ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crib

K R IH1 B   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crib-, *crib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crib[VT] กักขัง, Syn. confine
crib[N] คอกสัตว์
crib[N] เตียงนอนเด็ก, Syn. baby's bed, trundle, cradle
crib[N] รางใส่อาหารสัตว์, Syn. manger, feed box
crib[N] ห้องหรือบ้านเล็กๆ
crib[SL] ก๊อป, See also: ลอกเลียน
crib from[PHRV] แอบคัดลอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
cribbage(คริบ'บิจ) n. เกมไพ่ชนิดหนึ่ง
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave

English-Thai: Nontri Dictionary
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
scribble(vi,vt) เขียนลวกๆ,เขียนหวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cribกลวิธีลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cribriformคล้ายตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cribriform plate๑. แผ่นกระดูกพรุน๒. ผิวกระดูกเบ้าฟัน [มีความหมายเหมือนกับ alveolar bone proper; lamina dura] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cribriform tissue; tissue, areolarเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crib Cotเตียงเด็ก [การแพทย์]
Crib Death, Unexpectedการตายของเด็กในเตียง [การแพทย์]
Cribiform Areaบริเวณคริบิฟอร์ม [การแพทย์]
Cribiform Patternลักษณะแบบตาข่าย [การแพทย์]
Cribriform Plateแผ่นคริบริฟอร์ม,บริเวณคริบริฟอร์มเพลท [การแพทย์]
Cribsจำนวนเตียงเด็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cribriform[ไค ไบ ฟอม] (n ) ร่างแห

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We see the crib.เราเห็นบ้านเล็กๆ. Cinema Paradiso (1988)
Sleeping outside of your crib again?นอนนอกเปลอีกแล้วเหรอ? Spirited Away (2001)
Later, we'll block off the living room for her crib and--แล้วค่อยหาทางกั้นห้องนั่งเล่น ไว้วางเปล.. Saving Face (2004)
They say Maybelle had a crib at the Ryman... so she could pull her out and let her whoop and holler and pop her back in to go to sleep.ว่ากันว่าแม่เธอผูกเปลอยู่ในร้านชำ จู่จู่เธอก็ปีนออกมาเอง แล้วก็โห่ร้องดีใจ Walk the Line (2005)
- Who thought... that little bitch had the stones to wet me in my own crib?ไอ้เปี๊ยกเหี้ยแม่งกล้า เล่นกูถึงที่นอนกูเอง Crank (2006)
- A crib.-เปลเด็ก The Game (2007)
Um,don't you think it's a little early to be making cribs?อืม คุณไม่คิดว่ามันเร็วไปหน่อยเหรอที่จะต่อเปลเด็ก The Game (2007)
- This morning,I caught mike building a crib.-เมื่อเช้า ฉันเห็นไมค์ กำลังทำเปลเด็กอยู่ The Game (2007)
I'll put him in the crib.ผมจะเอาลูกไปไว้ในเปลนะ Distant Past (2007)
Well, he can sleep just as soundly in a crib.แต่ลูกก็หลับสนิทได้ในเปลนะ Distant Past (2007)
By the way, your son managed to climb out of his crib last night.อีกอย่าง,คือเมื่อคืนนี้เบนนี่คลานออกจากเตียงนอน The Messengers (2007)
And Daddy said you got out of the crib last night all by yourself.และเมื่อคืนลูกปีนออกจากเตียงเองเลยเหรอ The Messengers (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกรับเป็นสมาชิก[v. exp.] (bøkrap pen samāchik) EN: subscribe   
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave   FR: inscrire ; noter ; graver
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot   FR: assigner ; proposer ; allouer
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize   FR: recopier ; reproduire ; plagier

