ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vehement*

V IY1 AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vehement, -vehement-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vehement(adj) เร่าร้อน, See also: รุนแรง, Syn. ardent, passionate, strong, Ant. apathetic
vehemently(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างรุ่มร้อน, Syn. fiercely, violently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน, แรงกล้า, รุนแรง, ดุเดือด, โกรธเคือง, มีพลังสูง, กระตือรือร้น., Syn. impassioned

English-Thai: Nontri Dictionary
vehement(adj) รุนแรง, เร่าร้อน, ดุเดือด, มีพลังสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your vehement denial has been duly noted.การปฏิเสธของเธอได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ Pilot (2001)
- I vehemently disapprove. - Dr. Morris.ผมไม่อยากจะอนุมัติเลย ดร มอร์ริส Pathology (2008)
Kitazato vehemently insisted that he was innocent.คิตะซาโต้ยังยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ Episode #1.8 (2009)
I even more vehemently deny knowing this person.ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่รู้จักกับคนนี้ The Predator in the Pool (2010)
Her younger brother vehemently denied knowing, but after I gently coaxed her sister-in-law, she squealed.น้องชายขอเธอ พยายามที่จะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่รู้ แต่หลังจากนั้นฉันก็พยายามไปเกลี้ยกล่อม น้องสะใภ้ของเธอจนยอมบอกความจริงมาได้ Oh! My Lady (2010)
And you had left us with such vehement dash...เจ้าก็ทิ้งพวกเราไปอย่างรีบร้อน... Episode #1.4 (2010)
Last spring, you were so vehement against my testifying for the government.ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว พวกคุณช่างรุนแรง ต่อต้านการให้ปากคำของฉันแก่รัฐบาล Penance (2012)
But her mother- that was my father's sister- she absolutely refused to let them show her liver....aber ihre Mutter... Das war die Schwester meines Vaters. Sie hat sich vehement geweigert, dass ihre Leber gezeigt wird. The Odyssey of Flight 33 (1961)
When it's attacked by human it becomes fierce.Sie haben Angst vor Menschen und verteidigen sich vehement. The Last Adventure (1967)
It is a violent disagreement over the political argument that's offered in the play.Kommunist! Es gibt vehemente Meinungsverschiedenheiten über die politische Aussage des Stücks. The Play (1968)
No, I intend to make a strong protest.Nein, ich werde vehement Protest einlegen. The Big Gamble (1969)
So then I closed one eye and then I was one-eyed... I had no vocal chords.Und weil du so vehement losgelegt hast, fühlte ich mich verpflichtet, auch anzufangen. Out 1 (1971)
"Emotion: Agitation or disturbance of mind vehement or excited mental state."Aufregung oder geistiges Durcheinander vehement erregter Geisteszustand." The Rocky Horror Picture Show (1975)
The passing of the bill naturally provoked a range of different reactions.Die Gesetzesverabschiedung hat natürlich zu vehementen Reaktionen geführt. Desembarcos (1989)
Crazy Eddie all over him...Crazy Eddie verfolgt ihn vehement. Split Decision (1991)
Their American money deny the hits so loud, the IRA looks only more guilty.Die US Sponsoren leugnen so vehement, dass die IRA noch schuldiger aussieht. Patriot Games (1992)
My thumb is number one on every listDer Daumen ist besonders vehement! Aladdin and the Return of Jafar (1994)
And now, despite my vehement objections Married With Children continues.Und trotz meines vehementen Einspruchs... geht es jetzt bei Married With Children weiter. Business Still Sucks (1994)
I found it fascinating that Secretary Bondarchuk was so vehement about pursuing them.Ich fand es faszinierend, wie vehement Sekretär Bondartschuk dafür war, sie zu verfolgen. Citizen X (1995)
...when the nation with the greatest tradition of the rule of law is plagued by unprecedented lawlessness; ...when a nation that has been known for a century for equality of opportunity is torn by unprecedented racial violence when the president of the United States cannot travel abroad or to any major city at home without fear of a hostile demonstration then it is time for new leadership for the United States of America.von ungekannter Gesetzlosigkeit heimgesucht wird, wenn eine Nation, die für ihre Chancengleichheit berühmt ist, von nie da gewesenen Rassenunruhen zerissen wird, und wenn der Präsident der USA nirgendwohin reisen kann, ohne vehemente Proteste hervorzurufen, dann ist es Zeit für ein neue Regierung für die Vereinigten Staaten von Amerika. Nixon (1995)
