หรือคุณหมายถึง aßeß?
Search result for

-assess-

(24 entries)
(0.3826 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assess,-assess-, *assess*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assess    [VT] กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assess    [VT] ประเมิน, See also: ประเมินราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด

English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
That was our assessment, as well.นั่นคือการประเมินค่าของเรา เหมือนกัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When I did Catherine Tramell's assessment, I read that report.ตอนที่ผมประเมินแคทเธอรีน ทราเมล ผมได้อ่านสำนวน Basic Instinct (1992)
Have you ever tried having these professionally assessed?คุณเคยปรึกษาตำรวจรึเปล่า The Bodyguard (1992)
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย? Contact (1997)
- We've already assessed them.-เราประเมินไว้เรียบร้อยแล้ว The Red Violin (1998)
That way management can assess who's valuable...วิธีนี้ทำให้ฝ่ายจัดการ ประเมินได้ว่าใครมีคุณค่า American Beauty (1999)
Here the detailed assessment criteriaนี่คือรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assessHow do you assess your students?
assessThey assessed the land at nine million yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเมินภาษี    [V] assess, See also: assess the tax of, Example: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง, Thai definition: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSESS    AH0 S EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assess    (v) (@1 s e1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assess \As*sess"\, v. t. [imp. & p. p. {Assessed}; p. pr. & vb.
   n. {Assessing}.] [OF. assesser to regulate, settle, LL.
   assessare to value for taxation, fr. L. assidere, supine as
   if assessum, to sit by, esp. of judges in a court, in LL. to
   assess, tax. Cf. {Assize}, v., {Cess}.]
   1. To value; to make a valuation or official estimate of for
    the purpose of taxation.
    [1913 Webster]
 
   2. To apportion a sum to be paid by (a person, a community,
    or an estate), in the nature of a tax, fine, etc.; to
    impose a tax upon (a person, an estate, or an income)
    according to a rate or apportionment.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine and impose a tax or fine upon (a person,
    community, estate, or income); to tax; as, the club
    assessed each member twenty-five cents.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or determine the rate or amount of.
    [1913 Webster]
 
       This sum is assessed and raised upon individuals by
       commissioners in the act.       --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assess
   v 1: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent,
      or significance of; "I will have the family jewels
      appraised by a professional"; "access all the factors when
      taking a risk" [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate},
      {assess}, {appraise}, {value}]
   2: charge (a person or a property) with a payment, such as a tax
     or a fine
   3: set or determine the amount of (a payment such as a fine)
     [syn: {tax}, {assess}]
   4: estimate the value of (property) for taxation; "Our house
     hasn't been assessed in years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top