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIB    K R IH1 B
CRIBB    K R IH1 B
CRIBS    K R IH1 B Z
CRIBBS    K R IH1 B Z
CRIBARI    K R IY0 B AA1 R IY0
CRIBBAGE    K R IH1 B IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crib    (v) krˈɪb (k r i1 b)
cribs    (v) krˈɪbz (k r i1 b z)
cribbed    (v) krˈɪbd (k r i1 b d)
cribbage    (n) krˈɪbɪʤ (k r i1 b i jh)
cribbing    (v) krˈɪbɪŋ (k r i1 b i ng)
cribbage-board    (n) krˈɪbɪʤ-bɔːd (k r i1 b i jh - b oo d)
cribbage-boards    (n) krˈɪbɪʤ-bɔːdz (k r i1 b i jh - b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krippe {f}; Kinderbett {n} | Krippen {pl}crib | cribs [Add to Longdo]
Spickzettel {m} [ugs.]crib [coll.] [Add to Longdo]
Krippentod {m}; plötzlicher Kindstod [med.]crib death; cot death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
加入者アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address [Add to Longdo]
加入者データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data [Add to Longdo]
加入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
加入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number [Add to Longdo]
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
契約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
電話加入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crib \Crib\ (kr[i^]b), n. [AS. crybb; akin to OS. kribbja, D.
   krib, kribbe, Dan. krybbe, G. krippe, and perh. to MHG. krebe
   basket, G, korb, and E. rip a sort of wicker basket.]
   [1913 Webster]
   1. A manger or rack; a feeding place for animals.
    [1913 Webster]
 
       The steer lion at one crib shall meet. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A stall for oxen or other cattle.
    [1913 Webster]
 
       Where no oxen are, the crib is clean. --Prov. xiv.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   3. A small inclosed bedstead or cot for a child.
    [1913 Webster]
 
   4. A box or bin, or similar wooden structure, for storing
    grain, salt, etc.; as, a crib for corn or oats.
    [1913 Webster]
 
   5. A hovel; a hut; a cottage.
    [1913 Webster]
 
       Why rather, Sleep, liest thou in smoky cribs, . . .
       Than in the perfumed chambers of the great? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) A structure or frame of timber for a foundation,
    or for supporting a roof, or for lining a shaft.
    [1913 Webster]
 
   7. A structure of logs to be anchored with stones; -- used
    for docks, pier, dams, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. A small raft of timber. [Canada]
    [1913 Webster]
 
   9. A small theft; anything purloined; a plagiarism; hence, a
    translation or key, etc., to aid a student in preparing or
    reciting his lessons. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The Latin version technically called a crib. --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]
 
       Occasional perusal of the Pagan writers, assisted by
       a crib.                --Wilkie
                          Collins.
    [1913 Webster]
 
   10. A miner's luncheon. [Cant] --Raymond.
     [1913 Webster]
 
   11. (Card Playing) The discarded cards which the dealer can
     use in scoring points in cribbage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crib \Crib\, v. t. [imp. & p. p. {Cribbed} (kr[i^]bd); p. pr. &
   vb. n. {Cribbing}.]
   1. To shut up or confine in a narrow habitation; to cage; to
    cramp.
    [1913 Webster]
 
       If only the vital energy be not cribbed or cramped.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Now I am cabin'd, cribbed, confined. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To pilfer or purloin; hence, to steal from an author; to
    appropriate; to plagiarize; as, to crib a line from
    Milton. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Child, being fond of toys, cribbed the necklace.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crib \Crib\, v. i.
   1. To crowd together, or to be confined, as in a crib or in
    narrow accommodations. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Who sought to make . . . bishops to crib in a
       Presbyterian trundle bed.       --Gauden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make notes for dishonest use in recitation or
    examination. [College Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To seize the manger or other solid object with the teeth
    and draw in wind; -- said of a horse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crib
   n 1: baby bed with high sides made of slats [syn: {crib}, {cot}]
   2: a literal translation used in studying a foreign language
     (often used illicitly) [syn: {pony}, {trot}, {crib}]
   3: a bin or granary for storing grains
   4: the cards discarded by players at cribbage
   5: a card game (usually for two players) in which each player is
     dealt six cards and discards one or two [syn: {cribbage},
     {crib}]
   v 1: use a crib, as in an exam
   2: take unauthorized (intellectual material)
   3: line with beams or planks; "crib a construction hole"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top