They say the Botha protect their territory fiercely.Die Botha verteidigen ihr Territorium vehement. Persistence of Vision (1995)
When your father realised what the medical data was being used for, ... _.he objected strenuously.Er lügt! Als Ihr Vater herausfand, wofür die Daten benutzt wurden, ... ..protestierte er vehement. Paper Clip (1995)
And as a loyal Centauri I would strongly object to that.AIs IoyaIer Centauri möchte ich Ihnen vehement davon abraten. Whatever Happened to Mr. Garibaldi? (1996)
I've learned that the more vehemently a rumor is denied... the more often it tends to be true.Ich erfuhr, dass je vehementer ein Gerücht geleugnet wird, umso öfter stellt es sich als wahr heraus. Babylon 5: In the Beginning (1998)
I most vehemently deny it, Your Majesty!Das bestreite ich höchst vehement, Euer Majestät! The Affair of the Necklace (2001)
- Dad played golf with that guy. '...vehemently denied the alleged link to a child pornography publishing circuit."...allen voran die Angst-Überlebende Linda Connie wies alle Verbindungen zu einem Kinderpornoring vehement zurück. Donnie Darko (2001)
We're striking hard at Serbia's machinery of repression, while making a deliberate effort to minimize harm to innocent people.Wir bekämpfen die serbischen Unterdrücker vehement. und versuchen gleichzeitig, die unschuldige Bevölkerung zu schonen. Bowling for Columbine (2002)
When Grace presented the payment as compensation between friends, Ben did not object too heartily, considering the trouble he could receive from the rest of the towns-people when they realized what had happened.Als Grace die Bezahlung als Entschädigung unter Freunden bot, widersprach er nicht allzu vehement in Anbetracht des Zorns der Bürger, den er auf sich laden würde. Dogville (2003)
Nothing less than murder could justify such violent self-defense. - Look at you.Nur ein Mord rechtfertigt eine so vehemente Abwehr. Cary Grant: A Class Apart (2004)
On the rare occasion I get stuck on a problem... I find a vigorous escape attempt helps to clear the head.In dem seltenen Fall, dass ich ein Problem habe, finde ich, dass ein vehementer Ausbruchsversuch den Kopf freimacht. Borderland (2004)
ACCEPTANCE2. VEHEMENTER WIDERSTAND 3. AKZEPTANZ Earthlings (2005)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.Doch diese tapfere Verkörperung eines vergangenen Verdrusses ist wieder vital und verspricht, das verderbte Verbrecherpack zu vernichten, das dem Verbot der Willensäußerung auf vehemente Weise Vorschub verschafft! V for Vendetta (2005)
We have taken over 95% of the european heroin market and are making a strong push into the U.S. via your little transit operation here, the success of which will be good for all our futures.Wir haben 95% des europäischen Heroinmarktes übernommen und stoßen vehement in die USA vor, über Ihre kleine Transitoperation hier, deren Erfolg für unser aller Zukunft gut sein wird. Money (2005)
This, however, is categorically denied by the local authority.Die Schulbehörde streitet dies jedoch vehement ab. Notes on a Scandal (2006)
Hey, you can't even spell wisdom teeth, Downey.Er hat es vehement bestritten. - Na, klar. Mr. Monk Goes to the Dentist (2006)
I beg to disagree.Dem widerspreche ich vehement. The Vartabedian Conundrum (2008)
-Vociferously?- Ja. - Vehement? The Panty Piñata Polarization (2008)
Thus far , the USA is the country which has demanded Skanji Empire withdraw from Samarza and all other occupying territories.Bis zum heutigen Tag sind die Vereinigten Staaten die einzige Nation, die vehement den sofortigen Rückzug der Skanji aus Samarza und allen anderen besetzten Gebieten verlangt hat. Royal Kill (2009)
No creeping doubts?Keine vehementen Zweifel? Inception (2010)
But she was strongly encouraged...Aber sie wurde vehement ermutigt... A Humiliating Business (2010)
For the record, my campaign is vehemently against the distribution of wealth to the richest Americans by our government.Fürs Protokoll: Mein Wahlkampf richtet sich vehement gegen die Verteilung des Wohlstands an die Reichen durch die Regierung! The Ides of March (2011)
When I next see His Holiness, I will trumpet Cesare's cause.Wenn ich das nächste Mal Seine Heiligkeit sehe, werde ich mich vehement für Cesare einsetzen. The Invasion of Rome (2011)
Grandma and Grandpa were totally against it.Und das in dieser Familie. Großvater und Großmutter waren vehement dagegen. From Up on Poppy Hill (2011)
