ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cradlesong

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cradlesong-, *cradlesong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cradlesong[N] เพลงกล่อมเด็ก, Syn. lullaby, berceuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cradlesong(เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cradlesong \cradlesong\ n.
   a quiet song that lulls a child to sleep.
 
   Syn: lullaby.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cradlesong
   n 1: a quiet song intended to lull a child to sleep [syn:
      {lullaby}, {cradlesong}, {berceuse}]
   2: the act of singing a quiet song to lull a child to sleep
     [syn: {lullaby}, {cradlesong}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

cradlesong

 


  

 
cradlesong
 • เพลงกล่อมเด็ก[Lex2]
 • (เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top