l @ b ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催眠曲[cuī mián qǔ, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄑㄩˇ, ] lullaby, #72,952 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlaflied {n}; Wiegenlied {n}; Schlummerlied {n} | Schlaflieder {pl}; Wiegenlieder {pl}; Schlummerlieder {pl}lullaby | lullabies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ララバイ[, rarabai] (n) lullaby; (P) [Add to Longdo]
子守歌(P);子守唄[こもりうた, komoriuta] (n) lullaby; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lullaby \lull"a*by\, n. [From {Lull}, v. t. ]
   1. A song to quiet babes or lull them to sleep; that which
    quiets. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Good night; good-by. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lullaby
   n 1: a quiet song intended to lull a child to sleep [syn:
      {lullaby}, {cradlesong}, {berceuse}]
   2: the act of singing a quiet song to lull a child to sleep
     [syn: {lullaby}, {cradlesong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top