Vehement beefsteak!Vehement Beefsteak! Fingers-Only Meat Banquet (2011)
Vehement beefsteak!Vehement Beefsteak! Fingers-Only Meat Banquet (2011)
Vehement capital.Vehement Capital. Qualitative Spatial Reasoning (2011)
Capitol Hill is calculating the political fallout following the press conference by Eighth District Congressman Richard Johnson caught in a sexting scandal, sending nude and seminude pictures of himself to a number of Congressional interns, charges he vehemently denies.Capitol Hill berechnet die politischen Nachwirkungen, nach der Pressekonferenz. Der Abgeordnete des achten Bezirks, Richard Johnson, wurde bei einem Sexting-Skandal ertappt, nackt und halbnackte Bilder von sich selber, an eine Anzahl von Kongress-Praktikanten gesendet zu haben, Vorwürfe die er vehement abstreitet. Achilles Heel (2011)
- Annie-- - And you've run roughshod over every objection I've had regarding Zavier.Du hast jeden Vorschlag von mir hinsichtlich Zavier vehement abgelehnt. The Wake-Up Bomb (2011)
But last week, Vehement donated a buttload of money to it.Aber letzte Woche hat Vehement einen Arsch voll Geld gespendet. See Blue and Smell Cheese and Die (2012)
But last week, Vehement donated a buttload of money to it.Aber letzte Woche hat Vehement einen Arsch voll Geld gespendet. Unfreeze (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า(adj) strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
ดุดัน(adj) violent, See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย, Ant. ใจดี, Example: เขาเป็นคนดุดันเด็กๆ จึงไม่กล้าอยู่ใกล้, Thai Definition: ดุอย่างไม่ลดละ
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อนแรง[rønraēng] (adj) EN: vehement ; ardent  FR: ardent ; fervent
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VEHEMENT V IY1 AH0 M AH0 N T
VEHEMENT V AH0 HH IY1 M AH0 N T
VEHEMENTLY V IY1 AH0 M AH0 N T L IY0
VEHEMENTLY V AH0 HH IY1 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vehement (j) vˈiːəmənt (v ii1 @ m @ n t)
vehemently (a) vˈiːəməntliː (v ii1 @ m @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, ] vehement; fervent; generous; giving; liberal, #15,214 [Add to Longdo]
忿[fèn, ㄈㄣˋ, 忿] vehement, #34,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heftig { adv }vehemently [Add to Longdo]
stürmisch; gewaltig; heftig { adj }vehement [Add to Longdo]
vehement; ungestüm; leidenschaftlich { adj }vehement [Add to Longdo]
vehement; ungestüm; leidenschaftlich { adv }vehemently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
激越[げきえつ, gekietsu] (adj-na, n) violent; vehement [Add to Longdo]
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na, n) violent; vehement; furious; fervent [Add to Longdo]
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r, vi) to argue vehemently [Add to Longdo]
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r, vt) to attack and scatter; to argue vehemently [Add to Longdo]
痛論[つうろん, tsuuron] (n, vs) vehement argument [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] (adj-na, n) ardent; passionate; vehement; (P) [Add to Longdo]
猛反対[もうはんたい, mouhantai] (n, vs) strong opposition; vehement opposition [Add to Longdo]
猛反発[もうはんぱつ, mouhanpatsu] (n, vs) furious opposition; strong opposition; vehement protest [Add to Longdo]
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vehement \Ve"he*ment\, a. [L. vehemens, the first part of which
   is perhaps akin to vehere to carry, and the second mens mind:
   cf. F. v['e]h['e]ment. Cf. {Vehicle}, and {Mental}.]
   [1913 Webster]
   1. Acting with great force; furious; violent; impetuous;
    forcible; mighty; as, a vehement wind; a vehement torrent;
    a vehement fire or heat.
    [1913 Webster]
 
   2. Very ardent; very eager or urgent; very fervent;
    passionate; as, a vehement affection or passion. "Vehement
    instigation." --Shak. "Vehement desire." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Furious; violent; raging; impetuous; passionate; ardent;
     eager; hot; fervid; burning.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vehement
   adj 1: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
       inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty";
       "in a tearing rage"; "vehement dislike"; "violent
       passions" [syn: {fierce}, {tearing}, {vehement},
       {violent}, {trigger-happy}]
   2: characterized by great force or energy; "vehement deluges of
     rain"; "vehement clapping"; "a vehement defense"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top