ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berceuse

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berceuse-, *berceuse*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่อม[v.] (klǿm) EN: sing lullabies ; lull   FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm dek) EN: lullaby ; nursery rhyme   FR: berceuse [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルスーズ[, berusu-zu] (n) berceuse (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Berceuse \Ber`ceuse"\, n. [F.] (Mus.)
   A vocal or instrumental composition of a soft tranquil
   character, having a lulling effect; a cradle song.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berceuse
   n 1: a quiet song intended to lull a child to sleep [syn:
      {lullaby}, {cradlesong}, {berceuse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top